Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
E-mail: oksana.lyashenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1404
Внутрішній телефон: 11-269
Зовнішній телефон : 47-50-77
Адреса: вул. Львівська 11

 
     
    Ляшенко Оксана Миколаївна, у 1994 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Математика, інформатика та комп’ютерна техніка?, у 1998 р. – з відзнакою Тернопільську академію народного господарства (нині ТНЕУ) за спеціальністю «Фінанси і кредит».
     О.М. Ляшенко - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.03.02. – економіко-математичне моделювання з 2001 р., кандидатську дисертацію захистила 19 червня 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту економічного прогнозування Національної академії наук України.
     Доктор економічних наук за спеціальністю – 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці з 2010 року. Докторську дисертацію захистила 24 вересня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».
     З 1992 року працювала на посадах: математика-програміста НДС Тернопільського інституту народного господарства; викладача, старшого викладача, доцента кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу Тернопільського національного економічного університету. З вересня 2008 року – на посаді доцента кафедри міжнародного економічного партнерства ТНЕУ. А вже з вересня 2010 року – завідувача кафедри економічної кібернетики та інформатики.
    У 1995 році О.М. Ляшенко пройшла місячне стажування на курсах з кредитного аналізу Агенції США з Міжнародного Розвитку за сприяння KPMG Peat Marwick у м. Київ. У 1997 році – підвищила кваліфікацію в Українській Академії міжнародної торгівлі, (м. Київ, Україна) – за програмою "Інформаційні технології у зовнішній торгівлі під керівництвом фахівців Export Akademie Baden Wеrttemberg, (Німеччина ); у 2002 році – стажувалась в Університеті ім. Вольфганга Гете (Франкфурт-на-Майні Німеччина); у 2003 році О. М. Ляшенко пройшла двомісячне стажування в Орхуській школі бізнесу м. Орхус, Данія; у 2005 році – у Київському міжнародному університеті, (Київ, Україна) в рамках Tempus Проекту CD_JEP-24244-2003 та у Технічному Університеті Барселони (м. Барселона, Іспанія) (2 тижні) в рамках Tempus Проекту CD_JEP-24244-2003. 
     У 2007, 2008 та 2009 роках О. М. Ляшенко проходила стажування на кафедрі економічної теорії і міжнародних економічних відносин Технічного Університету м. Дрезден (Німеччина) (протягом 4-х тижнів щороку) за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD); у 2009 році – пройшла наукове стажування з відривом від виробництва у відділі моделювання економічного розвитку ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України".
    О.М. Ляшенко опублікувала 88 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 63 – статті у фахових наукових виданнях, що входять до переліку ВАК України, 1 – одноосібну монографію, 1 – підручник з грифом МОНмолодьспорту України.
    О.М. Ляшенко була співвиконавцем науково-дослідної роботи "Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного зростання” (розділ "Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій”), що виконується у відділі моделювання економічного розвитку Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України” (№ДР 0108U005096) та була співвиконавцем НДР, що виконувались у ТНЕУ, зокрема, держбюджетної теми (№ДР 0108U010221) "Стратегічні орієнтири розвитку економіки України до 2020 року: методологічні та прикладні аспекти” (розділи: 6.4. Активізація інноваційного попиту та трансферу технологій та 6.5. Державне забезпечення взаємодії елементів національної інноваційної системи).
   О.М. Ляшенко була керівником та головним виконавцем науково-дослідної теми (№ДР 0106U000522) "Розробка економіко-математичних моделей управління інтелектуальним капіталом підприємств”, що виконувалась у ТНЕУ.
    Про основні результати науково-дослідних розробок О. М. Ляшенко доповідала на міжнародних та вітчизняних конференціях, семінарах. О. М. Ляшенко здійснює керівництво аспірантами за спеціальностями – 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Публікації:
1.Європейська модель валоризації інновацій. Тези. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст]: Матеріали VI (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ "КПІ”, 2010. – C. 75-76.
2.Проблеми розвитку високотехнологічного сектору України. Стаття. Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2010». Т. 10. Экономика. – Одесс: Черноморье, 2010. – С. 62-64.
3.Фінансові домінанти процесу ціноутворення на світовому ринку сировинних товарів. Стаття (фахове видання). Світ фінансів. Випуск 1. – 2010. – 135-145.
4.Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств. Стаття (фахове видання). Актуальні проблеми економіки. – № 4(106). – 2010. – 17-26.
5.Модель національної системи трансферу технологій в Україні. Стаття (фахове видання). Економіка і держава. – № 4. – 2010. – с.6-11.
6.Економічна дипломатія - як складова ґарантування безпеки країни. Стаття (фахове видання). Стратегічні пріорирети. - №2(15). - 2010. - С. 151-158 .
7.Моделювання внутрішньої норми рентабельності інноваційного проекту з нестаціонарними грошовими потоками. Стаття (фахове видання). Інвестиції: практика та досвід. – №19. – 2010. – С. 17-23.
8.Особливості методології економіко-математичного моделювання трансферу технологій. Стаття (фахове видання). Галицький економічний вісник. – №3(28). – 2010. – С. 26-34.
9.Міжнародне науково-технічне співробітництво: сучасні тенденції та напрями подальших досліджень. Стаття (фахове видання). Інноваційна економіка. – №3(17). – 2010. – С. 16-20.
10.Комерціалізація та трансфер технологій: категорії та методи інноваційної діяльності. Стаття (фахове видання) // Інноваційна економіка. – №5(19). – 2010. – С. 8-13.
11.Міжнародні економічні відносини (методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять ). Методичні вказівки. Тернопіль.: ТНЕУ, 2010.
12.Основи зовнішньоекономічної діяльності. Збірник завдань для самостійної роботи студентів. Тернопіль.: ТНЕУ, 2010.
Міжнародні економічні відносини (вказівки для самостійного вивчення дисципліни). Навчально-методичний посібник. Тернопіль.: ТНЕУ, 2010.
13.Oпорний конспект лекцій у схемах з дисципліни "Міжнародні економічні відносини”. Навчально-методичний посібник. Тернопіль.: ТНЕУ, 2010.


