Завідувач кафедри міжнародного бізнесу і туризму

Анатолій Михайлович Тибінь 
Посада: доцент
Науковий ступіль: кандидат економічних наук
Телефон:+380352-47-50-57
Внутрішній телефон: 11-206
Скринька: a.tybin@tneu.edu.ua
Адреса: вул. Львівська, 11, каб. 1301, м. Тернопіль, 46020

Найбільш актуальні публікації:
1. Тибінь А.М. Проблеми та перспективи інтернаціоналізації вищої освіти / А.М. Тибінь / Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (1 сесія) «Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються». – Тернопіль: «Економічна думка», 2010 – 186 с.
2. Тибінь А.М. Вихідні умови й перспективи розвитку харчової промисловості України / А.М. Тибінь // Вісник економічної науки України. Науковий журнал. – 2010. – №1 (17). – 199 с.
3. Tybin’ A. The analysis of existing theories correlated with modern economic science [A. Tybin’, Y. Osik,N. Davledbayeva, V. Brych] // Матеріали науково-практичної конференції «Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі» (25-26 листопада 2010 р.); заг. ред. Михайло Семенович Пушкар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 360 с. – (С.143-146).
4. Тибінь А.М. Пріоритетні напрями розвитку туризму в Україні / А.М. Тибінь, А.А. Шевченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – 2010. – №2 (випуск 28). – 290 с. – (С.140-144).
5. Тибінь А.М. Формування системи організаційного забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств / А.М. Тибінь / Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування розвитку інноваційної інфраструктури». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 456 с. – (С.384-386).
6. Тибінь А. М. Інноваційний розвиток туристичних підприємств/ Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції Тернопіль-Форос, 16-18 квітня 2013, 2013. – 320 с

