Завідувач кафедри німецької мови

Завідувач кафедри німецької мови
 
Марія Зіновіївна Кузів
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Скринька: m.kuziv@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
Публікації: 
1. Навчання реферуванню та анотуванню на заняттях з іноземної мови у немовному вузі Лінгво-дидактичні аспекти навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. – Тернопіль, 2004. – С. 95-100.
2. Комунікативні моделі: методичні вказівки та розмовні теми. — Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 36 c.
3. Zum Problem des Absatzes // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 145-147.
4.Комунікативні моделі: методичні вказівки та розмовні теми. —  Тернопіль: ТДЕУ, 2005. – 36 c.
5. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів за темою: Україна: країна, люди, звичаї Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 34 c.

 

Кафедра німецької мови

Кафедра німецької мови 
 Кафедра німецької мови створена у 2008 році на базі кафедри інтенсивного вивчення іноземних мов для економістів. Кафедра викладає німецьку мову та ділову німецьку мову в Навчально-науковому інституті міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, на факультеті аграрної економіки і менеджменту, факультеті банківського бізнесу, факультеті економіки та управління, факультеті обліку і аудиту, факультеті фінансів.
     Однією з найважливіших умов підвищення якості підготовки студентів у вищих навчальних закладах є максимальна орієнтація усіх навчальних дисциплін на майбутню професійну діяльність.  З іншого боку, прагнення України до європейської інтеграції посилює потребу у фахівцях-економістах із професійним знанням іноземних мов.
     Вивчення іноземних мов є інтегративним компонентом навчання на Українсько-німецькій факультет-програмі і забезпечується кафедрою німецької мови, що працює з метою надання студентам необхідних знань німецької  мови для можливості подальшого їх навчання у європейських ВНЗ, зокрема у Дрезденському технічному університеті (Німеччина), а також для їх подальшої професійної діяльності.
    Вивчення іноземних мов побудоване таким чином, що через інтенсивне щоденне вивчення німецької мови у невеликих групах навіть студенти без попередніх знань досягають достатньо високого рівня володіння мовою у перших семестрах. Студенти, які приходять із певним рівнем володіння німецькою чи англійською мовами, мають змогу розширити та удосконалити наявні знання іноземних мов завдяки диференційованому підходу до навчання викладачами кафедри з використанням новітніх європейських технологій викладання.
   У навчанні широко застосовуються сучасні посібники з ділової іноземної мови, аудіо-, відеокурси, періодичні видання та Інтернет ресурси. У більшості випадків – це розроблені відомими зарубіжними фахівцями ефективні дидактичні матеріали, їх використання у навчальному процесі, поряд із вітчизняними системними підручниками, безперечно, підвищує ефективність навчання.
    Усі викладачі кафедри висококваліфіковані і пройшли стажування за кордоном, володіють сучасними інтенсивними методиками викладання іноземних мов для економістів, що дає змогу оптимізувати навчальний процес. Серед професорсько-викладацького колективу кафедри одинадцять кандидатів філологічних і педагогічних наук, в тому числі дев’ять доцентів, окрім того, у роботі зі студентами задіяні німецькі куратори, які регулярно надають їм необхідні консультації, а також допомагають адаптуватися до подальшого навчання у Німеччині.
Протягом діяльності спільної інтегрованої німецькомовної програми «Міжнародна економіка» на Українсько-німецькій факультет-програмі кафедра німецької мови стала центром вивчення німецької й фахової німецької мови в Тернополі та регіоні. Щороку на кафедрі протягом двох місяців працюють викладачі-мовники із Дрездена, проводиться рекомендований у Німеччині іспит Test AS, щороку ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина є базою проведення тесту on-DaF, що є передумовою участі в стипендіальних програмах ДААД. Студенти інституту систематично беруть участь у літніх мовних курсах, що організовуються спільно із Дрезденським інститутом іноземних мов TUDIAS, та виграють стипендії ДААД.
Адреса кафедри:
к. 44, вул. Шевченка 9, корпус 10, м. Тернопіль 
Телефон:
+38 0352 43-52-43