Федоронько Наталія Іванівна

Федоронько Наталія Іванівна
Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
E-mail: n.fedoronko2010@gmail.com 
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 
 


Публікації:
1.Федоронько Н.І. Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні / Н.І. Федоронько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2013. – Випуск 32 (11). – С. 105-107.
2.Федоронько Н.І. Контроль якості аудиту/ Н.І.Федоронько //Матеріали науково-практичної конференції "Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років”. – Тернопіль, 2013. – С. 123-128.
3.Федоронько Н.І. Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах / Н.І. Федоронько // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. – 2014. – Випуск ІІІ (55). – С.334-340 
4.Федоронько Н.І. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості / Н.І.Федоронько // Торгівля, комерція, підприємництво. Збірник наукових праць. – Львів, 2014. – №16. – С.190-193. 
5.Федоронько Н.І. Проблеми підготовки фахівців з обліку, аналізу і аудиту / Н.І. Федоронько // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей VIIМіжнародної науково-практичної конференції – Львів, 2014. – С. 76-78.

Кубінська Марія Іванівна

Кубінська Марія Іванівна
Посада: старший лаборант
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 

Гайда Тарас Юрійович

Посада: викладач 
E-mail: t.haida@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 

 
 
Публікації:
1.Гайда Т.Ю. Глобальна економіка: ретроспектива, особливості та динаміка / Т.Ю. Гайда // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Формування нового світового економічного порядку" (м. Тернопіль, 14-15 травня 2009 р.). – Тернопіль, 2009. – 340 с. 
2.Гайда Т.Ю. Інформація як ключовий чинник економічного розвитку / Т.Ю. Гайда // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (28-29 травня 2009 р.). – 459 с. 
3.Гайда Т.Ю. Специфіка індикативної бази показників інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств, що здійснюють ЗЕД / Т.Ю. Гайда // Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій" (м. Тернопіль, 24 березня 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – 142 с. 
4.Гайда Т.Ю. Інституційне забезпечення аналітики для підприємств, що здійснюють ЗЕД / Т.Ю. Гайда // Матеріали першої всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів "Сучасні комп’ютерні інформаційні технології" (м. Тернопіль, 20-21 травня 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – 171 с. 
5.Гайда Т.Ю. Інформаційне забезпечення діяльності підприємств як захист від реверсного інжинірингу / Т.Ю. Гайда // Матеріали 13-ї всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Українська науко: минуле, сучасність, майбутнє" (м. Тернопіль, 24 травня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – 113 с. 
6.Гайда Т.Ю. Бенчмаркінг та бізнес-аналітика: порівняльний аналіз використання на підприємствах / Т.Ю. Гайда // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7 (33). – 289 с. 
7.Гайда Т.Ю. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств: юридичний аспект та економічні наслідки / Т.Ю. Гайда // Матеріали 14-ї всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Українська наука: минуле, сучасність, майбутнє" (м. Тернопіль, 27-28 вересня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 3-4. 
8.Гайда Т.Ю. Інформаційні основи впровадження бізнес-розвідки на підприємствах / Т.Ю. Гайда // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 4. – 77 с. 
9.Гайда Т.Ю. Відкриті джерела інформації як база для інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств / Т.Ю, Гайда // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва" (м. Тернопіль, 4-5 жовтня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – 150 с. 
10.Гайда Т.Ю. Інформація як виробничий ресурс / Т.Ю. Гайда // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум 2012" (м. Харків, 5-7 грудня 2012 р.). – Харків, 2012. – 104 с. 
11.Гайда Т.Ю. Data Mining як практичний інструмент інформаційного забезпечення підприємств / Т.Ю. Гайда // Матеріали всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації" (15 травня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – 29 с. 
12.Гайда Т.Ю. Проблеми застосування теорії ігор в інформаційному забезпеченні підприємств / Т.Ю. Гайда // Матеріали 21-ї всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Сучасна наука: інструмент динамічного розвитку економіки України" (м. Тернопіль, 20-21 травня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 4-5.

