Завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

Завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу 
Контактна інформація:
Сохацька Олена Миколаївна
Адреса: 
корпус ТНЕУ №10, каб. 25,
бульвар Шевченка, 9, 
м.Тернопіль
Україна, 46000
Телефони: внутрішній 19-210, зовнішній (0352) 52-40-46.
E-mail: o.sokhatska@tneu.edu.ua


     Завідувач кафедри: Сохацька Олена Миколаївна, професор, доктор економічних наук, дійсний член Академії економічних наук України, автор понад 138 наукових і навчально-методичних праць, основними з яких є шість монографій, підручник та посібники.
      О. М. Сохацька має 16 років управлінського стажу, працювала на керівних посадах на підприємствах та в системі муніципального управління. У 1990 р. розпочала наукову та педагогічну діяльність у Тернопільському інституті народного господарства (нині ТНЕУ) на кафедрі менеджменту. За цей час у 1993 році підготувала та захистила дисертацію кандидата економічних наук, 1996 року отримала звання доцента. У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Ф’ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення їх в Україні» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.
      У 2002 р. обрана дійсним членом Академії економічних наук України. З 2005 р. обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри фінансового інжинірингу. У 2006 році отримала вчене звання професора кафедри фінансового інжинірингу. З 2010 року працює на посаді завідувача кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу.
     Підготувала тринадцять кандидатів економічних наук, керує дослідженнями 4 аспірантів та 3 здобувачів. Є автором першого в Україні ґрунтовного підручника «Біржова справа» з грифом МОН України, що отримав визнання у наукових колах та серед фахівців (перше видання 2003 року, друге перероблене та доповнене у 2008 році). У 2014 році готується до друку  третє видання цього підручника, перероблене, змінене та доповнене, що враховує останні зміни на світових та вітчизняних біржових ринках. У 2011 році за її науковою редакцією також вперше в Україні видано посібник «Фінансовий інжиніринг» з грифом МОН України. У 2014 році у видавництві «Кондор» вийшов навчальний посібник з грифом МОН України «Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків». Всі ці навчальні підручники та посібники видані для методичного забезпечення вивчення варіативної компоненти навчальних планів за галузями знань «Менеджмент і адміністрування» та «Специфічні категорії».
      Сфера наукових інтересів охоплює міжнародні фінансові ринки, зокрема їхні строкові сегменти – ринки фінансових інновацій, ф’ючерсів, опціонів, свопів, гібридів та синтетичних комбінацій, що використовуються для вирішення проблем в управлінні фінансами; проблеми управління вартістю підприємств, страхування цінових ризиків, фінансового інжинірингу, інвестиційного проектування, міжнародних біржових ринків, оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів виробництва енергії з альтернативних джерел, глобальний маркетинг, фінансизація світової економіки тощо.
       В останні роки досліджує вплив ринку деривативів та основних інструментів на виникнення та перебіг кризових явищ у глобальній економіці, процеси формування нового фінансового порядку (New Order).

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу 
Контактна інформація:
Адреса: бульв. Шевченка 9, корп. ТНЕУ №10, каб. 24, 27, 45, м. Тернопіль, 46000
Телефон: (0352) 52-40-46
Внутрішній: 19-210
E-mail: kafedra.mmtam@tneu.edu.ua
 
      Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу створена на виконання наказу №130 від 17 березня 2010 р. шляхом приєднання кафедри маркетингу до кафедри фінансового інжинірингу та перейменування кафедри фінансового інжинірингу у кафедру міжнародного менеджменту та маркетингу.
      За сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів, що усе активніше відбуваються у світі, значно зростають вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати у міжнародному маркетинговому середовищі та міжнародних фінансових ринках.
      Це все потребує системного і всебічного вивчення проблем маркетингу, маркетингової товарної і цінової політики, як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках, маркетингової політики комунікацій, міжнародного маркетингу, інформаційних систем і технологій в маркетингу, фінансового інжинірингу, фундаментального та технічного аналізу, інвестиційної оцінки, інвестиційного проектування і реальних опціонів. В цьому контексті особлива увага приділяється підбору і формуванню професорсько-викладацького складу, здатного реалізувати поставлені завдання. До викладання залучаються фахівці, зокрема сертифіковані торговці цінними паперами, оцінювачі, фінансові аналітики, які дають майстер-класи. Оскільки кафедра співпрацює з 6 зарубіжними вузами-партнерами, до викладання профільних дисциплін, а також майстер-класів залучаються викладачі з Канади, Данії, Австрії. Під керівництвом візит-професора Б. Шліхтера функціонує школа аспірантів щодо підготовки та публікації наукових здобутків у зарубіжних виданнях.
      У Тернопільському національному економічному університеті кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу є випусковою за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в рамках яких було відкрито магістерські програми: «Міжнародний інвестиційний менеджмент» та «Міжнародний маркетинг».
Програми передбачають вивчення дисциплін, що формують вміння та навички менеджера зовнішньоекономічної діяльності, що додатково володіє знаннями та вміннями інвестиційного консультанта, оцінювача, ризик-менеджера, фінансового інженера, для маркетолога – спеціалізація на міжнародних ринках.
     Під керівництвом професора Сохацької О.М. проводиться підготовка магістрів «Бізнес-адміністрування», що передбачає підвищення кваліфікації керівників бізнесу за інноваційним на прямом – управління вартістю бізнесу з метою його максимізації. Викладачі кафедри проводять активну підготовку магістрів за цією програмою, яка дозволяє керівникам вищої ланки отримати більш глибокі знання у сфері управлінням бізнесу та отримати ґрунтовні консультації щодо конкретних ситуацій на підприємствах.
На кафедрі виконуються дослідження у межах другої половини дня: комплексна кафедральна тема «Нові реалії формування інвестиційних потоків на світових ринках» (науковий керівник – д.е.н., проф. Сохацька О.М.).
     Також кафедрою надаються професійні послуги щодо «Науково-технічного супроводу підготовки масових відкритих он-лайн курсів» та «Науково-технічного супроводу підготовки та проведення масового відкритого навчального курсу «Інноваційний маркетинг».
     Виконання науково-дослідної роботи по кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечують 25 науково-педагогічних працівників (в т.ч. 4 професори, доктори наук та 15 кандидатів наук) і 11 аспірантів (з них: 3 – з відривом від виробництва, 8 – без відриву від виробництва).
      Науково-педагогічні працівники беруть активну участь в організації наукової роботи. Зокрема, д.е.н., професор Штефанич Д.А. є членом спеціалізованої вченої ради ТНЕУ Д 58.082.03 по захисту дисертацій; здійснює рецензування дисертаційних робіт; виступає експертом і дає висновки на дисертаційні роботи. Д.е.н., професор Сохацька О.М. є членом спеціалізованої вченої ради ТНЕУ по захисту дисертацій Д 58.082.01, здійснює рецензування дисертаційних робіт. Д.е.н., професор Матвіїв М.Я. є членом спеціалізованих вчених рад у ТНЕУ та Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України, здійснює рецензування та виступає експертом при розгляді дисертаційних робіт.
Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечує роботу тематичного науково-практичного гуртка з менеджменту та маркетингу. Діяльність гуртка відіграє важливе значення у загальній освітньо-професійній підготовці як майбутніх спеціалістів зі спеціальності «маркетинг», так і спеціальності «менеджмент ЗЕД», розвиваючи у студентів наукове мислення та практичні вміння обґрунтовувати та приймати рішення у сфері менеджменту та маркетингу.
     Основні напрямки діяльності гуртка: читання відкритих лекцій, проведення науково-практичних семінарів та тренінгів науково-педагогічним персоналом кафедри, а також із залученням фахівців; здійснення студентами науково-теоретичних досліджень у сфері менеджменту та маркетингу; підготовка студентами наукових публікацій; виконання студентами прикладних проектів для потреб підприємств; екскурсії на виробництво; зустрічі з представниками підприємств.
     Впродовж 2011-2015 р.р. студенти, що здобувають фах менеджера ЗЕД та маркетолога займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах: Паланиця О., Гадомська О., Чаплигіна І., Афоніна А., Мацапей І., Легкий О., Сохацький О., Лещук Б., Чукур А., Крук Н., Кухаришин О.А.

Штефанич Дмитро Андрійович

Штефанич Дмитро Андрійович
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: d.shtefanych@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 


  Найбільш актуальні публікації:
1.Штефанич Д. А. Методичні основи маркетингового аналізу клієнтів фірми / Д. А. Штефанич // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л.Українки – 2009. – №7. – С. 60-69.
2.Штефанич Д. А. Теоретичні засади маркетингового аналізу конкурентів / Д. А. Штефанич // Вісник ТНЕУ. – Тернопіль, 2010 р. – Випуск 1 – С. 103-110. (співавт. Окрепкий Р. Б.).
3.Штефанич Д. А. Концептуальні засади маркетингового аналізу цінової політики підприємства / Д. А. Штефанич // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика». – Луцьк: Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – С. 349-350.
4.Штефанич Д. А. Методичні аспекти інтеграції ABC i XZ-аналізу в процесі формування асортиментного портфеля фірми / Д. А. Штефанич // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – Вип. 15. – С. 170-175. (співавт. Окрепкий Р. Б.)
5.Штефанич Д. А. Планування індивідуальних квот продажу товарів торгових представників промислових підприємств / Д. А. Штефанич // Зб. тез ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації», 30 січня 2013 р. ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського (співавт. Мигаль О. Ф.)
6.Штефанич Д. А. Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства / Д. А. Штефанич // Вісник ТНЕУ, 2014, №1, С. 111-121 (співавт. Дячун О. Д.)