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму
     Кафедра заснована у 1992 році. Перший випуск фахівців було здійснено у 1993 році за спеціальністю "Економіка і організація виробництва” (за діючим на той час класифікатором спеціальностей). Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Тибінь Анатолій Михайлович. Творчий колектив кафедри налічує 24 особи, з них: 3 доктора економічних наук, 21 кандидатів наук, 5 старших викладачів та 1 викладач, а також  аспірантів та здобувачів .
     15 березня 2014 року кафедра менеджменту була перейменована на кафедру міжнародного бізнесу і туризму.
     Основною метою діяльності кафедри міжнародного бізнесу і туризму як випускаючої кафедри Тернопільського національного економічного університету із спеціальностей „Управління міжнародним бізнесом” та „Туризм’’.
    Відповідно до основної мети своєї діяльності кафедра міжнародного бізнесу і туризму забезпечує: підготовку фахівців з напряму 0306 «Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент» та «Туризм»;
перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва за президентською программою «Українська ініціатива»;
перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва за магістерською програмою МВА. 
    Попит на випускників кафедри міжнародного бізнесу і туризму постійно зростає. Багато випускників працюють на керівних посадах як у вітчизняних, так і у зарубіжних фірмах, продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі (в тому числі й за кордоном). Такий позитивний результат досягається за рахунок вищого рівня підготовки фахівців вказаного профілю порівняно з конкурентами.
   Переваги підготовки фахівців на кафедрі міжнародного бізнесу і туризму полягають у:
•    постійному збільшенні інтелектуального потенціалу кафедри, її професорсько-викладацького колективу, підвищення професійних навиків управлінського персоналу. Таким чином, кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних, інформаційно-аналітичних і навчально-педагогічних завдань в процесі реалізації програм вищої освіти;
•    впровадженні сучасних програм навчання в рамках відкритих спеціальностей і спеціалізацій, що користуються попитом на ринку освітніх послуг і державним замовленням;
•    використанні передових освітніх технологій, що базуватимуться на інноваційних механізмах взаємодії влади, бізнесу і суспільства;
•    здійсненні значної частки підготовки фахівців за державним замовленням;
•    можливості навчання, стажування та підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах Європи та інших країн світу;
•    постійному залученні до навчального процесу провідних фахівців вищих навчальних закладів країн світу.
     Протягом 2010 - 2011 років виконувалася науково-дослідна робота над держбюджетною темою «Розробка методики управління ризиками енергопостачальної компанії» (відповідальний виконавець - д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту В. Я. Брич).
     Науково-дослідна робота виконується відповідно до профілю кафедри. Так, передбачено розробку науково-дослідних робіт на теми:
•    «Управління організацією на засадах трансформаційного менеджменту» (науковий керівник: к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму В.С. Мазур);
•    «Розробка методів проектного управління інноваційним розвитком енергетичних систем» (науковий керівник: к. е. н., доцент завідувач кафедри міжнародного бізнесу і туризму А. М. Тибінь);
Виконуються науково-дослідні роботи за темами:
- «Розробка методики управління ризиками електропостачальної компанії», яка виконувалася згідно з договором на створення (передачу) науково-технічної продукції з ПАТ «Хмельницькобленерго».
- «Методика щодо формування витрат в системі управлінського обліку окремо за ліцензованими видами діяльності КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради», яка виконувалася згідно з договором на виконання робіт з надання професійних послуг з КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради.
    За час існування кафедри захищено тридцять чотири кандидатських та три докторських дисертацій.
    У червні 2002 року кафедрою була проведена І Міжнародна науково-практична конференція „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення”, організована спільно з Консорціумом з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME), Тернопільською Торгово-Промисловою палатою України, Відкритим акціонерним товариством Тернопільський радіозавод "Оріон”, Спільним Українсько-Бельгійським підприємством "Ватра-Шредер”. Ця конференція була приурочена 10-ій річниці створення кафедри менеджменту.
    У 2004 році було проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію "Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі”, що була організована спільно з Відкритим акціонерним товариством Тернопільський радіозавод "Оріон”, Спільним Українсько-Бельгійським підприємством "Ватра-Шредер”, Товариством з обмеженою відповідальністю «Інноваційні менеджмент-технології», Товариством з обмеженою відповідальністю «КБВ».
   У жовтні 2009 року було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення”.
    У березні 2013 році була проведена науково-практична конференція студентів та молодих учених «Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики».
    У 2015 році була проведена міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених  «Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу та туризму в Україні».
    Кафедра налагодила і постійно підтримує наукові контакти з провідними ВНЗ Європи і США (Нідерландів, США, Німеччини, Франції, Швеції).
    Студенти випускових курсів мають змогу проходити практику та стажування у провідних бізнес-структурах регіону (ВАТ ТРЗ «Оріон», ВАТ «Ватра», ВАТ «Тернопільський м’ясокомбінат «Доброслав», Україно-Бельгійське СП «Ватра-Шредер» та ін.), брати участь у студентських програмах обміну з європейськими університетами: Aarhus School of Business (Данія), Inholland University (Королівство Нідерланди), Leeds Business School, Leeds Metropolitan University (Великобританія), J?nk?ping International Business School, J?nk?ping University, (Швеція), University of Applied Sciences (FH) bfi Vienna(Австрія), Institute Superior de Commerce International de Dunkerque (Франція).
    Вже починаючи з другого курсу студенти мають унікальну можливість закріпити теоретичні знання реальною практикою в туристично-рекреаційних комплексах та готелях високого класу України, Греції, Болгарії та Туреччини.
     Наші студенти проходять практику в готельно-туристичних та ресторанних закладах України, зокрема на гірськолижному та СПА-курорті Буковель,  в дитячих таборах Закарпаття, готелях та базах відпочинку Тернопільської області  в якості адміністраторів, обслуговуючого персоналу, працівників відділу продаж та бронювання, аніматорів та інструкторів. На разі, налагоджується співпраця з Міжнародним дитячим центром «Артек-Карпати».
    Робоча практика в Греції, Болгарії та Туреччині проходить у відповідності до угод про співробітництво між ТНЕУ та провідними туроператорами. Бази практики це готелі рівня 4-5 зірок. Студенти відбираються для проходження практики за результатами співбесіди з англійської мови  та академічною успішністю. Практика проходить у весняно-літній період травень-жовтень і триває від 3 до 6 місяців. Студентам пропонуються посади в різноманітних підрозділах готелю: реєстрація та відділ обслуговування, відділ продажу, Spа – салони краси, анімація, сервіс (офіціанти, бармени, хостес). Студенти працюють5 днів на тиждень по 8 годин і мають можливість у свій вільний час відвідати екскурсії до найближчих курортних місць та історичних центрів. В кінці практики студенти отримують сертифікат  на фірмовому бланку готелю або компанії, де вони працювали, про місце, терміни стажування, посаду і виконування обов’язки.  Така практика без сумніву є  гарним початком кар’єри в готельному бізнесі.   
    Випускники кафедри займають керівні посади комерційних підприємств і організацій, державних установ тощо.
 