Яремко Зоряна Михайлівна

Яремко Зоряна Михайлівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 
Публікації: 
1.Бойко З. Вплив сучасної економічної кризи на міжнародну торгівлю / З. Бойко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 25-26 лютого 2010 року) Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010.– С. 26-27. 
2.Бойко З. Теорія зовнішньоторговельної політики для ринків із недосконалою конкуренцією / З. Бойко // Україна в системі міжнародної економіки. – Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, 2010. – С. 19-21. 
3.Бойко З. Сучасні тенденції міжнародного науково-технічного співробітництва / З. Бойко, Т. Слободян // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність. – Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ "КПІ”, 2010. – С. 171. 
4.Ляшенко О.М. Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств / О.М. Ляшенко, З.М. .Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4 (106). – С. 17-25. 
5.Ляшенко О. Фінансові домінанти процесу ціноутворення на світовому ринку сировинних товарів / О. Ляшенко, З. Бойко // Світ фінансів. – 2010. – Випуск 1. – С. 135-145. 
6.Ляшенко О.М. Економічна дипломатія як складова гарантування безпеки країни / О.М. Ляшенко, З.М. Бойко // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 2 (15). – С. 151-157. 
7.Бойко З. Роль глобальних ланцюгів створення вартості у функціонуванні МСП / З. Бойко // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва // Збірник тез доповідей наукової конференції студентів та молодих вчених (18 листопада 2010 року, м. Тернопіль) / Відп. ред. С.І. Юрій. – Тернопіль: Видавництво "Вектор”, 2010. – С. 11-14. 
8.Ляшенко О. Підхід до оцінки фіскальної функції імпортного мита на продукти харчові, напої та тютюнові вироби в Україні / О. Ляшенко, З. Бойко // Світ фінансів. – 2011. – Випуск 1. – С. 72-80. 
9.Бойко З. Порівняльний аналіз детермінант світових продовольчих криз 1972-74 та 2008 років / З. Бойко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей Восьмої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 24-25 лютого 2011 року). Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 18-21. 
10.Бойко З. Інформаційне забезпечення суб’єктів національного продовольчого ринку / З. Бойко // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій: матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених 24 березня 2011. – Тернопіль, 2011. – С. 114-118. 
11.Ляшенко О.М. Циклічність динаміки споживання продукції в Україні / О.М. Ляшенко, З.М. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6 (120) – С. 264-272. 
12.Ляшенко О.М. Щодо дослідження структури змін споживчих цін на продовольчі товари / О.М. Ляшенко, З.М. Бойко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4 (23). – С. 198-207. 
12.Яремко З.М. Сучасні тенденції транс націоналізації світового продовольчого ринку / З.М. Яремко // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва // Збірник тез доповідей ІІ Наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 24 листопада 2011 року) / Відп. за видання С.І. Юрій. – Тернопіль: Видавництво "Вектор”, 2011. – С. 98-102 
13.Яремко З.М. Структурно-динамічний аналіз експорту України продукції харчової промисловості / З.М. Яремко // Економічний аналіз. – 2011. – Випуск 9 (Частина 2). – С. 434-439. 
14.Яремко З.М. Сучасні тенденції функціонування світового ринку пива / З.М. Яремко // Наука молода. – 2011. – Випуск 15-16. – С. 145-151. 
