Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВННІЕ ТНЕУ

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВННІЕ ТНЕУ

Напрями роботи кафедри
В умовах глобалізації та інформатизації суспільства, комп’ютеризації всіх галузей діяльності людини все більшої значущості набувають не лише професійні, але й базові, соціальні, комунікативні та інформаційні компетенції. Гуманітарні та фундаментальні дисципліни дають можливість майбутнім економістам усвідомити власні індивідуальні потреби та можливості, свій особистий потенціал, зрозуміти історичні, соціальні та політичні процеси в країні та світі, опанувати державну та іноземну мови; дістати ґрунтовні знання комп’ютерної техніки, інформаційних систем у поєднанні зі знаннями математики для економістів, економетрики, статистики; навчитися логіці нового економічного мислення і економічної культури, опанувати базові методи аналізу економіко-господарських процесів, набути навичок цілісного наукового уявлення про функціонування сучасної економіки на національному та світовому рівнях.
 
Історія кафедри
Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін (ГФД) створена в 2013 році внаслідок реорганізації ВННІЕ ТНЕУ. До її складу увійшли висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії (створена у 1999 році), інформаційних систем в економіці (створена у 2001 році) та загальнонаукових гуманітарних дисциплін (створена у 2005 році). Кафедра ГФД забезпечує студентів Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ знаннями з дисциплін циклу гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки.
 
Станом на 1 вересня 2015 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 10 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 6 кандидатів наук, доцентів; 1 кандидат наук на посаді доцента; 2 викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, який реалізується в науковій роботі двох молодих вчених кафедри ГФД, які працюють над кандидатськими дисертаціями.
 
До складу кафедри ГФД входить обчислювальний центр, обладнаний сучасними комп’ютерами, навчальним обладнанням, периферійними пристроями та постійним доступом до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет на швидкості 24 МБіт.
 
Стратегія розвитку кафедри
З урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні та спираючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена довгострокова стратегія розвитку, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:
 
1. Формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа аспірантів та пошукувачів.
2. Перехід від традиційної моделі навчання до синергетичної, яка включає: а) відкритість освіти та творчий характер навчання; б) вільне користування різними інформаційними системами; в) особистісну спрямованість навчального процесу; г) зміну ролі викладача: перехід до співпраці та співтворчості.
3. Розробка та впровадження в навчальний процес інституту інноваційних педагогічних технологій навчання під час лекційних та практичних занять.
4. Розробка та впровадження в навчальний процес інституту новітніх форм організації самостійної роботи студентів (тести, електронні підручники тощо).
5. Підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури.
6. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.
7. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.
8. Залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.
 
Дисципліни, які закріплено за кафедрою:
1.    АРМ економіста
2.    Вища математика
3.    Державне регулювання економіки
4.    Економетрика
5.    Економетрія
6.    Економічна історія
7.    Економічна теорія
8.    Економічна стійкість підприємства
9.    Іноземна мова (англійська мова)
10.  Інтелектуальна власність
11.  Інформатика
12.  Інформатика і комп'ютерна техніка
13.  Інформаційні системи і технології в обліку
14.  Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (теор. част.)
15.  Інформаційні системи і технології на підприємствах
16.  Інформаційні системи і технології у фінансах
17.  Історія економічних вчень
18.  Історія економіки та економічної думки
19.  Історія України
20.  Історія української культури
21.  Історія України та української культури
22.  Кількісні методи фінансового прогнозування
23.  Логіка
24.  Логіка для юристів
25.  Латинська мова
26.  Макроекономіка
27.  Математичне програмування
28.  Методика наукових досліджень
29.  Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії
30.  Мікроекономіка
31.  Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
32.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
33.  Оптимізаційні методи та моделі
34.  Основи інформатики та обчислювальної техніки
35.  Основи наукових досліджень
36.  Основи охорони праці
37.  Політична економія
38.  Політологія
39.  Правова статистика
40.  Система технологій
41.  Соціологія
42.  Статистика
43.  Стратегічна стійкість підприємства
44.  Теорія ймовірностей і математична статистика
45.  Українська мова (за проф. спрямуванням)
46.  Фізичне виховання
47.  Філософія
48.  Фінансова математика
49.  Фінансовий ризик і методи його вимірювання
50.  Цивільна оборона
51.  Цивільний захист і безпека життєдіяльності