   Кращі випускники кафедри:
Аляб’єв Олександр В’ячеславович – начальник відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк»
Данилків Вадим Дмитрович – начальник фінансового відділу ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго»;
Жук Роман Євстахієвич – фінансовий директор холдингу «Промтех» (м.Жидачів);
Морочинець Олег Митрофанович – директор ЗАТ «Неотек»;
Орсаг Юрій Юрійович – директор Ужгородської філії АКБ «Східно-Європейський Банк»;
Савчук Євген Федорович – начальник Управління Львівської філії АКБ Райфайзенбанк Україна;
Семчишин Микола Володимирович  - директор Тернопільської філії ВАТ «Банк Універсальний».
Турський Ігор Володимирович  - секретар Тернопільської міської ради

     Основними науковими та навчально-методичними працями колективу кафедри є:
Економічна енциклопедія (у трьох томах). – К.: Видавничий центр "Академія”, 2001-2002. Колектив авторів.
Брич В.Я. Регулювання ринку праці: регіональні аспекти К.: НЦЗРП, 1997.
Брич В.Я. , Саєнко М.Г. Трудовий потенціал АПК. Тернопіль: Підручники і посібники , 2001.-288 с.
Брич В.Я. Шевченко І.Б. Регіональний ринок праці Тернопіль: Підручники і посібники , 2003.-214 с.
Брич В.Я. Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення . Тернопіль : Економічна думка , 2003-375 с.
Брич В.Я. Економічна і соціальна географія світу Навчальний посібник /за ред. Качана Є.П. Тернопіль:Астон,1999.
Тибінь А.М. Формування інноваційної стратегії в секторі малого підприємництва. – Вип.: Проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні. – Харків, ІНЖЕК, 2005. – С.125-128. 
Корпоративне управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти Монографія. – Тернопіль, „Економічна думка”. – 2007. – 360с.
Тибінь А.М. Трілленберг Г.І. Методика викладання у вищій школі Методика викладання у вищій школі: Навчально-методичний комплекс. – Тернопіль: Економічна  думка, 2006. – 72 с.
Трілленберг Г.І. Сфера охорони здоров’я: соціально-економічні та регіональні аспекти. Національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України.Київ, 2005. – 366с.
Сухарський В.С. Охота В.І. Менеджмент ЗЕД: теорія, методологія, практика. Посібник. Тернопіль. „АСТОН”. – 2005. – 464 с.
В.С. Мазур,В.Є. Куриляк «Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти». Монографія.- К.: Кондор, 2010.   
Керівник колективу авторів д.е.н., проф. Брич В.Я. Менеджмент персоналу// навч.посібник  Видавництво «Знання», 2010 - c.569. 
 Брич В.Я., Корман М.М. Психологія управління // навч.посібник. Видавництво «Знання», 2010. – с. 495.     
Мазур В.С. "Кадрова стратегія організації (на прикладі ТНК)" - 2010. 
     Завершено роботу над науково-дослідними темами: „Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств”; „Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації світової економіки”; "Дослідження і розробка моделі управління бізнес-процесом в Україні”.
                                                                                                               Контакти:
                                                                                                         E-mail: kaf_mbt@tneu.edu.ua

Брич Василь Ярославович

Брич Василь Ярославович
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Кабінет: 1218
Скринька: v.brych@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
 

Шевченко Андрій Анатолійович

Шевченко Андрій Анатолійович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: a.shevchenko@ tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 
 
Публікації.
1.    Інвестиційні плани і напрями розвитку туристично-рекреаційного сектора економіки України/Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010 р. – Тернопіль: «Економічна думка», 2010. – 420с./Тибінь А.М. 
2.    Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи управлінського консультування»/Навчально-методичний комплекс Основи управлінського консультування: Навчально-методичний комплекс. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 122с./Оливко О.А.
3.    Пріоритетні напрями розвитку туризму в Україні//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім..В.Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – с.140-144./Тибінь А.М.
4.    Розвиток компетенцій персоналу як стратегічний пріоритет використання коучингу/Збірник тез доповідей восьмої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». Тернопіль, 2011. – с.241-242.
5.    Сучасні підходи до оцінки економічної ефективності корпоративного управління//Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». - №3. Хмельницький, 2011