15.Яремко З.М. Злиття та поглинання на світовому ринку пива / З.М. Яремко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 року) Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012.– С. 275-277. 
16.Яремко З. Перспективні форми міжнародного науково-технічного співробітництва виробничих підприємств / З. Яремко, Т. Слободян // Управлінські інновації. – 2012. – Випуск 1. – С. 89-96. 
17.Яремко З. Концептуальна модель імпортних потоків продукції харчової промисловості України / З. Яремко, Х. Ліп’яніна // Вісник ТНЕУ. – 2012. – Випуск 3 (липень – вересень). – С. 131-141. 
18.Яремко З. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління / З. Яремко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3 (41). – С. 328-333. 
19.Яремко З. Особливості взаємодії бізнес-стратегії та бізнес-аналітики на підприємстві / З. Яремко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей Десятої Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 21-23 лютого 2013 року). Частина 1. – Тернопіль : ТНЕУ. – 2013. – C. 322-324.
20.Ляшенко О.М. Глобальний інноваційний простір: формування системи міжнародного інформаційного науково-технічного обміну / 21.О.М. Ляшенко, З.М. Яремко // Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя. Збірник тез доповідей Двадцять третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (10-15 грудня 2013 року). – Режим доступу:http://nauka.zinet.info/23/lyashenko.php

Стрельбіцька Наталія Євгенівна

Стрельбіцька Наталія Євгенівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail: nataliya.strelbitska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 
 
 
 
 Публікації:
1.Стрельбіцька Н.Є. Ризик-менеджмент у системі управління транснаціональної корпорації / Н.Є. Стрельбіцька // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. – Випуск 255: В 9 т. – Т. VІІ. ? С. 1959-1968.
2.Стрельбіцька Н.Є. Сучасні теоретичні основи дослідження ризику / Н.Є.?Стрельбіцька // Галицький економічний вісник. - Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя. – 2009. - № 4 (25). – С. 35-41.
3.Стрельбіцька Н.Є. Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України / Н.Є. 5.Стрельбіцька, О.М. Сохацька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія” Серія "Економіка”. – Острог: Острозька академія. – 2010. – Випуск 15. – С. 429-436.
6.Стрельбіцька Н.Є. Пріоритети енергетичної політики ЄС / Н.Є. Стрельбіцька // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка. – 2010. – Випуск 14. – С. 83-88.
7.Стрельбіцька Н.Є. Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / Н.Є. Стрельбіцька // Энергосбережние Энергетика. Энергоаудит». – Харьков. – 2011. - № 11. – С. 38-52.
Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М. Сохацької. – К.: Кондор, 2011. – 660 с.
8.Стрельбіцька Н.Є. Вплив перерозподілу прав власності на функціонування нафтопереробної галузі України / Н.Є. Стрельбіцька // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 3-4. – С. 51-54.
9.Стрельбіцька Н.Є. Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації / Н.Є. Стрельбіцька // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11snynvh.pdf.
10.Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: оцінка ефективності інвестиційних проектів: Монографія / За ред. О.М. Сохацької. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 308 с.
11.Стрельбіцька Н.Є. Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки / Н.Є. Стрельбіцька // Науковий журнал "Бізнес Інформ”. – 2014. – № 4. – С. 135-130.

