Кафедра фінансів

Кафедра фінансівКафедра фінансів заснована 1 вересня 2008 року і є випусковою кафедрою за спеціальністю «Фінанси і кредит». Щорічно зростає кадровий потенціал кафедри. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі серед них : п’ять кандидатів наук, три доцента, один старший викладач та п’ять викладачів.


Навчання студентів здійснюється за навчальними планами, що складені на основі галузевих стандартів вищої освіти України з урахуванням регіональних особливостей і потреб Західного регіону України. Навчальний процес організовано на принципах кредитно-модульної системи, основні напрями якої сформульовані в Болонській декларації. Впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес на кафедрі фінансів дозволяє наблизити навчальні плани та кваліфікаційні характеристики фахівців спеціальності «Фінанси і кредит» до міжнародних стандартів зробити їх більш прозорими і тим самим полегшити визнання на світовому ринку світових послуг.

 

 

З метою підвищення якості викладання дисциплін, фахівці кафедри підвищують свою кваліфікацію в провідних ВНЗ України, фінансових та банківських установах, органах Державної фіскальної та казначейської служб України.

 

 

Професійна компетенція при навчанні студентів за спеціальністю «Фінанси і кредит» забезпечується шляхом освоєння спеціальних і професійно орієнтованих дисциплін таких як:

- фінанси

- гроші та кредит

- фінанси підприємств

- міжнародні фінанси

- фінансовий ринок

- фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

- фінансовий менеджмент

- податкова система

- бюджетний менеджмент,

- ринок фінансових послуг

- управління державними та місцевими фінансами

- банківські операції, страхування

- фінанси зарубіжних країн

 

 

 

Завдяки такому розмаїттю дисциплін та добре організованій переддипломній й комплексній практиці з фаху студенти мають змогу отримати всі необхідні теоретичні знання та практичні навички в процесі формування висококваліфікованих фахівців.

  

 

Інтеграцію теорії і практики забезпечує тісне співробітництво з органами місцевого самоврядування, податковими і фінансовими державними службами, Управлінням державної казначейської служби, кредитними установами ( ПАТ КБ «Приватбанк», КБ «Дельта Банк»), підприємствами різних форм власності, комерційними структурами.

 

 

Протягом останніх років провідні фахівці вище означених інституцій, активно беруть участь у навчальному процесі, консультуванні дипломних робіт, у проведенні наукових конференцій та он-лайн тренінгів.

 

 

Кафедра проводить науково-методичні дослідження, які спрямовані на розробку підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з фінансових дисциплін. Для забезпечення ефективної навчальної роботи за усіма дисциплінами, які викладаються на кафедрі розроблено навчальні повнотекстові електронні навчально-методичні комплекси, які є суттєвою допомогою для студентів при організації самостійної роботи.

 

 

За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри було розроблено понад 100 наукових праць.


Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено та впроваджено у фінансово-господарську діяльність підприємств такі науково-дослідні роботи на тему: «Оптимізація фінансово-управлінських рішень господарської діяльності ТзОВ «Нововолинський олійно-жировий комбінат», 2011р.; «Оптимізація трудового потенціалу ТзОВ «Імперія жирів» для підвищення його конкурентоспроможності» 2012р., «Підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва (МП «Сантехмонтаж») в контексті регіонального розвитку, 2014 р.


 

Враховуючи практичну значимість науково-дослідних та дисертаційних робіт, результати зазначених робіт використовуються у навчальному процесі факультету, успішно впроваджуються у фінансово-господарську діяльність підприємств-замовників.


 

Значна увага приділяється викладачами удосконаленню форм і методів викладання навчальних дисциплін. Професорсько-викладацький складу кафедри є активним учасником постійно-діючого науково-методичного семінару, в рамках якого провідними фахівцями кафедри фінансів були проведені наступні заходи: аукціон-колоквіуми, імпровізовані круглі столи, лекції- пресконференції, проблемні лекції та економічні брейн-ринги.

  

 

Здійснюється підготовка студентських наукових робіт до публікації під керівництвом викладачів кафедри фінансів або у співавторстві, а також підготовка студентів до участі в наукових студентських конференціях різного рівня, у т.ч. в ТНЕУ.

  

 

Разом з тим, кафедра фінансів планує надалі підвищувати рівень ефективності такої роботи. З цією метою кафедрою розроблено певні заходи щодо покращення якості науково-дослідної роботи студентів, а саме:

1. Проведення круглих столів, семінарів, конференцій за участю представників інших вищих навчальних заходів та підприємств з проблем організації фінансів.

2. Залучення студентів до науково-дослідної роботи з проблем навчальних дисциплін, що вивчаються за спеціальністю «Фінанси і кредит».

3. Створення студентських науково-дослідних груп з сучасних питань фінансів та прогнозування подальшого їх розвитку.

  

 

Дипломування – це останній етап навчання студентів у ВНЗ. Для написання дипломної роботи на високому рівні, студентам пропонуються бібліотечний фонд, сучасно обладнанні камп’ютерні класи. Дипломні роботи виконуються з використанням ПК. Для написання дипломної роботи студенти мають можливість пройти два види практики. Першим видом є комплексна практика з фаху у провідних фінансових установах міста, та переддипломна практика, яка забезпечує підготовку матеріалів для написання дипломних робіт.

 

 

Під час практики студенти послідовно приймають участь у процесах прогнозування, складання, виконання, аналізу форм звітності фінансових установ та підприємств. Проходження практик передує проведення тренінгових занять, метою яких є закріплення знань отриманих під час вивчення фінансових дисциплін і формування практичних навичок пов’язаних із здійсненням бюджетного процесу на місцевому рівні. 

  

Одержана вища освіта за спеціальністю «Фінанси і кредит» дає можливість студентам:

 

- керувати фінансовими ресурсами на макро – і мікро рівнях;

- розробляти фінансову стратегію підприємства відповідно до сучасних вимог;

- здійснювати контроль щодо реалізації бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики;

- використовувати знання в області інформаційної та комп’юторної техніки (з використанням технологій INTERNET);

- вести комунікативну роботу з державними службами щодо управління фінансовими ресурсами;

- формувати на підприємстві взаємини між суб’єктами господарювання і податковими, фінансовими службами, державним казначейством і банками.


 


 


 

 

 

Завідувач кафедри фінансів Нововолинського факультету

Завідувач кафедри фінансів Нововолинського факультетуСамольотов Павло Валентинович

 

 

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Формування та реалізація стратегії сталого розвитку гірських територій (на прикладі Українських Карпат» за спеціальністю 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» у Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України (м. Львів).

 

Є автором понад 30 наукових праць.

 

Телефон: (03344) 3-24-09, 28-224#
E-mail: kaffin.nv[at]tneu.edu.ua  

Професорсько-викладацький колектив