Трілленберг Галина Іванівна

Трілленберг Галина Іванівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: g.trillenberg@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації.
1.    Entwicklung von die Umwelt schonenden und die Gesundheit f?rderndem Tourismus. Стаття Berichte des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V. - Berlin, Januar/Februar 2011. – C. 72-80
2.    Aspekte der gualitativen Produktentwicklung und Leistungsrealisierung im Bereich des Incoming –Tourismus. Berichte des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V. - Berlin, Juli/August2011. – C. 139-147
3.    Потенційні можливості конкурентоспрожності України на світовому туристистичному ринку.// Вісник ТНЕУ- здано в друк 2011р
4.    Сільський туризм важливий важіль економічного підйому депресивних територій. // Економічний аналіз.Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики.Тернопіль.Випуск 9.Здано в друк.2011
5.    Напрямки оптимізації участі України на світовому ринку туристичних послуг.// Наукові записки.м.Київ.Здано в друк.2011. Інститут проблем природокористування та екології НАН України
 

Кондрацька Лілія Петрівна

Кондрацька Лілія Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: l.kondracka@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 
Публікації.
1.    Сучасний стан та проблеми ринку робочої сили. //„Економіка: проблеми теорії та практики”. Збірник наукових праць. Випуск 256. Т. 5. Дніпропетровськ, 2010. (співавторство: студентка 4-го курсу факультету міжнародного бізнесу та менеджменту ТНЕУ Іра Кісь).
2.    Підвищення ефективності управління персоналом промислових підприємств.// „Економіка: проблеми теорії та практики”. Збірник наукових праць. Випуск 256. Т. 5. Дніпропетровськ, 2010. (співавторство: зав. методичним кабінетом Лілія Башкова).
3.    Організаційно-економічний механізм використання курортно-рекреаційних зон Тернопільської області.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2010.
4.    Концептуальні засади становлення новітньої парадигми в’їздного туризму в Україні.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2010. –  (співавторство: зав. методичним кабінетом Лілія Башкова, викладач кафедри менеджменту Надія Папуша).
5.    Традиційні та нові сфери використання лізингу //. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1, 2011

Мазур Володимир Степанович

Мазур Володимир Степанович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: v.mazur@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 , 0507340078; Внутрішній: 11-113 
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації.
1.    Глобалізація як парадигма світового економічного розвитку/ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія та практика», 21 жовтня 2010, Київ. – с. 185-187/Н.С.Мазур
2.    Системи і форми заробітної плати ТНК в кризових умовах господарювання//Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. Спецвипуск. Економіка підприємства: теорія і практика , частина ІІ, КНЕУ Київ 2010. – с. 292-301/Н.С.Мазур
3.    Трансформація економічного розвитку промислових підприємств України та його інтеграція у Європейський простір//Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011, Луганськ.
4.    Управління ланцюжком "постачальник-замовник”на засадах менеджменту якості//Підсумкова Міжнародна наукова конференція «Реформи у глобальній економіці та Україна» .23 квітня- 30 квітня 2011. о.Крим, Греція. - с.5
5.    Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти монографія Економічна думка. ТНЕУ, Тернопіль, 2011./Куриляк В.Є.

Камінський Богдан Адамович

Камінський Богдан Адамович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: b.kaminskiy@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 
Публікації:
1.    Розподіл навчального навантаження – важливий аспект управління кафедрою ВНЗ//Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 5-1. 2010. - С.362-366.
2.    Ризик-менеджмент у туризмі за допомогою страхування./Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення” Тернопіль: ТНЕУ ”Економічна думка”, 15-16 квітня 2010. –С.363-366.
3.    Проблеми організації ринку туристичних послуг Тернопільської області// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія : географія. – Тернопіль: СМП  "Тайп” №2(випуск 28) – 2010. – С.148-151.
4.    Менеджмент персоналу Конспект лекцій та контрольні завдання. - Тернопіль: ТНЕУ -2010 – 80с.
5.    Управління персоналом  Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011 – 60с./ М.Б.Нагара