Кухтин Ольга Богданівна

Кухтин Ольга БогданівнаПосада: викладач
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: o.kukhtyn@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Найбільш актуальні публікації:Кухтин О. Б. Інвестиційна привабливість різних країн світу для портфельного інвестування / О. Б. Кухтин // «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» / Збірник тез Десятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. ( Тернопіль, 21-23 лютого 2013 р. ). – Частина 1. – С. 63-64
2.Кухтин О. Б. Альтернативний майданчик New Connect як ефективне джерело фінансування для перспективних компаній / О. Б. Кухтин // «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизн

Курант Тетяна Ігорівна

Курант Тетяна Ігорівна
Посада: викладач
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
 
 

  Найбільш актуальні публікації:
1.Нова парадигма маркетингу у інформаційній економіці / Тетяна Курант // Вісник ТНЕУ Випуск 2 (квітень-червень). Тернопіль,  –  2012, С.113-120.
2.The impact of new economic realities on relationships between producer and consumer. Nauka I Studia. Ekonomiczne Nauki Pa?stwowy Zarz?d. – 9 (77). – Przemy?l, 2013. – St. 56-64.
3.Використання бенчмаркінгу при аналізі взаємозв’язків у логістичних мережах / ТЬетяна Курант // Галицький економічний вісник. Тернопіль: ТНТУ - №4, 2013.
4.Географія поширення глобальних логістичних мереж / Тетяна Курант // Ефективна економіка – [електронне наукове фахове видання]. Дніпропетровськ: ДДАУ – № 3, березень 2014. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2833.

Полікевич Наталя Іванівна

Полікевич Наталя Іванівна
Посада: викладач
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: n.polikevych@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Полікевич Н. І. Експортний потенціал України на зовнішніх енергетичних ринках / Н. І. Полікевич / Збірник тез доповідей V ювілейної міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід», 19-20 квітня 2012. С. 77-78.
2.Полікевич Н. І. Ринок електроенергії в Україні: проблеми та перспективи реформування / Н. І. Полікевич // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль: Економічна думка, 2012. – Випуск 18. – С.160-165.
3.Полікевич Н. І. Відповідність інституційного забезпечення України вимогам європейського газового ринку / Н. І. Полікевич / Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали десятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль, 2013. – Ч.1. – С. 91-93.
4.Полікевич Н. І. Сланцевий газ для України – перспектива диверсифікації чи даремна трата коштів?     / Н. І. Полікевич / Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали VІ ювілейної міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і студентів. – Тернопіль, 2013. – С. 83-84.
5.Полікевич Н. І. Економічні передумови виникнення біржових енергетичних ринків / Н. І. Полікевич // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Хмельницький, 2013.
6.Полікевич Н. І.  Роль енергетичних бірж на європейському енергетичному ринку / Н. І. Полікевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 5, Ч.1. – 2014. – Херсон. – С. 99-104.

Луців Руслана Степанівна

Луців Руслана Степанівна
Посада: викладач
Телефон:+380 (352) 43-52-39
Кабінет: 35
E-mail: r.lutsiv@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 Найбільш актуальні публікації:
1. Луців Р.С. Ділове спілкування в Китаї та його особливості / Р.С. Луців (у співавторстві) // «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»: тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, – 3-4 квітня 2014 року. – С. 165-166.
2. Lutsiv R., Teaching with IWB Technology / R. Lutsiv (in collaboration) // «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»: тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції УНФЕМ ТНЕУ, 2013. – С. 316-319.
3. Луців Р.С. Щодо питання формування біржової термінології / Р.С. Луців // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк: ВНУ, 2013. – № 1. – С. 138-143.
4. Луців Р.С. Етимологія терміна біржа / Р.С. Луців // «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування»: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 149-151.
5. Lutsiv. R. Eponyms in Banking and Stock Exchange / R. Lutsiv // «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування»: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 49-50
6. Lutsiv R. Types of terms in Banking and Stock Exchange / R. Lutsiv (in collaboration) // English in Globalized World: збірник наукових праць (англ. м.).– Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2012. – С.102. 
 

