Кафедра економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ

Кафедра економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ

Історія кафедри
Кафедра економіки підприємств і корпорацій була створена у 2001 році.
 
Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Економіка підприємства». Кафедра економіки підприємств і корпорацій готує фахівців з орієнтацією на особливості економічної роботи на промислових та переробних підприємствах. Ці підприємства є основними в промисловості Вінницького регіону і саме в цьому регіоні виникає найбільша потреба у фахівцях вказаного профілю.
 
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 11 штатних викладачів, у тому числі 1 доктор наук, 5 кандидатів наук. Кафедра співпрацює з провідними фахівцями в галузі економіки та менеджменту, які посідають керівні посади в установах, організаціях та підприємствах міста та області. Для студентів передбачено викладання понад 40 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену підготовку студентів за обраною спеціальністю.
 
Діяльність
Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою, і сьогодні здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” зі спеціальності „Економіка підприємства”.
 
Упродовж останніх років кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів.
 
Hаукова робота
Напрями наукових досліджень кафедри, що мають фундаментальний характер: теоретико-методологічні підходи до визначення ефективності діяльності підприємства як економічної категорії, мотивація трудової діяльності працівників, методологічні принципи оцінки результативності управління промисловими підприємствами, удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств, розробка маркетингових заходів для промислового підприємства.
 
Наукові дослідження прикладного характеру, спрямовані на підвищення ефективності діяльності промислових підприємств та установ: удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування підприємства, напрями вдосконалення кадрової політики промислового підприємства, дослідження інвестиційного клімату галузей промисловості, перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств.
Результати наукових досліджень впроваджуються в практичну діяльність підприємств шляхом проведення щорічних конференцій та круглих столів, семінарів, обміну інформацією та досвідом.
 
Hаукова робота студентів
Складовою науково-дослідної роботи кафедри є науково-дослідна робота студентів. Основними формами студентської науково-дослідної  роботи є: підготовка наукових статей, у тому числі у співавторстві з науковими керівниками; підготовка виступів на конференціях; участь у наукових студентських конкурсах та олімпіадах; участь у виконанні госпрозрахункових та держбюджетних наукових тем кафедри.
 
Наукове співробітництво
Кафедра економіки підприємств і корпорацій здійснює  наукове співробітництво з іншими кафедрами ТНЕУ, вищими навчальними закладами України, підприємствами та установами.Протягом  останніх років кафедрою економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ ТНЕУ укладено договори про  співробітництво з: Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації, Головним управлінням агропромислового розвитку ВОДА, ДБУ „Південно-західний регіональний центр інноваційного розвитку”, ГО „Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької області”, Львівською академією друкарства, ПАТ „Вінницька кондитерська фабрика”, ПАТ „Вінницький олійножировий комбінат”, ТОВ „Аграна Фрут Лука”, Хмельницьким національним університетом (кафедра менеджменту), Вінницьким національним аграрним університетом (кафедра організації агробізнесу), Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Житомирським державним технологічним університетом та іншими.
 
Дисципліни, які закріплено за кафедрою:
Внутрішній економічний механізм підприємства
Глобальна економіка
Економіка галузей
Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств
Економіка і організація інноваційної діяльності
Економіка підприємства
Економіка підприємства ІІ
Економіка праці і СТВ
Економічна діагностика
Економічне управління підприємством
Інноваційний розвиток підприємства
Інтелектуальний бізнес
Капітал підприємства: формування і використання
Конкурентоспроможність підприємства
Маркетинг
Менеджмент
Методологія наукових досліджень
Міжнародна економіка
Організація виробництва
Підприємництво і бізнес-культура
Підприємство в системі інституціональних змін
Підприємство на ринку промислових товарів
Планування і контроль на підприємстві
Потенціал і розвиток підприємства
Проектний аналіз
Професійна орієнтація
Регіональна економіка
Соціальна відповідальність
Стратегічне управління підприємством
Стратегія підприємства
Теорія і практика реструктуризації підприємства
Тренінг курс: Обґрунтування та розроблення проектів розвитку компаній
Управління бенчмаркінгом
Управління витратами
Управління потенціалом підприємства
Управління проектами
Управління розвитком компаній

Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ ТНЕУ

Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ ТНЕУЦіхановська Олена Михайлівна

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0432) 55-32-27
Кабінет: 312
E-mail: o.tsikhanovska@tneu.edu.ua
Web: www.vie.vin.ua/ep.html
 
Закінчила Київський державний торговельно-економічний університет. Спеціальність - економіст з обліку і аудиту. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування соціально-економічних передумов розвитку сільських територій». Автор більше 70 наукових праць, з них три навчальні посібники з грифом МОН. Коло наукових інтересів: дослідження процесів кластеризації соціально-економічного розвитку територій.
 