Ковальчук Любов Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька: 
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
Публікації
 1.Запровадження елементів гендерного виховання у школах Німеччини/ Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / 6Гол. ред.: Мартинюк М. Т. – К.: Міленіум, 2006. – Ч. 2. – С. 126–131.
2.Недоліки гендерної соціалізації вихованців дитячих садків (на матеріалах Німеччини)/ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 136-140.
3.Виховання дівчаток у німецькій педагогіці XVIXVIII століть/ Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНПУ, 2007. – № 24. – С. 87–91
4.Особливості розвитку шкільної професійної освіти у Німеччині в ХІХ столітті/ Наукові записки. Серія : Педагогіка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.– Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 8. – С.246-250.
5. Жіноча освіта у поглядах німецьких філантропів/. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць. – К., 2007. – № 8. – С. 27-32
6.Особливості гендерного виховання у середній і початковій школі Німеччини/ Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2007. – № 47. – С. 122–125
7.Гендерноориентиро ванные технологии в школах Германии/ Гендерное образование в подготовке учителя : материалы ІІІ Всероссийской конференции (с международным участием), 5-6 ноября 2008 г., г. Томск. – Томск : Издательство ТГПУ, 2008. – С. 67-73.
8.Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземних мов студентами- економістами/ Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : науково- теоретичний збірник. – Переяслав- Хмельницький, 2010. – Вип. 19. – С. 66-71.
9.Соматичний код німецьких та українських фразеологізмів (на прикладі соматизму der Kopf / голова)/ Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – Вип. 14. – С.233-238.
10.Синхронне порівняння фразеологізмів із компонентом die Nase / ніс у структурно- граматичному плані/ Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг : ТОВ «ОКТАН-ПРИНТ» , 2012. – Вип. 8. – С. 90–97.
11.Формування комунікативної компетентності у процесі вивчення іноземної мови студентами-економістами/ Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1022. – Вип. 71. – Харків, 2012. – С. 183-189.
12.Темпоральна специфіка теперішності/ Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Вип. 15.- С.106-112.
13.Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей/ Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відповідальний редактор проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Кн. 2. – С. 87-91
14.Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань/ Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ, 2013. – Вип. 17. – С. 304-310.
15.Гендерні особливості професійної орієнтації у ФРН/ Сучасна молодь: крок у майбутнє: Матеріали І Міжнародної науково- практичної конференції для студентів та аспірантів. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 241–245.

Козак Тетяна Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька: t. kozak@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
Публікації:
1. Козак Т. Б. Застосування інноваційних форм і методів навчання при вивченні іноземної мови у вищій школі / Т. Б. Козак // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Сімферополь, 2012. – Том 25(64) . – №1. – Ч2. – С. 284-288.
2. Козак Т. Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні німецької мови у вищих економічних навчальних закладах / Т. Б. Козак // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць Ужгородського національного університету. – Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2012. – Вип. 10. – С. 347-352.
3. Козак Т. Б. Особливості комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів України / Т. Б. Козак // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара: Український смисл. ? Дніпропетровськ, 2012. ? С. 137-143.
4. Козак Т. Б. Адекватність та еквівалентність перекладу / Т. Б. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. ? Острог, 2012. ? Вип. 25. ? С. 56-57.
5.       Козак Т. Б.  Навчально-методична розробка до дисципліни «Ділова німецька мова» для слухачів магістратури заочної форми навчання спеціальності «Державна служба» / Т. Б. Козак//. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 52 с.
6.       Козак Т. Б. Навчально-методична розробка до дисципліни «Німецька мова» для аудиторної та самостійної роботи студентів І-ІІ курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Т. Б. Козак //. – Тернопіль, 2013. – 43 с.
7.       Козак Т. Б. Навчально-методична розробка з німецької мови для аудиторної та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за темою: «Німецький для економістів» / Т. Б. Козак //. –  Тернопіль, 2013. – 36 с.
8. Козак Т. Б. Скорочення у системі словотвору німецької мови / Т. Б. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 35. – С. 153-155.
9. Козак Т. Б. Infinitivkonstruktionen und der reine Infinitiv in der deutschen Sprache / Т. Б. Козак // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць  Ужгородського національного університету. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2013. – Вип. 11. – С. 179-184.
10. Козак Т. Б. Bedeutung der Modalverben in der deutschen Sprache und Schwierigkeiten bei ihrer ?bersetzung / Т. Б. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 37. – С. 152-153.
11. Козак Т. Б. Die Rolle der m?ndlichen Sprachkompetenz in einem kommunikativen Deutschunterricht / Т. Б. Козак // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць  Ужгородського національного університету. ? Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2014. ? Вип. 12. ? С. 271-276.
12. Козак Т. Б. Особливості художнього перекладу / Т. Б. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. ? Острог, 2015. ? Вип. 51. ? С. 221-223.
13. Козак Т. Б. Лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти перекладу//  Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: Методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. ? С.165-167.
 