Бучинська Тетяна Володимирівна

Бучинська Тетяна Володимирівна
Посада: викладач
Телефон:+380 (352) 43-52-39
Кабінет: 35
E-mail: t.buchynska@tneu.edu.ua
Наукові інтереси: Методологічні проблеми викладання ділової англійської мови, менеджмент персоналу, інноваційні методи навчання, управління персоналом, міжкультурні комунікації.
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 Найбільш актуальні публікації:
1. Buchynska T. The advantage of case method application in teaching management / T. Buchynska // Збірник тез доповідей XVміжнародної науково-практичної конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: міжпредметні зв’язки». – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.53-54.
2. Buchynska T. Positive uncertainty in managerial creative decision making / T. Buchynska // Збірник тез доповідей V ювілейної міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С.278-279.
3. Бучинська Т. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів засобом соціально-психологічного тренінгу / Т. В. Бучинська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: ХІСТ, 2012. – №5. – С. 26-28.
4. Buchynska T. The power of intrinsic motivation in Management / T. Buchynska // Збірник тез доповідей VI Міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів. –Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 440с. – С.296-298.
5. Бучинська Т. В. Використання кейс-методу у професійному навчанні / Т. В. Бучинська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: ХІСТ, 2013. – №2(8). – С. 277-280.

Галаса Ірина Сергіївна

Галаса Ірина Сергіївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон:+380 (352) 43-52-39
Кабінет: 35
E-mail: i.halasa@tneu.edu.ua
Наукові інтереси: типологічне мовознавство, дискурсологія, концептологія
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
 
1.Галаса І. С. Ґендерна складова у політичному дискурсі США та України / І. С. Галаса // Всеукраїнський науковий журнал Мандрівець. – Тернопіль, 2012. – Вип.1. – С. 60–62.
2.Галаса І. С. Особливості вираження емотивності у політичній рекламі / І. С. Галаса // Всеукраїнський науковий журнал Мандрівець. – Тернопіль, 2012. – Вип.2. – С. 69–71.
3.Galasa I. Humor in Women’s Political Communication. / I. Galasa // Current Studies in English. Linguistics and Methodology Perspectives: XVI TESOL – Ukraine International Conference. – Zhytomyr, Kamianets-Podilsky, April 13 – 15, 2011. – P. 33–34.
4.Галаса І. С. Завдання для домашнього читання та індивідуальної роботи для студентів 1 курсу / І. С. Галаса // Методичні розробки. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 
5.Galasa I. Neologisms as main contributors of Ukrainian and American political discourse / I. Galasa // Language, Education, and Career ( Sevastopol , September 30 – October 2, 2011.) / Sevastopol Institute of Banking of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine . – Sevastopol, Kamianets-Podilsky, 2011. – P. 14.
6.Галаса І. С. Мовні дихотомії в політичному дискурсі США та України. / І. С. Галаса // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Іноземні мови. – Львів, 2012. – Вип. 19. – С. 219–224.
7.Галаса І. С. Політична концептосфера: типологічний аналіз / І. С. Галаса // Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Херсон, 25–26 квітня 2013 р.) – Херсон, 2013. – C. 96–98.
 

Гладій Христина Григорівна

   Гладій Христина Григорівна
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: kh.hladiy@tneu.edu.ua
 
Найбільш актуальні публікації:
Гладій Х. Г. Позиціонування продукту на основі самоорганізованих карт / Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Випуск 1(41). – С.251-256.
Гладій Х. Г. Управління товарними брендами: регіональний аспект / Х. Г. Гладій // Збірник тез доповідей Восьмої Міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». – 2011. – 329с. – С.162-164.
Гладій Х. Г. Брендова ідентифікація / Х. Г. Гладій //Збірник тез доповідей IV міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід». – 2011. – С.136-138.
Гладій Х. Г. Виокремлення новітніх особливостей поняття бренду за умов формування додаткових конкурентних переваг / Х. Г. Гладій // Галицький економічний вісник. – 2011. – Випуск 3(32).
Gladiy C. Analysis of Differentiation Strategies that influence Branding / C. Gladiy // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. – 2013. – С.104-117.
Гладій Х.Г. Використання стратегій диференціації товару на кондитерському ринку / Х. Г. Гладій // Тези доповідей науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в маркетингу: теорія і практика», 20 червня 2014 року. – Тернопіль.  – С.6-8. 