Крамарчук Світлана Петрівна

Крамарчук Світлана Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: s.kramarchuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
Публікації:
1.    Проблеми та напрямки розвитку туристичної інфраструктури / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення». 2010. 
2.    Шляхи вдосконалення формування дохідної бази місцевих бюджетів України//Наука молода. – 2011. – № 15-16.
3.    Аналіз логістичних систем управління матеріальними потоками підприємства // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. Тернопіль. Випуск 9. Здано в друк. 2011
4.    Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління розвитком готельно-туристичної інфраструктури підприємства»  Метод. Вказівки. - Тернопіль: ТНЕУ. -2011. – 70 с./Смачило І.І.
5.    Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання(розрахунково-графічна робота) з дисципліни «Управління розвитком готельно-туристичної інфраструктури підприємства» Метод. Вказівки .- Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 16 с / Смачило І.І

 

Домбровський Збишек Іванович

Домбровський Збишек Іванович
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: z.dombrovsky@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 
 
 
Публікації:
1.    Методика управління ризиками на підприємстві Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення/ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010 р. – Тернопіль: «Економічна думка», 2010. –С.84-87 
2.    Ефективність управління прибутком на підприємстві//Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення/ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010 р. – Тернопіль: «Економічна думка», 2010. с.102-104
3.    Організація рекламної діяльності на підприємстві//Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення/ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010 р. – Тернопіль: «Економічна думка», 2010. –С.122-124
4.    Пристрій вимірювання енергії імпульсних споживачів Патент України № 90922 від10.06.2010 / Боровий А.М., Кочан В.В.
5.    "Розробка методики управління ризиками енергопостачальної компанії" Заключний звіт по НДР. -  30.06.2011/ Брич В.Я., Тибінь А.М 

Охота Віталій Іванович

Охота Віталій Іванович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних  наук
Вчене звання:доцент
Кабінет: 1218
Скринька: v.okhota@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Лібералізм та протекціонізм в умовах необхідності забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки //Науковий вісник Полтавського національного технічного університету. Випуск 4( 27 ) 2010
2. Моделі  нарощення міжнародної конкурентоспроможності  країн//Науково-теоретичний журнал « Наука й економіка » Хмельницького економічного університету Випуск 1 (21) 2011-С 156-163
3. Інноваційні чинники забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країн/Збірник тез доповідей Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених « Економічний і соціальний розвиток України в ХХ1 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» Частина 1 Тернопіль 2011-С 82-84
4. Оцінка  інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності//Науковий журнал « Економічний часопис-ХХI » Випуск 1-2. – Київ. -  2011-С 44-47
5. Міжнародні конкурентні відносини країн в умовах глобального економічного розвитку//Збірник наукових праць «Проблеми підвищення ефективності інфраструктури » . – Київ. - 2011-С 150-161
6. Організаційно-інституційні засади регулювання міжнародної конкуренції в умовах глобалізації світо господарського розвитку. Збірник наукових праць «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестицый: региональный аспект» Том 2. Донецьк, 2012. – С. 242-247
7. Формування конкурентних переваг ТНК в умовах глобалізації. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка »Том 11-N 37- 2012 рік, Тернопіль 2012-С. 82-88

Даниленко-Кульчицька Вікторія Анатоліївна

Даниленко-Кульчицька Вікторія Анатоліївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: v.danylenko@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
Публікації:
1.    Формування системи управління рекламною діяльністю друкованих засобів масової інформації//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Випуск 17. Том 3. –  Кам’янець-Подільський, 2009. – с.262-265
2.    Методичні підходи до оцінювання ефективності рекламної діяльності редакцій друкованих засобів масової інформації / В. А. Даниленко-Кульчицька // Економічні науки. – Вип. 7 (26). Частина 1. – (Серія  : Економіка та менеджмент). – Луцьк, 2010 – с. 300 – 311.
3.    Особливості рекламування продукту туристичних підприємсв / В. А. Даниленко-Кульчицька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія, № 2, Тернопіль, 2010р.-с. 160-165
4.    Особливості рекламування у вітчизняному туризмі / В. А. Даниленко-Кульчицька // Матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» (м. Кривий Ріг, 20 травня 2011 р.) – Вип. 5. – М. Кривий Ріг : Видавництво «Діоніс», 2011. – С. 125–127.
5.    Взаємозалежність рекламної діяльності друкованих засобів масової інформації та процесів конвергенції медійного ринку України/Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka konference "Nastoleni moderni vedy - 2011”.- Dil 2. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House "Education and Science” s/r/o/ -112 stran