 
 

Вовчанська Світлана Іванівна

 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Скринька: s.vovchanska@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
Публікації:
1. Vovchanska S. I. Thematic specifics of the German terminology of marketing / S. I. Vovchanska // "Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” – 2014: Proceedings of the 1st International Academic Conference (25 June 2014). – Volume II. – Melbourne: Melbourne IADCES Press, 2014. – P. 404-408.
2. Вовчанська С. І.  Афіксальний потенціал німецьких термінів маркетингу / С. І.  Вовчанська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ імені Володимира Винниченка : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції „Мови і світ: дослідження та викладання"  (26–27 березня 2015 р.). Серія : Філологічні науки. Мовознавство / [відп. ред. О. Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. –  Вип. 137. – С. 161–164.
3. Vovchanska S. I.  Cohesion potential of the German professional marketing languagе / S. I.  Vovchanska // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: матеріали IX Міжнародної наукової конференції „Пріоритети германського та романського мовознавства" (12–14 червня 2015 р.). Серія: Філологічні науки / [гол. ред. Н. О. Данилюк]. – Вип. 3 (304). – Луцьк, 2015. –  С.309–315.
4. Vovchanska S. I. Absence of marketing means in banking management / S. I.  Vovchanska // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2015) / (Редколегія: Десятнюк О. М. та  ін.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 57–58.

Цяпа Андрій Григорович

Цяпа Андрій Григорович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька: a.tsyapa@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
 