Вергун Лариса Іванівна

Вергун Лариса Іванівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон:+380 (352) 43-52-39
Кабінет: 35
E-mail: l.verhun@tneu.edu.ua
Наукові інтереси: проблеми фахового перекладу, термінознавство, ділова комунікація, міжкультурні аспекти ділової комунікації та ін.
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Вергун Л.І. Методичні рекомендації з курсу: протокол і етикет у ЗЕД / Л.І. Вергун. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 52 с.
2.Вергун Л.І. Етикетні навички як складова міжкультурної ділової комунікації / Л.І. Вергун // Тези доповідей міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль, 2010. – С.408-409.
3.Вергун Л.І. Формування міжкультурної компетенції на початковому етапі вивчення української мови як іноземної. / Л.І. Вергун // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: збірник матеріалів навчально-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С.19-20.
4.Вергун Л.І. Навички фахового економічного перекладу як елемент професійної мовної компетенції спеціалістів з міжнародної економіки і менеджменту / Л.І. Вергун // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. – Тернопіль:ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – С. 34-36.
5.Вергун Л.І. Міжкультурні аспекти моделей комунікативної поведінки ділової людини / Л.І. Вергун. – Тернопіль: Лібра Терра, 2013. – 100 с  
 

Батрин Наталія Володимирівна

Батрин Наталія Володимирівна 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон:+380 (352) 43-52-39
Кабінет: 35
E-mail: nbatryn@tneu.edu.ua
Наукові інтереси: проблеми викладання ділової англійської мови, організаційна поведінка, менеджмент персоналу
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Батрин Н.В. Комунікації в бізнесі (дидактичні матеріали для студентів IV курсу УНФЕМ) / Н.В. Батрин, Л.І. Вергун – ТНЕУ. – 2009. – 56 с.
2.Batryn N. Self-Management (Самоменеджмент) / Методичні рекомендації з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів УНФЕМ. – ТНЕУ. – 2012. – 80с.
3.Батрин Н.В. Професійна комунікація у сучасному полікультурному суспільстві. Лібра Терра. / Н.В. Батрин, І.Ф. Шилінська. – 2013. – 110 с.
4.Batryn N. Psychology of Management / Посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008 – 84 с. 

Іванечко Неля Ростиславівна

 Іванечко Неля Ростиславівна
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: n.ivanechko@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Іванечко Н. Р. Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України / Н. Р. Іванечко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – №3 (28) – 210 с.
2.Іванечко Н. Р. Особливості формування маркетингової  стратегії торговельно-розважального підприємства / Н. Р. Іванечко // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – Вип. 14. – 236 с.
3.Іванечко Н. Р. Становлення ринку послуг дозвілля в Україні: аналіз категорійного апарату / Н. Р. Іванечко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/texts.html
4.Іванечко Н. Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства / Н. Р. Іванечко // Бізнес Інформ. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – №6 – 196 с.
5.Іванечко Н. Р. Аналіз існуючих класифікацій торговельно-розважальних центрів / Н. Р. Іванечко // Современный научный вестник. – Белгород: ООО«Руснаучкнига», 2013. – №7 (146) – С. 73-78.
6.Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. - №10/1 Т.22 – Дніпропетровськ: В-во ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – С. 123-131.
 
 

Сафарян Ірена Андріївна

Сафарян Ірена Андріївна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: i.safaryan@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1. Сафарян І. А. Особливості формування міжнародних партнерських відносин у сучасній світовій економіці / І. А. Сафарян // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 5-11.
2. Сафарян І. А. Типологія та організаційні форми міжнародних партнерських відносин / І. А. Сафарян // Вісник Донецького національного університету. – 2010. – № 2. – С. 321-330.
3. Сафарян І.А. Стратегічні орієнтири формування міжнародних альянсів українських підприємств / І. А. Сафарян // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія економіка. – 2011. – Випуск 2 (34). – С. 197-202.
4. Сафарян І. А. Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України / І. А. Сафарян // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки» Сумського державного університету. – 2012. – №3 (57). – С. 167-172.
5. Сафарян І. А. Новітні світові тенденції у розвитку партнерських відносин підприємств фармацевтичної галузі / І. А. Сафарян // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2013. – №1 (39). – С. 106-111.
6. Сафарян І.А. Вплив державно-приватного партнерства на економічний розвиток країни // Інноваційні процеси економічного і соціального-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 31-32.

Зацна Люба Ярославівна.

