Rector


Rector

 

ANDRII KRYSOVATYI


Rector of Ternopil National Economic University,

Doctor of Economics, Professor,

Honored Master of Sciences and Engineering of Ukraine,

Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine

 


Крисоватий Андрій Ігорович народився 23 грудня 1965 року, в с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області. У 1989 році з відзнакою закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Ревізія і контроль» з присвоєнням кваліфікації економіста. Після закінчення вищого навчального закладу з 1 серпня 1989 року працював у Тернопільському інституті народного господарства викладачем-стажистом кафедри теорії обліку, ревізії і контролю, викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри міжнародних фінансово-кредитних відносин і податків, доцентом кафедри фінансів, завідувачем кафедри податків та фіскальної політики, проректором з навчально-організаційної роботи, проректором з науково-педагогічної роботи. З листопада 2012 року виконував обов’язки ректора Тернопільського національного економічного університету. З квітня 2013 року призначений на посаду ректора ТНЕУ.

 

У 1995 році А.І. Крисоватий захистив кандидатську дисертацію  «Непрямі податки в Україні: теорія і практика», в 2006 році – дисертацію на присудження наукового ступеня доктора економічних наук «Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики». 

  

 У професійній діяльності Крисоватий А.І. широко використовує зарубіжний досвід, працює над удосконаленням навчально-наукового процесу, бере участь у роботі наукових семінарів, регіональних та міжнародних конференцій: V Міжнародна науково-практична конференція «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (2013 р.); Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальних розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (2013р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» (2014р.); Міжнародна науково-практична конференція  «Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів» (2014р.); Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (2014р.); ХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (2014р.) та інші.

  

 У квітні 2013 року Стопанською академією «Д.А. Ценов» (Свіштов, Болгарія) Андрію Ігоровичу Крисоватому присвоєно почесне звання «Doctor Honoris Causa».

 

 Крисоватий А.І. сформував наукову школу в галузі фінансів. Андрій Ігорович очолює спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук Д.58.082.01. Під його керівництвом успішно захищено 11 кандидатських, 3 докторські та підготовлено до захисту 2 докторські дисертації.

 

Андрій Ігорович – головний редактор фахового наукового видання «Світ фінансів», голова редакційної ради українського теоретико-методологічного соціогуманітарного часопису «Психологія і суспільство», член редакційних колегій: фахового наукового видання ТНЕУ «Журнал Європейської економіки», наукового збірника праць «Економічна теорія», збірника «Оптимум-економічні студії» Білостоцького університету (Польща). Започаткував спільний з Науково-дослідним інститутом Міжнародної наукової асоціації світової економіки і політики (Берлін, Німеччина) збірник наукових праць серії «Європейська інтеграція. Основні питання теорії і політики». 

  

Крисоватий А.І. стажувався: в Inholland University of Applied Sciences (Амстердам, Нідерланди) – 2006 р.; в Університеті прикладних наук (Відень, Австрія) – 2006 р.; у Technische Universit?t Dresden (Дрезден, Німеччина) – 2007 р.; у Політехнічному інституті Рінселер (Трой, США) – 2008 р.;  в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України   – 2011 р.; в Університеті Нурланда (Боде, Королівство Норвегія) – 2014 р.

  

Крисоватий А.І. займається науковими дослідженнями проблем правового регламентування та організаційного забезпечення формування і реалізації податкової політики держави, є автором понад 130 наукових статей і методичних розробок, 5 монографій, 16 навчальних посібників і підручників, основними з яких є: «Податкові трансформації в ЄС та податкова політика в контексті євроінтеграції» (2014р.), «Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем» (2014р.), «Налоговые льготы. Теория и практика применения» (2014р.), «Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України» (2014р.), «Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник» (2014р.).

  

Андрій Ігорович є президентом Громадської організації «Україно-Американська Асоціація працівників вищої освіти», співкоординатором Україно-Норвезького проекту «Професійна перепідготовка звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, членів їх сімей та сприяння їх працевлаштуванню». А.І. Крисоватий – засновник бізнес-школи ТНЕУ (у співпраці з Естонською школою бізнесу, м. Таллін, Естонія).

  

Андрій Ігорович має патент України на корисну модель № 97086 МПК Е06В;/00; F24 I 2/00.

  

Крисоватий А.І. працював у колективі фахівців із підготовки Бюджетного кодексу (2007-2008 рр.) та Податкового кодексу України (2010-2011 рр.).

 

За сумлінну працю, високий професіоналізм та значний внесок у розвиток науки Андрій Ігорович відзначений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки  України  (2008 р.),  Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2013 р.).


Найважливіші праці:

1.Крисоватий, А. І. Бюджетна система України : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, С. І. Юрій, Й. М. Бескид. – К. : НІОС, 2000. – 380 с.

 

2.Крисоватий, А. І. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / А. І. Крисоватий. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 258 с.


3.Крисоватий, А. І. Податкова система України : збірка законодавчих актів із змінами і доповненнями за станом на 1 листопада 2002 р. / А. І. Крисоватий, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : Інтекс, 2002. – 468 с.


4. Крисоватий, А. І. Податки і фіскальна політика : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Луцик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 312 с.


5.Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2003. – 330 с.


6.Крисоватий, А. І. Податки та податкове планування підприємницької діяльності / А. І. Крисоватий, А. Г. Завгородній, А. В. Єлисєєв. – Львів : Центр Бізнес-Сервіс, 2003. – 151 с.


7.Крисоватий, А. І. Податкова система : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 331 с.


8.Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель [та ін.]. – К. : «Професіонал», 2005. – 485 с.


9.Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : ТОВ «Лілея», 2005. – 152 с.


10.Іванов, Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 918 с.


11.Податковий менеджмент : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.


12.Крисоватий, А. І. Фінанси : підруч. / А. І. Крисоватий, С. І. Юрій [та ін.]. – К.: Знання, 2008. – 814 с.


13.Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посіб. / під ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. Б. Іванова, д-ра екон. наук, проф. І. А. Майбурова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 492 с. – Із змісту : Крисоватий А. І. – С. 377-384.


14.Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори/А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. - 2010


15.Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).


16.Податкова система України : навч. посіб. / А. І. Крисоватий [та ін.] ; за ред. М. Я. Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, 2011. – 656 с.


17.Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3-х т. / А. Крисоватий [та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : М-во фінансів України, 2011. – Т. 3. – 516 с.


18.Турбулентность налоговых реформ : монография / А. И. Крисоватый, С. И. Юрий, И. А. Майбуров, Т. В. Кощук. – К.: Знання, 2011. – 382 с.


19.Реформирование налоговых система. Теория, методология и практика : монография / под. ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крисоватого. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.


20.Крисоватий, А. І.Адміністрування податків в Україні : організація та напрями трансформації [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 212 с. – До 50-річчя ТНЕУ.


21.Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст]: монографія/ А.І.Крисоватий, О.М.Десятнюк, А.Я.Кізима, М.П.Чорний; за ред. А.І.Крисоватого ; Терноп. нац. екон. ун-т.- Тернопіль: Вектор, 2012.- 356 с.


22.Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.

 

 


Контакти:

E-mail: rektor@tneu.edu.ua, kai@tneu.edu.ua

Телефон: 8 (0352) 475051 (Внутрішній телефон: 11140)

вул. Львівська, 11, центральний корпус, третій поверх

м. Тернопіль