Публікації:
1   Еліас Канетті та історична необхідність: філософська, політична, психоаналітична й автобіографічна площина // «Іноземна філологія» ЛНУ ім. І. Франка. — 2005. — № 115. — С. 218-223.
2   Улас Самчук та Еліас Канетті: у автопактах суспільного і приватного // "Наукові записки” ТНПУ ім. В. Гнатюка. — 2005. —   № 16 — С. 211-236.
3   Еліас Канетті: влада мови і маси // Журнал іноземної літератури "Всесвіт”. — Київ, 2005. — № 11-12. — С. 196-202.
4   Автобіографія і читання. Засліплений читач // Studia methodologica. — Тернопіль, 2005. — Вип. 15. — С. 40-44.
5   Улас і Еліас: самопізнання в добу імперської кризи (спільні зв’язки соціальних та текстових структур на матеріалі автобіографічних творів У. Самчука та Е. Канетті) // Питання літературознавства. — Чернівці, 2005. — Вип. 13 (70). — С. 88-96.
6   Категорії автобіографічної естетики — національне наповнення вихідних термінів жанру: пошук культурних детермінант та накидання містків // Терміносистеми сучасного літературознавства: Науковий збірник. — Тернопіль, 2006. — С. 145-155.
7   Методологія компаративного дослідження книг спогадів У. Самчука та автобіографій Е. Канетті // Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи: Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю ТДЕУ. — Тернопіль, 2006 — С. 154-156.
8   Термінологічна парадигма автобіографічного жанру // Вісник житомирського державного університету ім. І. Франка. — Житомир, 2006. — Вип. 26. — С. 129-132.
9   Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію (на матеріалі творів У. Самчука та Е. Канетті) // Слово і Час. — 2006. — № 7. — С. 35-40.
10  Авторитет автографа і автобіографа (У. Самчук, Е. Канетті, Й.В. Ґете) // Studia methodologica. — Тернопіль, 2006. — Вип. 17. — С. 141-145.
11  Автобіографія Володимира Гнатюка як міра національної відвертості та міфотворчості // Наукові записки. Серія: Літературознавство. — Тернопіль, 2006. — № 19. — С. 18-24.
12  Автобіографія як об'єкт компаративістичних студій // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Вип. 14. Т. 2. — Кам'янець-Подільський: Абетка -НОВА, 2006. — С. 255-266.
13  Критика Михайла Бахтіна на полях дослідження автобіографічного жанру // Вісник Львівського університету. — Львів, 2006. — Вип. 44. — С. 172-179.
14  Навчально-методичні матеріали та завдання з дисципліни "Німецька мова” на тему "Відмінювання прикметника в німецькій мові”. — Тернопіль: Економічна думка. — 2004. — 21 с.
15  Навчально-методичні матеріали та завдання з дисципліни "Німецька мова” на тему "Розвиток навичок розуміння прочитаного тексту” (Grundstufe). — Тернопіль: Економічна думка. — 2005. — 71 с.
16  Степан Балей та Еліас Канетті: спроба психоаналітичного та філософського діалогу // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). — Вип. 69. — Ч. 2. — Кіровоград, 2006. — С. 205-212
17  Автобіографія Й.В. Гете "Поезія і правда”: дороговкази до інтерпретації твору й художньої свідомості автора (на тлі зіставлення із українськими автобіографіями ХІХ-ХХ ст.) // Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Тернопіль, 2006. — С. 202-212.
18  Автор і читач: рівноправність у відокремленні (на матеріалі автобіографічних творів Е. Канетті й У. Самчука) // Наукові записки. Серія: Літературознавство. — Тернопіль, 2007. — № 21. — С. 303-310.
19  Відкритість тексту та гра з читачем в автобіографіях Е. Канетті й У. Самчука // Studia methodologica. — Тернопіль, 2007. — Вип. 19. — С. 372-379.
20  Aktuelle Probleme und Zielsetzungen des Fremdsprachenunterrichts in Wirtschaftsdeutsch: Transformation und Integration // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2007. — Вип. 6. — С. 40-45.
21  Ідентифікаційний афект читача: землетрус Кляйста Studia methodologica. — Тернопіль, 2009. — Вип. 26. — С. 137-140.
22  Наукова конференція як провідна форма організації наукової діяльності студентів // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р., ТНЕУ. — Тернопіль: ТНЕУ, 2009. — С. 328-329.
23  Рекомендації для розроблення посібника з економічної німецької мови (на основі апробації підручника «T?ren zur Wirtschaftswelt») // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. — Тернопіль: «Економічна думка», 2010. — Вип. 14-15. — С. 310-315.
24  Методичні вказівки та завдання для аудиторної та самостійної роботи з німецької мови на тему "Розвиток дискусійного мовлення на актуальну соціальну тематику”. — Тернопіль: Прінт-Офіс. — 2006. — 40 с.
25  Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова” на тему "Математичні позначення та їх читання німецькою мовою”. — Тернопіль: Економічна думка. — 2007. — 47 с.
26  Методичні вказівки та матеріали для розвитку навичок аналітичного мислення при читанні. — Тернопіль: Економічна думка. — 2009. — 48 с.
27 План-конспект практичного заняття з ділової німецької мови «Економічні системи» (для рівня В1). — Іноземні мови в навчальних закладах. — 2011. — № 6. — С. 73-78.
28 План-конспект практичного заняття з німецької мови «Відповідальність за довкілля». — Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 46-49.