Зацна Люба Ярославівна.
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: l.zatsna@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Зацна Л. Я. Сучасні тенденції розвитку ринку інноваційних молочних продуктів в Україні та світі / Л. Я. Зацна // Глобальна економіка в посткризовий період та Україна: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів  та молодих учених (Тернопіль, 17-18 лютого 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – С. 57-59.
2.Зацна Л. Я. Дегустаційні аспекти маркетингу інноваційних молочних продуктів / Л. Я. Зацна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей восьмої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 24-25 лютого 2011 року). – Тернопіль, 2011. – С. 195-196.
3.Зацна Л. Я. Розробка та виведення на ринок інноваційних молочних продуктів методами дегустацій та семплінгу / Л. Я. Зацна // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей IV міжнародної конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 264 с. – С. 147-149.
4.Зацна Л. Я. Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку / Л. Я. Зацна // Журнал європейської економіки. – 2011. – Том 10, № (1). – С. 63-78.
5.Зацна Л. Я. Механизмы формирования социально ориентированной национальной экономики в развитых странах / Л. Я. Зацна // Журнал европейской экономики. – 2011. – Том 10, № (1). – С. 72-88.
6.Маркетинг інноваційних продуктів молокопереробних підприємств. Застосування дегустаційного підходу при розробці інноваційних молочних продуктів. Система маркетингових інструментів молокопереробних підприємств / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації: моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.
7.Інноваційний маркетинг підприємств // Колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. М.Я. Матвіїва; упоряд. К.е.н., доц. Л.Я. Зацна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 432 с.

Данильченко Леся Степанівна

Данильченко Леся Степанівна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства / Леся Данильченко // Галицький економічний вісник: Світова економіка й міжнародні економічні відносини. – Вип. №2 (27). – Тернопіль, 2010. – С. 17-26.
2.Напрями удосконалення інституційного забезпечення процесу розбудови інформаційного суспільства в Україні / Леся Данильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету: Економіка та менеджмент. - Вип. 5/2 (47). – Суми, 2011. – С. 17-25.
Дослідження ролі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як інструментів соціально-економічного розвитку / Леся Данильченко // Галицький економічний вісник ТНТУ: Маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. - №4 (43). – С. 199-206.
3.Measuring ICT usage quality for information society building. Government Information Quarterly. - Volume 31 (issue 1). – Elsevier, January 2014. – P. 170-184.Мигаль Оксана Фелікіссімівна

Мигаль Оксана Фелікіссімівна
Посада: заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: o.myhal@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Мигаль О. Ф. Організаційні аспекти STP-маркетингу на підприємстві / О. Ф. Мигаль //Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід», Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 279 – 280
2.Мигаль О. Ф. Дослідження поведінки споживачів м’ясної продукції в умовах економічної кризи / О. Ф. Мигаль // Экономика Крыма. – № 1 (30). – Симферополь, ТНУ им. В.И. Вернадского, 2010. – С. 146 - 151
3.Мигаль О. Ф. Формування психографічних профілів споживачів м`ясної продукції / О. Ф. Мигаль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 4. - № 6. – 2010. – С. 109 – 112
4.Мигаль О. Ф. Соціальні мережі як ефективний інструмент комунікації зі споживачем / О. Ф. Мигаль // Тези доповідей V Ювілейної міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – С. 156 – 158
5.Мигаль О. Ф. Становлення та розвиток STP-маркетингу / О. Ф. Мигаль // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі» (25-26 жовтня) – Київ: НУХТ, 2012. – С. 87-88.
6.Мигаль О. Ф. Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин / О. Ф. Мигаль // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: «Економічна думка», 2013. – Вип.12. – Частина 3. – С. 236-240.
7.STP-маркетинг інноваційних продуктів пивоварних підприємств / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації: моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.
8.Мигаль О.Ф. Організація маркетингової діяльності м’ясопереробних підприємств / О. М. Мигаль // Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід” – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 83-84

Войтенко Олексій Миколайович

Войтенко Олексій Миколайович
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: o.voytenko@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Войтенко О. М. Еволюція теорій розвитку та функціонування фінансових ринків в умовах глобальних дисбалансів / О. М. Войтенко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 262: В 12 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010 . – 316с. с.1449-1459.
2.Voytenko O.M. Influence of macroeconomic instability is on functioning of international market of bank services / О.М. Войтенко // «Nauka I Studia» (Polska). – Economics №5(29). – Przemysl, 2010. – P. 5-16.
3.Войтенко О. М. Нові виклики для державного регулювання ринку фінансових послуг України в умовах глобальної нестабільності / О. М. Войтенко  // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, Випуск 1 (21), 2011р. С. 10-18
4.Войтенко О. М. Актуальні питання сучасного розвитку міжнародного ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко  // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №46. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. С. 5-13
5.Войтенко О. М. Ринок фінансових послуг України: особливості сучасного розвитку / О. М. Войтенко  // Тези доповідей V міжнародної конференції молодих вчених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 264 с. – С. 45–46.
6.O. Voytenko. Societal marketing implementation in the context of the corporate social responsibility development // European Applied Sciences. – 2014. – № 1. – P. 170-173.
7.Біржова справа. Підручник / за наук. ред. проф. Сохацької О.М. – Тернопіль: Наукова думка, 2014. – 656 с