 

Завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вільчинська Олена Миколаївна
 
Посада: в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0432) 55-32-30, вн. 21-555
Кабінет: 412
E-mail: o.vilchynska@tneu.edu.ua
Web: www.vie.vin.ua/ise.html
 
Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю „Математика” і отримала кваліфікацію „Математик, викладач” та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Фінанси” і отримала кваліфікацію „Економіст”. У 2004 році закінчила аспірантуру при Тернопільській академії народного господарства зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. ”. 09 червня 2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему”Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду” у спеціалізованій вченій раді К 70.052.01 Хмельницького національного університету. 15 грудня 2005 року отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. 18 лютого 2010 року отримала атестат доцента кафедри інформаційних систем в економіці. Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання та прогнозування економічних явищ і процесів. Автор понад 50 наукових праць, з них одна монографія та три навчальні посібники з грифом МОН України.
 
Публікації:
1. Погріщук Б.В. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / Б.В.Погріщук, О.М. Лисюк – Тернопіль: Крок, 2010. – 372 с.
2. Погріщук Б.В. Економетрія: навч. посіб. / Б.В.Погріщук, О.М. Лисюк – Тернопіль: ТОВ „Новий колір”, 2007. – 240 с.
3. Ткаченко І.С., Лисюк О.М. Регіональна економіка: аспекти математичного моделювання: монографія. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2006. – 160 с.
4. Погріщук Б.В. Основи економічного прогнозування: навч. посіб. / Б.В.Погріщук, О.М. Лисюк – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 248 с.


Професорсько-викладацький колектив

Сірко Анатолій Васильович

Сірко Анатолій Васильович
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Телефон: (0432) 55-32-31
Кабінет: 403
E-mail: 
Освіта вища економічна, педагогічна. Економіст, викладач політичної економії. (Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1980). Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія (2005); професор (2007). Автор понад 160 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. монографії „Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики” (2004), 3 навчальних посібників з економічної теорії, політекономії, макроекономіки. Член спеціалізованих вчених рад ТНЕУ та ВНАУ. Коло наукових інтересів: історія і методологія економічної теорії, теорія власності, корпоративне управління, інституційні проблеми ринкової трансформації постсоціалістичної економіки.
 
Зарішняк Інна Миколаївна

Зарішняк Інна Миколаївна
Доцент, кандидат педагогічних наук
 
У 1991 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського та здобула кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури» за спеціальністю «Російська мова і література». У 2000 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти» та працювала в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова. У 2003 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Працює над проблемою дидактичної емоційної взаємодії між викладачем і студентами. Автор більше 40 наукових і навчально-методичних праць.


Козловський Андрій Володимирович

Козловський Андрій Володимирович
Доцент, кандидат технічних наук
E-mail: andrii.kozlovskyi@tneu.edu.ua

У 1997 році закінчив Вінницький державний технічний університет (сьогодні Вінницький національний технічний університет) за спеціальністю „Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління” і отримав кваліфікацію „Магістр”, у 1999 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Фінанси і кредит” і отримав кваліфікацію „Економіст”. Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив 27 жовтня 2000 року у спеціалізований раді Д05.052.02 Вінницького державного технічного університету МОН України за спеціальністю „Інформаційно-вимірювальні системи”. 15 грудня 2005 рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління. Працює у ВННІЕ ТНЕУ з 1998 року на посадах старшого викладача, завідуючого навчальної лабораторії, завідуючого кафедри інформаційних систем в економіці (2001-2013 рр.), в.о. завідувача кафедри ГФД (2013-2015 рр.), а сьогодні - доцент кафедри. Наукові інтереси: проблеми створення і застосування інформаційно-вимірювальних систем у техніці та економіці. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких два патенти на винаходи, дві монографії, три навчальних посібники з грифом МОН України. Наказам МОН України №1484-К від 25.12.2008 р. нагороджений Почесною грамотою МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №228-К від 18.05.2011р. нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти України".
 Мовчан Лариса Григорівна