 

Царик Ольга Михайлівна

Царик Ольга Михайлівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька: o.tsaryk@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Публікації:  
1.Богдан Лепкий і Владислав Оркан: дружба митців і творчий діалог. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 136с.
2.Елементи компаративістики в рефлексіях Богдана Лепкого з приводу художньої літератури // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – Вип. ХІ. – С.214 – 228.
3.Елементи порівняльного вивчення літератури у творчій спадщині Богдана Лепкого // Освітянин. 1(61) – Тернопіль, 2003 січень – лютий. С. 18 – 20.
4.Українсько-польський літературний діалог: Богдан Лепкий, Василь Стефаник, Владислав Оркан // Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс.(Монографія/ За редакцією Романа Гром’яка). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – С.248 –303.
5.Оповідні відповідності в новелах Богдана Лепкого та Владислава  Оркана // Наративні виміри літератури. Матеріали міжнародної конференції з наратології. Тернопіль, Україна, 23-24 жовтня 2003р. /Упорядник І.В. Папуша. // Studia methodologica. Вип. 16. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – С.135 – 140.
6.Богдан Лепкий та Василь Сімович //  Богдан Лепкий в духовній історії України. Матеріали міжнародної конференції, Бережани, 27 серпня 2005 р. /За науковою редакцією проф. Р.Т. Гром’яка – Тернопіль, 2006. – С. 45 – 49.
7.Мотиви польської літератури в творчій спадщині Богдана Лепкого //  Теорія літератури, компаративістика, україністика: Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядники М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша, О. Лабащук, Я. Гринчишин, С. Ткачов // Studia methodologica. – Вип. 19. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С.359 – 365.
8.Навчально-методичний посібник з німецької мови для аспірантів. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2009. – 100 с.
9.Герман Кестен  як митець і особистість: рецепція та трансформація // Наукові записки Серія: Літературознавство/ За ред. проф. М. Ткачука.– Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип.30. – С.245 – 255.
10.Навчально-методичний посібник з німецької мови професійного спрямування. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 104 с.
Методичний посібник німецькою мовою з дисципліни «Педагогіка та психологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Тернопіль:ТНЕУ, 2011. – 79 с.
11.Компетентнісний підхід у професійно спрямованому вивченні іноземних мов при підготовці фахівців економічних спеціальностей // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень у умовах глобалізаційних процесів:Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С.240-242
12.Наративні особливості малої прози Германа Кестена  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство:/ За ред. д.ф.н. Ткачука М.П.– Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип.33. – С.253 – 263.
Методичні рекомендації з дисципліни "Німецька мова" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" денної форми навчання. –  Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 88 с.
13.Герман Кестен – німецький письменник і літератор у екзилі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство:/ За ред. д.ф.н. Ткачука М.П.– Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С.333-342.
14.Методичний посібник "Німецька мова" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" денної форми навчання. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. –190 с.
15.Відгомін емоційно-естетичної тональності новел Стефаника у малій прозі Богдана Лепкого та Владислава  Оркана //  Теорія літератури і гуманітарні студії: Збірник наукових праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядник І. Папуша,  // Studia methodologica. –  Вип. 34. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – С.212 – 217.
Психологічні особливості викладання іноземної мови //   Іншомовна комунікація у світлі Болонського процесу: методичні та лінгвістичні аспекти: матеріали круглого столу, 23 квітня 2013 р., Луцький національний технічний університет(кафедра іноземних мов). – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2013. – С.44-47.
16.Типологічні відповідності у соціально-психологічних повістях Богдана Лепкого та Владислава  Оркана //  Теорія літератури і гуманітарні студії// Studia methodologica. – Вип. 35. –  Тернопіль: ТНПУ, 2013. – С. 140-142.
17.Міжкультурна компетенція при вивченні іноземних мов // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції,15-16 травня 2014 р., ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.50-52.
18.Сюжетно-композиційні особливості роману Германа Кестена «Шарлатан» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство:/ За ред. д.ф.н. Ткачука М.П.– Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип.39. – С.474 – 485.
19.Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів економічних вузів // Методика розвитку іншомовної компетентності студентів економічного профілю: колективна монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. –  С. 146-179.
20.Arbeitsformen selbstst?ndigen Lernens // Методика розвитку іншомовної компетентності студентів економічного профілю: колективна монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – С. 298-315.
21.Наукові засади формування культури мовлення // Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць серія «Педагогічні науки», Черкаси : ЧДПУ, 2014. – № 10. – С. 72-78.
22.Теоретичні засади формування культури мовлення у зарубіжній лінгводидактиці //  Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять другий. Педагогіка. – С. 74-87.
23.Особливості розвитку культури мовлення міжвоєнного періоду ХХ ст. у вітчизняних навчальних закладах // Матеріали всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів» 29 жовтня 2014, Київ;
24.Культура мовлення у контексті мовної політики // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014. – ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 2014. – С.117-119.
25.Культура писемного мовлення як чинник розвитку особистості (історико-педагогічний аспект) // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: збірник тез і анотованих матеріалів XIV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції. – Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2014 . – С. 46-47.
26.Писемне мовлення як педагогічна проблема //Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України, Київ : НАПН, 2014. – № 9. – С.155-167.
27.Стан писемного мовлення у системі мовної освіти //  Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. –№ 2. Педагогіка. – С. 132 -136.
28.Особливості розвитку культури мовлення учнів у вітчизняних середніх закладах міжвоєнного періоду ХХ ст. //  Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.35, Том ІХ(60): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 511-521.
29.Методичні аспекти формування культури мовлення учнів у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». - № 37.- Ужгород, 2015. – С. 189-193.
30.Формування культури писемного мовлення на заняттях з іноземної мови //  Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток іншомовної компетентності: Методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» 21-22 травня 2015 р., ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – с. 126-128.
31.Дослідження когнітивного аспекту писемного мовлення у Німеччині //  Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 11 червня 2015р.) Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 59-61.     
 