Окрепкий Ростислав Богданович

Окрепкий Ростислав Богданович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: r.okrepkyi@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Окрепкий Р. Б. Основи маркетингу // Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи маркетингу» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.010205 – «Документознавство та інформаційна діяльність» галузі знань 0201 – «Культура» денної і заочно-дистанційної форм навчання. / Р. Б. Окрепкий, М.М. Федірко – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 75 с.             
2.Маркетинговий аналіз: навчальний посібник / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун, Р. Б. Окрепкий. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
3.Особливості впливу окремих факторів макросередовища на діяльність підприємств хлібопекарської галузі // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє // Р. Б. Окрепкий,  Д. В. Гаргула /Збірник наукових праць. Вип. 14-15. – Тернопіль: Економічна думка. – 2010 – С. 37-44  7
4.Механізм просування Інтернет-бренду на електронному ринку // Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула / Інноваційна економіка. – 2012. – Вип. 1 (27). – С. 208-212.
5.Тенденції розвитку маркетингу в 21 столітті // Р. Б. Окрепкий, М. М. Федірко / Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №9 (35). – С. 213-218.
6.Кон’юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності / Р. Б. Окрепкий // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 5 (43). – С. 197-203.
7.Окрепкий Р.Б. Використання концепції варіації товару при розробці товарної стратегії компанії // Тези доповідей науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в маркетингу: теорія і практика», 20 червня 2014 року. – Тернопіль. – С. 16-17.

Мельник Юлія Віталіївна

Мельник Юлія Віталіївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: yuvmelnyk@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Мельник Ю. В. Розвиток світового ринку творів мистецтва: регіональний вимір / Ю. В. Мельник // Вісник ТНЕУ. – 2012. – Вип. 4.
2.Мельник Ю. В. Феномен біржової торгівлі на міжнародному ринку творів мистецтва / Ю. В. Мельник // Тези доповідей V Міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.12-14.
3.Melnyk Y.V. Das Wesen und die Notwendigkeit der Reformierung des Ukrainischen Kunstmarktes (Реформування арт-ринку в Україні) / Y.V. Melnyk // Autorrenkollektiv. Globale und landerspezifische sozio-okonomische Effekte. – Berlin, 2012. – 325 Seiten.
4.Melnyk Y.V. Regional peculiarities of the global art market (Регіональні особливості глобального арт-ринку) // Y.V. Melnyk / Монографія за матеріалами ХХ Міжнародної наукової конференції «Місцева та регіональна економіка в теорії та практиці», м. Єленя Гура, Республіка Польща, 2012 р.
5.Melnyk Y.V. Marketing tools on the international art market (Інструменти маркетингу на міжнародному ринку творів мистецтва // Ю.В. Мельник Монографія за матеріалами VI міжнародної конференції молодих вчених університетів єврорегіону Ніса м. Єленя Гура, Республіка Польща, травень 2012 р.
6.Melnyk Y.V. Zarz?dzanie ryzykiem na rynku sztuki (Управління ризиком на ринку творів мистецтва) // Research Papers of Wroclaw University of Economics. – 2014. – №335. – Publishing House of Wroc?aw University of Economics, 2014. – P.50-61.
7.Melnyk Y. V. Transformation of the global art market (Трансформація глобального арт-ринку) // Young Scientist 2014 / red. F.Adamczuk. – Jelenia G?ra: AD REM, 2014. – P.101-111 (Монографія за матеріалами 8 Міжнародної конференції молодих вчених університетів єврорегіону Ніса, м.Єленя Гура, Республіка Польща, травень 2014 р. – Єленя Гура, 2014. – С.101-111).
Біржова справа. Підручник / за наук. ред. проф. Сохацької О.М. – Тернопіль: Наукова думка, 2014. – 656 с.

Лагоцька Наталія Зіновіївна

Лагоцька Наталія Зіновіївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 24
E-mail: n.lahotska@tneu.edu.ua
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Лагоцька Н. З. Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» і «Магістр» денної та заочної форм навчання / Н. З. Лагоцька, Н. Є. Стрельбіцька // Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 44 с.
2.Лагоцька Н. З. Сутність маркетингового аналізу товарної політики / Н. З. Лагоцька, О. С. Братко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 1 (27). – С. 213-218.
3.Лагоцька Н. З. Фінансова концепція програми лояльності консалтингових підприємств / Н. З. Лагоцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. Тези доповідей V Ювілейної міжнародної конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012.–327 с.–С.149.
4.Програми тренінгу для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» та спеціальності 7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг» денної форми навчання / Н. З. Лагоцька, О. Ф. Мигаль, Р. Б. Окрепкий. // Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 8 с.
5.Маркетинговий аналіз: навчальний посібник / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун, Р. Б. Окрепкий. // Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
6.Лагоцька Н.З. Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин / Н.З. Лагоцька // Економічний аналіз: зб. наук. праць. // Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013. – Вип. 12. – Частина 3. – 344 с. – С. 236-240.
7.Маркетинг консалтингових послуг / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації: моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.
8.Лагоцька Н.З. Результативність та ефективність маркетингу: сутність понять та підходи до вибору показників / Н. З. Лагоцька // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – № 1 (33). – С. 70-76.
9.Lahotska N.Z. Societal marketing implementation in the context of the corporate social responsibility development // European Applied Sciences. – 2014. – № 1. – P. 170-173