Вовк Світлана Володимирівна

Вовк Світлана Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:доцент
Кабінет: 1218
Скринька: vsv@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113 
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1.    Dynamische Prozesse in der europ?ischen Wirtschaftslandschaft//Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V.-Berlin, 2010. – S. 101 – 106.
2.    Інтернаціоналізація діяльності компанії/«Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці», Нац. авіац. ун-т (Київ, 4 листопада 2010) – Київ: НАУ. – 2010.
3.    Логістичне забезпечення стратегій інтеграції//Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2(5). – С. 28–33.
4.    Мотиви і методи інтернаціоналізації діяльності міжнародних компаній: сучасні тенденції//Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 35. –К.: НАУ, 2010. – С. 29-36
5.    Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та їх регулювання: сучасні тенденції//Вісник ТНЕУ. - № 5. – 2010. С. 162–168

Гугул Оксана Ярославівна

Гугул Оксана Ярославівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: o.gugul@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
Публікації.
 1.    Формування ефективної системи безперервного навчання персоналу. // Наука молода. Тернопіль:ТНЕУ, 2008р.
2.    Управління професійною підготовкою персоналу організації//Науковий журнал «Економіка розвитку».- Донецьк:ДНЕУ, 2009 - С.144-148 
3.    Теоретичні аспекти розвитку персоналу//Науковий журнал  Хмельницького Національного Економічного Університету, Хмельницьк — вересень 2009 року -с.13-18 
4.    Удосконалення управління розвитку персоналу, як умова забезпечення ефективної діяльності підприємств // Теорія і практика сучасного менеджменту:Проблеми та шляхи вирішення — Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції(Теорія і практика сучасного менеджменту: Проблеми та шляхи вирішення,8-9 жовтня 2009р. - Тернопіль:ТНЕУ, Економічна думка, 2009. - 454 с. 
5.    Консалтинг в системі управління розвитком персоналу // Науковий журнал ринкової економіки -2010р. – Київ:КНУ (Журнал ринкової економіки №6 2010р – 347

Папуша Надія Степанівна

Папуша Надія Степанівна
Посада: викладач
Кабінет: 1218
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113 
Адреса: вул. Львівська 11
 
Публікації:
1.    Теоретичні аспекти управління оплатою праці на підприємстві//Економічний аналіз. Випуск 7, 2010 -  Тернопіль. – с.313-316
2.    Механізм формування оплати праці в Україні : проблеми реалізації та шляхи їх вирішення/Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»,  17-18 березня, 2011 р. - Київський національний авіаційний університет
3.    Фінансова безпека особи: генезис//Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, Вип.19. – Кіровоград: КНТУ,  2011. – с.230-234 
4.    Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент персоналу» Методичні рекомендації  -Тернопіль, 2011 – 48с.
5.    Методичні рекомендації для написання ІНДЗ з дисципліни «Менеджмент персоналу» Методичні рекомендації. - Тернопіль, 2011 – 48с

Нагара Марина Борисівна

Нагара Марина Борисівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: m.nahara@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113 
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1.    Інтеграційна роль коучингу у  розвитку компетенцій персоналу//Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці». – К.: НАУ, 2010. –С. 86-88.
2.    Модель оцінки ефективності коучингу для підприємства та вибору форми його проведення//Вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. - № 1. – С. 28-36.
3.    Розвиток компетенцій персоналу як стратегічний пріоритет використання коучингу/Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Тернопіль, 25-26 лютого 2011 року). Частина 1. / відп. за випуск Монастирський Г. Л. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2011. – С. 241-242
4.    Розвиток емоційного інтелекту в процесі коучингу/Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання теорії та практики менеджменту" 16-18 березня 2011 року. – Луганськ : ТОВ "Віртуальна реальність", 2011. – С. 282 – 284.
5.    Підхід до оцінювання процесу управління людськими ресурсами на підприємствах//Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 19. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – № 19. – С. 144-150

Оливко Оксана Андріївна

Оливко Оксана Андріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: o.olyvko@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1.    Концептуальні засади регулювання міжнародних міграційних процесів/Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика». – Харків. Вид. ХНЕУ, 2010. – с. 81-84.
2.    Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці//Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 5-1.-Тернопіль, 2010.- с. 476-479.
3.    Динаміка рівня безробіття в  о кризовий період в країнах ЄС//Економічний часопис – ХХІ. №  1-2. Київ, 2011. – с.34-36.
4.    Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період//Збірник наукових праць КНТУ. Економічні науки. Випуск 19. -  Кіровоград, 2011. – с. 132-136.
5.    Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні//Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. – Хмельницький, 2011. – с.225-229.