 

Служинська Леся Богданівна

Служинська Леся Богданівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Скринька: l.sluzhynska@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
Публікації:
1. Професійна лексика при навчанні усного мовлення «Проблеми забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців на заняттях з іноземної мови». Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції 5 лютого 2002 року. - Київ.: Друкарня НАВСУ, - 2002. - С. 42-43.
2. Юридичний ліцей НАВСУ Навчально-методична розробка циклу уроків з теми «Юридичний ліцей НАВСУ». Київ:. 2003. – 46 с.
3. Проблеми і системи навчання у немовних вищих навчальних закладах освіти «Методичні аспекти викладання іноземних мов у вищих закладах освіти». Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції 23 квітня 2004 року. – Київ.: ДП «Друкарня МВС України», 2004. – С. 94-95.
4. Підготовка поліцейських у початковій  поліцейській школі Баварії Навчально-методична розробка до навчального фільму «Підготовка поліцейських у початковій  поліцейській школі Баварії». – Київ.: 2004. – 8 с.
 

Федчишин Надія Орестівна

Федчишин Надія Орестівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька: n.fedchyshyn@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 

 Публікації:
1.Федчишин Н.О. Гербартіанство в Японії / Н.О. Федчишин – Вища освіта України. – Додаток 4, Т. VІІ (25). – 2010. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – С. 464 – 472.
2.Федчишин Н.О. Вплив дидактичної системи Й.-Ф. Гербарта на розвиток сучасної теорії навчання/ Н.О. Федчишин. – Наукова скарбниця освіти Донеччини. Науково-методичний журнал. – Донецьк : ДоноблІППОДонНУ, 2011. – №  1 (8). – С. 123 – 126.
3.Федчишин Н.О. Педагогічні погляди Карла Стоя в контексті гербартіанства/ Н.О. Федчишин. – Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип.30. – Ч.2. – С. 150 – 156.
4.Федчишин Н.О. Педагогічні інновації кінця ХІХ – початку ХХ століття: вітчизняний досвід (на прикладі гербартіанства). – Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки), 2011. – № 2. – С. 278 – 284.
5.Федчишин Н.О. Розуміння Й.-Ф. Гербарта в німецькій педагогіці / Н.О. Федчишин – Науковий вісник Чернівецького університету : зб. Наук. Праць / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 153 – 161. – (Вип. 556 : Педагогіка та психологія).
6.Федчишин Н.О. Навчальний план В. Райна: сутнісна характеристика / Н.О. Федчишин – Науковий вісник Чернівецького університету : зб. Наук. Праць / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 190 – 197. – (Вип. 560 : Педагогіка та психологія).
7.Федчишин Н.О. Педагогічна психологія Ф.-В. Дьорпфельда / Н.О. Федчишин – Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 12. – Частина 1. – С. 304 – 310.
8.Федчишин Н.О. Генеза освітньої парадигми гербартіанства: виклики часу / Н. О. Федчишин // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. – Зб. Статей. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XLII. – С. 166 – 170;
9.Федчишин Н.О. Гербартіанізм Т. Ціллєра в контексті педагогіки вищої школи / Н.О. Федчишин – Вища школа: науково-практичне видання. – Київ, 2012. – № 6. – С. 57 – 64;