Братко Олександра Семенівна

Братко Олександра Семенівна
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: o.bratco@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Братко О. С. Теоретичні засади маркетингового аналізу / О. С. Братко // Вісник ТНЕУ. – 2009. – Вип. 3. – С.62-71         9.
2.Братко О. С. Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу     // О. С. Братко, О. Д. Дячун / Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010.
3.Братко О. С. Теоретичні засади олімпійського маркетингу / О. С. Братко // Науковий вісник Донецького національного університету. – Серія В. Економіка і право. – Донецьк, 2012. – Т.1. Спец. вип. – С.311-31.
4.Братко О. С. Сутність маркетингового аналізу товарної політики // Н. З. Лагоцька, О. С. Братко / Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 1 (27). – С. 213-218.
5.Маркетинговий аналіз: навчальний посібник / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун, Р. Б. Окрепкий. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
5.Братко О.С. Маркетингові інновації в системі забезпечення конкурентоспроможності українських промислових підприємств / О. С. 6.Братко // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Міжнародна науково-практична конференція «Управлінські інновації: теорія та практика» в рамках Міжнародного наукового форуму, 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. Тернопіль-Ялта.

Кравчук Наталія Ярославівна

Кравчук Наталія Ярославівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: n.kravchuk@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1. Асиметричні ефекти нерівномірності глобального розвитку //Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-практичний журнал.  – № 4 (18), 2010
2. Фінансові детермінанти поглиблення асиметрій глобального розвитку //Фінансова система України / Зб. наукових праць. Серія економіка. – Національний університет «Острозька академія». – Острог . – Випуск 15, 2010
3. Фінансові дисбаланси і світові фінансові кризи //Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль. – №13, 2010
4. Нова реконструкція дер­жави в контексті «прова­лів глобалізації»//Проблеми формування нової еко­номіки ХХІ століття / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 22-23 грудня 2011 р.: у 8 т., Т.1: Виклики глоба­лізації та зміни парадигми еконо­мічного роз­витку. – Дніпропе­тровськ, 2011. – 112 с.
5. Методичний інструментарій емпіричного виміру асиметрій глобального розвитку.//Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації/Зб. тез доповідей Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Ч.І. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 299 с. –   С. 27-30.

Заячковська Галина Адамівна

Заячковська Галина Адамівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: h.zayachkovska@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Заячковська Г. А. Збутова політика туристичних підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 204-208.
2.Заячковська Г. А. Тенденції розвитку світового туристичного ринку / Г. А. Заячковська // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Луганськ, 15-16 березня 2012 р. – С. 111-115.
3.Заячковська Г. А. Закономірності функціонування ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – №6. – С. 182-187.        
4.Заячковська Г. А. Механізм погодження та реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 247-252.
5.Заячковська Г. А. Маркетингове забезпечення реалізації ефективного брендингу туристичних дестинацій / Г. А. Заячковська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні. – Колективна монографія, ЗНТУ. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. – С. 370-392.
6.Напрямки трансформації нових послуг у сфері міжнародного туризму / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації: моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.

Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
 Адреса: бульвар Шевченка, 9
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Міжнародні освітні проекти та їх роль у підготовці висококваліфікованих кадрів. Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки: матеріали Міжн. науково-практичної конференції (Крим, 20-21 жовтня 2011р.)
2.Гаврилюк-Єнсен Л.В. Програми  МВА: світовий та вітчизняний досвід / Матеріали ХХVII міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії» 26-28.11.2013р. – Київ:, 2013.
3.Гаврилюк-Єнсен Л.В. Управлінське консультування Навчально-методичні вказівки з дисципліни. Для студентів ОКР "магістр” спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” – Тернопіль: ТНЕУ. - 2013. - 95 с.
4.Transnational Education: case study from and for Ukraine - 2014 EAIE Forum Magazine  vol. 16, no 4.
5.Особливості оцінки якості послуг управлінського консалтингу «Економічний аналіз» Збірник наукових праць ТНЕУ  - Тернопіль, Економ. думка, 2014. –С.37-40.