Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ВІЕ

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ВІЕІсторія:

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту створена у 2001 році. З 2002 року є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формі навчання, а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за заочною формою навчання при отриманні другої вищої освіти.
 
За період існування кафедра підготувала фахівців з обліку та аудиту, які працюють на посадах провідних спеціалістів підприємств, установ, організацій та викладачів вищих навчальних закладів м. Вінниці та інших регіонів України.
 
Висока кваліфікація науково-педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту нового покоління.


Напрями роботи кафедри:

Викладацький колектив кафедри забезпечує високий рівень навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи. Зусилля колективу кафедри спрямовані на створення найсприятливіших умов набуття студентами конкурентоспроможних знань та практичних навиків фахівців на запит теперішніх та майбутніх роботодавців.

 

 

Кафедра забезпечує викладання 46 курсів з обліково-аналітичних дисциплін, серед яких фінансовий, управлінський і податковий облік, бухгалтерський облік (основи), контролінг, аудит, судово-бухгалтерська експертиза, організація обліку, стандартизація обліку та інші.

 

 

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими основними напрямами:

-удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку на основі їх стандартизації та гармонізації;

-автоматизація бухгалтерського обліку з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, дослідження і розробка ефективних методів та засобів цифрової обробки даних;

-обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств.

За цими напрямами працюють наукові семінари викладачів та аспірантів, проблемні групи студентів, проводяться науково-практичні конференції.

 

 

Методична робота кафедри направлена на підготовку навчальних посібників та навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладають на кафедрі.


Дисципліни кафедри:

1.      Аудит спеціального призначення.
2.      Аудит.
3.      Аудиторські процедури.
4.      Бухгалтерський облік (загальна теорія).
5.      Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.
6.      Бухгалтерський облік та судова експертиза.
7.      Бухгалтерський облік.
8.      Внутрішній аудит.
9.      Звітність підприємства.
10.  Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (практична частина).
11.  Контролінг.
12.  Концептуальні засади бухгалтерського обліку і контролю.
13.  Методика та організація наукових досліджень.
14.  Методологія наукових досліджень та методика викладання облікових дисциплін.
15.  Міжпредметний практикум у підприємницькій діяльності.
16.  Облік в банках.
17.  Облік в бюджетних установах.
18.  Облік в галузях економіки.
19.  Облік в галузях промисловості.
20.  Облік в державному секторі економіки.
21.  Облік в зарубіжних країнах.
22.  Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України.
23.  Облік ЗЕД.
24.  Облік і аналіз ЗЕД.
25.  Облік і звітність в оподаткуванні.
26.  Облік і звітність за  міжнародними стандартами.
27.  Облік інвестиційно-інноваційної діяльності.
28.  Облік промислового виробництва.
29.  Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності.
30.  Облікова політика.
31.  Організація бухгалтерського обліку.
32.  Організація і методика аудиту.
33.  Організація обліку.
34.  Проектування інформаційних систем та АРМ-бухгалтера.
35.  Ревізійна справа.
36.  Розробка систем обліку.
37.  Соціальна відповідальність.
38.  Стратегічний управлінський облік.
39.  Судово-бухгалтерська експертиза.
40.  Технологія облікового процесу.
41.  Тренінг за фахом.
42.  Тренінг зі спеціальності.
43.  Управлінський облік.
44.  Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.
45.  Фінансовий облік І.
46.  Фінансовий облік ІІ.

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Завідувач кафедри  бухгалтерського обліку і аудитуГордополова Наталія Василівна

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни: „Бухгалтерський облік”, „Фінансовий облік І”, „Фінансовий облік ІІ”, „Організація обліку”
Коло наукових інтересів: проблеми фінансового та управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення управління підприємствами
Телефон: (0432) 55-32-28, 7-113
E-mail: natgordopol[at]ukr.net

 

Закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю „Бухгалтерський облік в торгівлі”. В 1985 році захистила кандидатську дисертацію у Київському торгово-економічному інституті за спеціальністю „Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. Вчене звання доцента отримане у 1990 році по кафедрі економіки, управління і бухгалтерського обліку. Здійснює керівництво виконанням науково-дослідних кафедральних робіт, студентських наукових праць. Опубліковано понад 190 наукових та науково-методичних праць у фахових та інших виданнях, у тому числі 10 навчальних посібників (є співавтором 8 навчальних посібників з грифом МОН України). Виступала офіційним опонентом при захисті 10-ти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Коло наукових інтересів: проблеми фінансового та управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення управління підприємствами
  
Публікації:
1. Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум: Навч. посібник з грифом МОН України. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Крок, 2014. – 289 с.
2. Гордополова Н.В., Головай Н.М., Пославська Л.І. Фінансовий облік І: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2013. – 123 с.
3. Волинець В.І., Гордополова Н.В., Ніколюк П.К. Автоматизований аналіз дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок в інформаційній системі «Мікст: Кредитна спілка» // Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний доступ: Монографія / за заг. ред. д.е.н. проф.. М.Г. Білопольського; к.е.н., доц. Сизоненко О.А.; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Дмитренко Л.Р., 2014. – С. 99-107.
4. Головай Н.М., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Перспективи розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2013. – Випуск 20/1. – С. 96-99.
5. Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Бюджетування в умовах комп’ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – Випуск 3(69). – С. 48-54.