10.Федчишин Н.О. Психологічні питання гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин – Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2012. – № 3. – С. 89 – 92;
11.Федчишин Н.О. Модель підготовки майбутнього вчителя в педагогіці гербартіанців / Н.О. Федчишин – Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 87 – 91;
12.Федчишин Н. Вплив гербартіанської педагогіки на розвиток української педагогічної науки / Надія Федчишин // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 355–361;
13.Федчишин Н.О. Концепт досвіду гербартіанця Отто Вільманна / Н.О. Федчишин. – Гуманітарний випуск – Додаток 1 до Вип.27, Т. V (38) : Вища освіта України контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К. : Гнозис, 2012. – С. 473 – 480;
14Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді / Н.О. Федчишин – Порівняльньно-педагогічні студії: науково-практичне видання. – Київ, № 4. – 2012. – С. 10 – 14.
15.Федчишин Н.О. Ґ.-А. Лінднер – виразник гербартіанських ідей в Австро-Угорщині / Н.О. Федчишин. – Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1. – С. 255 – 261;
16.Федчишин Н.О. Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / Н.О. Федчишин – Електронний спеціалізований журнал «Науковий вісник Донбасу», 2013. – № 1. – С. 89 – 95http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13fnopds.pdf;
17.Федчишин Н. Розвиток соціальної педагогіки на засадах взаємозв’язку школи та суспільства у контексті гербартіанства / Н.О. Федчишин // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. L. – Івано-Франківськ, 2013. – С.40 – 44.
18.Федчишин Н.О. Гербартіанство і соціальна педагогіка: забуті сторінки / / Н.О. Федчишин – Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2013. – № 4. – С. 82 – 85
19.Федчишин Н.О. Витоки гербартіанської педагогіки в німецькомовних країнах: на прикладі Словенії / Н.О. Федчишин // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск двадцять дев’ятий. Частина 3. Педагогіка. – С. 206 – 217.
20.Федчишин Н.О. Гербартіанство в Хорватії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) як складова розвитку педагогіки / Н.О. Федчишин // Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць серія «Педагогічні науки», Черкаси : ЧДПУ, 2014. – № 10(303). – С. 67 – 72
21.Федчишин Н.О. Особливості підготовки вчителя за посередництвом гербартіанства (друга половина ХІХ ст.): досвід Болгарії / Н.О. Федчишин // Молодь і ринок: щомісячний наук.-пед. журнал. – Дрогобич, 2015. – № 1(120). – С. 107 – 112;
22.Федчишин Н.О. Гербартіанство: забуті сторінки історії педагогіки / Н.О. Федчишин // Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць серія «Педагогічні науки», Черкаси : ЧДПУ, 2015. – № 3 (336). – С. 96 – 101;
23.Федчишин Н.О. Гербартіанство в Швейцарії / Н.О. Федчишин // "Історико-педагогічний альманах": збірник наукових Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, / [гол. ред.: О.В. Сухомлинська]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. (подано до друку)