Публікації:
1. Удосконалення організаційно–економічного механізму функціонування промислових підприємств: Монографія / Ціхановська О.М., Мельник В.І., Мартусенко І.В., Надвиничний С.А. та інші. – Тернопіль: Крок, 2014. – 200 с.
2. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області / О.М. Ціхановська, І.В. Мартусенко // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 3. – С. 126-133.
3. Теоретичні засади формування кластерного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону / О.М. Ціхановська, І.В. Семчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Економічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – Випуск 1 (56). Том 3. – С. 166-170
4. Використання консолідованої фінансової звітності в управлінні об’єднаннями підприємств / О.М. Ціхановська, І.В. Семчук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль, 2012 
5. Сучасні інноваційні методи сприяння забезпеченню продовольчої безпеки України підприємств / О.М. Ціхановська, В.М. Ціхановська // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль, 2012
6. Навчальний посібник з грифом МОН «Маркетинг» / Погріщук Б.В., Ціхановська О.М., Танасійчук О.М. – Навчальний посібник – Тернопіль : СМП "Тайп”, 2010. – 330 с.

Професорсько-викладацький колектив

Мартусенко Ірина Валеріївна

Мартусенко Ірина Валеріївна
Телефон: (0432) 55-32-27;
Посада : заступник директора ВННІЕ ТНЕУ, к.г.н., доцент.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук;
Вчене звання : доцент;
Дисципліни : Регіональна економіка, Економічна діагностика, Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств;
Коло наукових інтересів: регіональна економіка, геополітика, економіка АПК.
 
 
Закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського, у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ працює з 2005 року; в 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій
Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, спеціаліст в галузях регіональної економіки, екологічної економіки та економіки соціальної сфери, економічної та соціальної географії, геополітики. Співавтор навчального посібника та підручника «Регіональна економіка» з Грифом МОН України (2010, 2015). 

Мальник Вікторія Іванівна

Мальник Вікторія Іванівна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: д.е.н., доцент
Науковий ступінь: - кандидат економічних наук
Дисципліни: Економіка підприємства, Внутрішній економічний механізм підприємства, Методологія наукових досліджень.
Коло наукових інтересів: інвестиційна та інноваційна діяльність в економіці за умов глобалізації.
 
Закінчила Вінницький державний аграрний університет, магістратуру ВДАУ, аспірантуру ІС УААН.
У 2012 році захистила дисертаційну роботу на тему: „Інноваційний розвиток садівництва України”, отримала диплом доктора економічних наук.
Автор понад 100 науково-методичних праць з них: три навчальних посібники з грифом МОН, п’ять монографій та навчально – методичні розробки.

Харчук Світлана Анатоліївна

Харчук Світлана Анатоліївна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: к.е.н., доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни: Економіка підприємства, економічна безпека підприємства, конкурентоспроможність фірми, менеджмент
Коло наукових інтересів: зайнятість населення та передумови її розвитку в сучасних умовах.
 
Закінчила Тернопільську академію народного господарства. Магістр з фінансів.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій”.
Автор 75 наукових праць. 

Бойківська Галина Миколаївна

Бойківська Галина МиколаївнаТелефон: 
Посада: к.е.н., доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни: Управління потенціалом підприємства, Теорія і практика реструктуризації підприємств, Інвестиційна діяльність промислових підприємств.
Коло наукових інтересів: проблеми та напрями підвищення ефективності використання виробничого потенціалу промислових підприємств.

Закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Менеджмент організації”.
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Ефективність використання виробничого потенціалу переробних підприємств системи АПК”.
Автор більше 60 наукових та науково-методичних праць. 

Дончак Леся Григорівна

Дончак Леся Григорівна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: к.е.н., ст.викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни: Економіка підприємства, Соціально-економічна безпека підприємства, Менеджмент, Менеджмент персоналу
Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств.
 
Закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю „Менеджмент організацій”.
У 2011році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств”. Автор більше 50 наукових праць. 

Мазур Віталій Григорович

Мазур Віталій Григорович
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада:  викладач 
Дисципліни: Управління проектами; Потенціал і розвиток підприємства; Економіка і організація інноваційної діяльності
Коло наукових інтересів: проблеми впровадження інноваційних технологій органами влади на регіональному рівні.
 
Закінчив Київський національний торговельно-економічний  університет за спеціальністю „Фінанси”, магістратуру Тернопільського державного економічного університету  за спеціальністю „Економіка підприємства”, аспірантуру кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.
Автор більше 30 наукових та навчально – методичних праць. 


Корносюк Галина Вікторівна

Корносюк Галина Вікторівна
Телефон (0432) 55-32-27
Посада: викладач 
Дисципліни: Управління витратами, Маркетинг, Менеджмент, Організація виробництва
Коло наукових інтересів: Рейдерські процеси в Україні
 
Закінчила магістратуру Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2011 році. Магістр з обліку і аудиту. Автор  понад 10 наукових праць. Займається дослідженнями  проблематики формування і використання звітної інформації в управлінській діяльності підприємств.


Погріщук Олег Борисович

Погріщук Олег Борисович
Телефон (0432) 55-32-27
Посада: викладач 
 
Закінчив магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2015 році. Магістр з фінансів і кредиту.

Дячук Тетяна Юріївна

Дячук Тетяна Юріївна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: викладач 
 
Закінчила магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2015 році. Магістр з економіки підприємства.

Мамчур Ольга Василівна

Мамчур Ольга Василівна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: викладач 
Дисципліни: Маркетинг, Менеджмент
Коло наукових інтересів: ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України.
 
Закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету у 2009 році. Спеціаліст в галузі фінансів.

Чорна Зоя Федорівна

Чорна Зоя Федорівна
 
Старший лаборант кафедри
Закінчила магістратуру Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2012 році. Магістр з обліку і аудиту.