Професорсько-викладацький колектив

Ясишена Валентина Валеріївна

Ясишена Валентина Валеріївна
Телефон: (0432) 55-32-28, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра. Кандидатську дисертацію захистила в 2011 році у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертаційного дослідження: „Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит”. Вчене звання доцента отримала у 2014 році. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств.


Волинець Віктор Іванович

Волинець Віктор Іванович
Телефон: (0432) 55-32-28, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
У 1983 році закінчив Вінницький політехнічний інститут (з 2003 року Вінницький національний технічний університет), у 2011 році закінчив Вінницький інститут економіки ТНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». З 1983 по 2003 рік працював у Вінницькому політехнічному інституті (з 1994 року у Вінницькому державному технічному університеті) на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого викладача, доцента, заступника директора інституту. З 2003 по 2009 рік працював у Вінницькому торговельно-економічному інституті на посадах доцента, заступника декана та декана обліково-фінансового факультету. З вересня 2009 року працює у ВІЕ ТНЕУ. Кандидатську дисертацію за спеціальністю „Інформаційно-вимірювальні системи” захистив у 1991 році. Вчене звання доцента отримав у 1996 році. Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографії, 2 колективних монографій, 17 навчальних посібників, з яких 10 з грифом МОН України, 33 статей у фахових виданнях, 22 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та понад 35 навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: Автоматизація бухгалтерського обліку та аналізу з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, дослідження і розробка ефективних методів та засобів цифрової обробки даних.

Головай Надія Миколаївна

Головай Надія Миколаївна
Телефон: (0432) 55-49-55, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
У 2001 році закінчила Київський торгово-економічний інститут за фахом „Облік і аудит”. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства”. Вчене звання доцента отримала у 2013 році. Автор понад 55 наукових та навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: обліково-інформаційне забезпечення в системі управління підприємством в сучасних умовах господарювання.


Сисоєва Інна Миколаївна

Сисоєва Інна Миколаївна
Телефон: (0432) 55-49, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській галузі України”. Автор понад 45 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: організація та формування облікової політики в кондитерській промисловості.


Балазюк Оксана Юріївна

Балазюк Оксана Юріївна
Телефон: (0432) 55-49-55, 7-113
Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: -
Дисципліни: звітність підприємства, фінансово-господарський контроль; облік і звітність в оподаткуванні.
Коло  наукових інтересів: особливості впровадження та функціонування управлінських інформаційних систем на підприємствах харчової промисловості.
Кабінет: 307
У 2003 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит у сфері товарного обігу». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.


Пославська Людмила Іванівна

Пославська Людмила Іванівна
 Телефон: (0432) 55-49-55, 7-113
Посада: викладач
У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: обліково-аналітичне забезпечення інформаційної системи «Доходи та витрати за центрами відповідальності» підприємств будівельної галузі.

Гриник Олена Ігорівна

Гриник Олена Ігорівна
Телефон: (0432)55-49-55,7-113
Посада: викладач кафедри
 
У 2012 році закінчила магістратуру Вінницького економічного інституту Тернопільського національного економічного університету за магістерською програмою „Облік і аудит в промисловості”. З вересня 2012 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВІЕ ТНЕУ. Автор понад 23 наукових та навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: Аналіз та контроль інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств.

Пилявець Віктор Миколайович

Пилявець Віктор Миколайович
 Посада : викладач, 
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
У 1996 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальнстю "Облік і аудит".  У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему " Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі ". Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 20 років.  З 2014 року працює на посаді викладача кафедри "Бухгалтерського обліку і аудиту” ВННІЕ ТНЕУ. Автор більше 30 наукових та науково-методичних праць.
Коло наукових інтересів : Конкуреноспроможність галузей національної економіки.


Драчук Віталіна Юріївна

 Драчук Віталіна Юріївна
Посада: викладач кафедри
У 2012 закінчила Вінницький національний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту . З вересня 2014 року - викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Автор понад 18 наукових та навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: Облік та аудит розрахункових операцій сільськогосподарських підприємств з бюджетом за податковими платежами.

Шепель Олена Володимирівна

 Шепель Олена Володимирівна
Посада: лаборант
Телефон: (0432) 55-32-28, 7-113
Кабінет: 307
 
У 2013 році закінчила Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ і отримала кваліфікацію бакалавра за спеціальністю „Фінанси і кредит”, в 2015 році закінчила магістратуру за магістерською програмою „Управління державними фінансами”. Коло наукових інтересів: фінансування дошкільних навчальних закладів.
 
мобільний номер 380672687982
електрона адреса shepel222@gmail.com