Паничок Тетяна Ярославівна

Паничок Тетяна Ярославівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька: t.panychok@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
Публікації:
1. Українсько-німецький словник-мінімум до теми "Маркетинг” Тернопіль: ТАНГ, 2003.- 48с.
2. Диференційний підхід при вивченні іноземних у вищих навчальних закладах Лінгводидактичні аспекти викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – С. 74–78.
3. Особливості статевого виховання як невід`ємної частини дошлюбного виховання у ФРН Наукові записки. – Тернопіль: ТНПУ, №6, 2006.- С. 139-143.

Лужецька Ольга Богданівна

Лужецька Ольга Богданівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
E-mail: o.luzhetska@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
Публікації
1.       Лужецька О. Б. Мікротопоніми Південно-Західного Опілля, мотивовані термінами на позначення характеру ґрунтів / О. Б. Лужецька // Мова і культура. (Наук. журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. ІІ (170). – С. 251–257.
2.        Лужецька О. Б. Мікротопоніми Південно-Західного Опілля, мотивовані апелятивами  на позначення способу обробітку та призначення земельних наділів / О. Б. Лужецька // Нова філологія : зб. наук. праць / МОН України, Запорізький нац. ун-т ; гол. ред. С. М. Єнікєєа. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 62. – С. 78–82.
3.        Лужецька О. Б. Субстантивовані деривати у мікротопоніміконі Південно-Західного Опілля / О. Б. Лужецька // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16травня 2014 р. / ТНЕУ. – Тернопіль, 2014. – С. 103–105.
4.        Лужецька О. Б. Актуальність регіонального дослідження місцевої топонімії на прикладі мікротопонімії Південно-Західного Опілля / О. Б. Лужецька // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2014 р. / МОН України, Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – С. 223–224.
5.       Lushezka O. Historisch-morphologischer ?berblick ?ber westslawische Eigennamenkategorien / O. Lushezka // Germanistik in der Ukraine. – K. : Verlagszentrum der KNLU, 2008. – Jahrheft 3. – S. 20–26.
 

 

Бичок Алла Володимирівна

Бичок Алла Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Скринька:a.bychok@tneu.edu.ua
Телефон: +380 (352) 43-52-43
Внутрішній тел: 19-227
Кабінет: 44
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
Публікації
1. Діалог культур – основа формування культури професійного спілкування майбутнього менеджера // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матер. другої міжнар. наук. конф. (Суми, 27–30 квітня 2009 р.) / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми, 2009. – Т. 3. – С. 56–58.
2. Система відкритого дистанційного навчання при підготовці спеціалістів з міжнародної економіки // Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземних мов: зб. наук. праць / Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 3. – С. 29–31.
3. Система засобів формування комунікативних умінь спеціаліста-менеджера // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Ч. 2. – С. 3–5.
4. Сучасні вимоги до професійної підготовки студентів-економістів // Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації (Тернопіль, 22–24 жовтня 2008 р.): матер. міжн. наук.-практ. конф. / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 464–467.