Смачило Ірина Ігорівна

Смачило Ірина Ігорівна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: i.smachylo@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1.    Вихідні умови й перспективи розвитку харчової промисловості України//Вісник економічної науки України: науковий журнал Академії економічних  наук України, Інституту економіки промисловості НАН України, 2010. – № 1 (17). – С.118-126. 
2.    Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичних організацій//Наукові записки  Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП ”Тайп” . – № 2 (випуск 28). – 2010. – С. 191-197. Фахове видання
3.    Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Управління розвитком готельно-туристичної інфраструктури підприємства” Методичні вказівки Тернопіль: СМП Тайп, 2011. – 69 с.
4.    Методичні рекомендації для виконання індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни "Управління розвитком готельно-туристичної інфраструктури підприємства” Методичні рекомендації Тернопіль: СМП Тайп, 2011. – 16 с.
5.    Прогнозування сталого розвитку підприємства//Науковий журнал "Економіка розвитку". – Харків: ХНЕУ, 2011. – № 2 (58). – С. 109-113 

Рудакевич Іван Романович

Рудакевич Іван Романович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  географічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: i.rudakevych@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 
Публікації:
1.    Обґрунтування географічної ідеї міжнародних транспортних коридорів у працях С. Рудницького / І. Р. Рудакевич // Історія української географії та картографії: Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р. –– Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. –– Ч. 1. –– 2010. –– С. 139 –– 141. 
2.    Геопросторові аспекти підготовки туристичної інфраструктури міста Тернополя до «Євро-2012»/ І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –– Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. –– Вип. 1. –– 2011. –– С. 113 –– 118. 
3.    Проблеми і перспективи розвитку інфраструктури велосипедного туризму у м. Тернополі/ І. Р. Рудакевич //Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2011 року, м. Тернопіль) / За ред. проф. Р. В. Федоровича. –– Тернопіль, ТНТУ, 2011.  –– С. 85 –– 89.
4.    Сучасні наукові підходи до визначення поняття туристичної інфраструктури міста/ І. Р. Рудакевич // Географія, геоекологія, геологія : досвід наукових досліджень : матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11 –– 14  травня 2011 року, м. Дніпропетровськ) / За ред. проф. Л. І. Зеленської. –– К. : ДНВП «Картографія», 2011. –– Вип. 8. –– С. 355 –– 356.
5.    Przestrzenne aspekty przygotowania infrastruktury transportu du?ych miast w Ukrainie Zachodniej do Euro-2012 // Wybrane aspekty funkcjonowania transportu zbiorowego w Europie Srodkowo-Wschodniej. Przyktady z Bia?orusi, Polski i Ukrainy: praca zbiorowa / M. Barto?omiejczyk, M. Po?om (red.). –– Gdansk, 2011

Гарбера Ольга Євгенівна

Гарбера Ольга Євгенівна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: o.harbera@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації
1. Гарбера О.Є. Організація анімаційної діяльності в структурі комплексного туристичного обслуговування / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення. – кол.мон.–Харків, 2014
2. Гарбера О.Є. Турпродукт як предмет діяльності туроператора / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: економічні науки, Черкаси, 2014
3. Гарбера О.Є. Концепция территориального бренда в стратегическом развитии современного города/ Ольга Євгенівна Гарбера // Journal of Economy and entrepreneurship. – Москва, 2013. – №8(37). – С. 156-160
4. Гарбера О.Є. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». –  Тернопіль, 2012. – №  18. – С. 123-129.
5. Гарбера О.Є. Конкурентоспроможність України на світовому туристичному ринку та шляхи її підвищення / Ольга Євгенівна Гарбера // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. –  Донецк: ДонНУ, 2012. – Т.2. – С. 83-87
6. Гарбера О.Є. Дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародного туризму в Україні / Ольга Євгенівна Гарбера // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – №2 (4). – С.111–115.
7. Гарбера О.Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії / Ольга Євгенівна Гарбера // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 11-12. – С.37-41.
8. Гарбера О.Є. Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 86–89.