Мовчан Лариса Григорівна
Доцент, кандидат педагогічних наук
 
Закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського та отримала диплом з відзнакою. 9 років працювала у школі вчителем, має кваліфікацію вчителя І категорії. У 1995 році пройшла стажування за конкурсом у Британській Раді м. Києва. З 2000 до 2004 року обіймала посаду перекладача-координатора якості на Спільному українсько-австрійському підприємстві «Поділля-ОБСТ». З 2006 року працює викладачем англійської та німецької мов Вінницького інституту економіки ТНЕУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція». Під час проведення дисертаційного дослідження вивчала документи Ради Європи з питань мовної політики та іншомовної освіти у Страсбурзі, науково-педагогічну літературу в університетах м. Мальмо та Лінчопінгу (Швеція). Має більше 30 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі у міжнародних виданнях. 

Паночишин Юрій Миколайович

Паночишин Юрій Миколайович
Доцент, кандидат технічних наук
 
У 2001 році закінчив Вінницький державний технічний університет, де здобув кваліфікацію магістра комп’ютеризованих систем автоматики та управління за спеціальністю "Системи управління та автоматики" і Тернопільську академію народного господарства, де здобув кваліфікацію економіста за спеціальністю "Фінанси і кредит". З 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі Вінницького національного технічного університету. 28 січня 2005 року захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Вінницького національного технічного університету і рішенням президії ВАК України від 13 квітня 2005 року отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Математичне моделювання та обчислювальні методи". Рішенням атестаційної колегії МОН України від 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем в економіці. З 2005 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету. Наукові інтереси: математичне моделювання, інформаційні системи. Автор більше 50 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 1 патент на винахід, 2 авторських свідоцтва на комп’ютерні програми, 8 методичних вказівок.


Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Рум'янцева Катерина Євгеніївна
Доцент, кандидат педагогічних наук
 
Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю "Математика та основи інформатики”. З 2005 по 2009 роки навчалася в аспірантурі при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 25 листопада 2009 року захистила дисертаційну роботу на тему: "Підготовка майбутніх економістів до розв’язування творчих фахових завдань засобами моделювання” у Спеціалізованій вченій раді К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського Міністерства освіти і науки України і рішенням президії Вищої атестаційної комісії від 10 березня 2010 року отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2013 року присвоєне вчене звання доцента кафедри інформаційних систем в економіці. Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 2012 рік. З 2004 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. Стаж педагогічної роботи 19 років. Досліджує проблеми реалізації адаптивної концепції математичної освіти у професійній підготовці студентів економічних вищих навчальних закладів. Опублікувала понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Серед них один навчальний посібник, дванадцять методичних розробок та ін.


Гріщенко Ірина Василівна

Гріщенко Ірина Василівна
Викладач
 
Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Ревізія і контроль» (2000 р.). Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць. Закріплена здобувачем при Хмельницькому національному університеті. Галузь наукових інтересів – структура системи оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства. Опублікувала понад 40 наукових і навчально-методичних праць.


Творун Світлана Олександрівна

 Творун Світлана Олександрівна
Доцент, кандидат історичних наук
 
У 1982 році закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту і здобула кваліфікацію «Вчитель історії та суспільствознавства» за спеціальністю «Історія». У 1987 році закінчила аспірантуру Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України за спеціальністю 07.00.05. «Етнологія» і у 1993 році захистила дисертацію на тему «Аграрні звичаї і обряди українців Поділля» та отримала науковий ступінь кандидата історичних наук. У 2006 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнонаукових гуманітарних дисциплін. Автор більше 40 наукових і навчально-методичних праць, та 26-ти науково-популярних телевізійних фільмів і телепередач.

Семененко Антоніна Вікторівна

Семененко Антоніна Вікторівна
Старший лаборант
 
У 2010 році закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і отримала кваліфікацію інженера-технолога.