Смачило Тетяна Володарівна


Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail: t.smachylo@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 

 

Публікації:
1.Смачило Т.В. Моделювання впливу кваліфікації працівників на діяльність підприємства / Т.В. Смачило // Збірник наукових праць "Економіка розвитку”. – Харків: ХНЕУ, 2012. – № 3 (63). – С. 74-79. 
2.Смачило Т.В. Ймовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування діяльності підприємства / Т.В. Смачило // Збірник праць XII Міжн. наук.-практ. конф. "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління" (Київ, 2-5 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 148. 
3.Смачило Т.В. Оптимальне управління динамічною системою з урахуванням зміни кваліфікації працівників / Т.В. Смачило // Збірник праць Міжн. наук.-практ. конф. "Методологічні та практичні аспекти менеджменту в параметрах національної економічної моделі" (Черкаси, 12-13 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 148. 
4.Смачило Т.В. Обґрунтування вибору методу оцінки діяльності підприємства / Т.В. Смачило, І.І. Смачило // Збірник наукових праць "Технологічний аудит та резерви виробництва". – Харків: Технологічний центр, 2013. – № 2/2 (10). – С. 40-42. 
5.Смачило Т.В. Ефективність призначення персоналу підприємства на посади: математичний аспект / Т.В. Смачило // Збірник наукових праць "Технологічний аудит та резерви виробництва". – Харків: Технологічний центр, 2013. – № 2/3 (11). – С. 36-40. 
6.7.Liashenko O., Kochan O., Perih V., Smachylo T. Laboratory works on informatics. Methodical recommendations (Part 1). – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 98 с.
Liashenko O., Kochan O., Perih V., Smachylo T. Laboratory works on informatics. Methodical recommendations (Part 2). – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 83 с.

Скавронська Ірина Володимирівна

Скавронська Ірина Володимирівна
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
E-mail:  
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 
 

 
Публікації:
1.Скавронська І.В. Структуризація галузей народного господарства як засіб підвищення добробуту України в умовах підготовки до прийняття Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році / Скавронська І.В. // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 88-93. 
2.Скавронська І.В. Міжнародні спортивні мега-заходи як чинник стимулювання розвитку туризму: матер. «міжнародного форуму» 15 травня 2013 р. [Розвиток міжнародного туризму на Тернопільщині]. Тернопіль, 2013 р. 
3.Скавронська І.В. Оцінювання конкурентних переваг країн у проведенні міжнародних спортивних мега-заходів / Скавронська І.В. // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 1 (40). – С. 24-31. 
4.Скавронська І.В. Світові й глобальні міста: подібності та відмінності / Скавронська І.В. // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 61-65. 
Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: моногр. [В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.]; за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 504 с. – (Скавронська І.В.: параграф 8.5. Міжнародні мега-заходи: спортивний аспект, с. 356-368). 
5.Туроперейтинг: навч. посібник /за заг. ред. д.е.н., проф. В.Я. Брича. – К.: Кондор – Видавництво, 2014. – 276 с. – (Скавронська І.В.: тема 5. Управління збутовою діяльністю туроператора, с. 81 – 100). 
6Soko?owicz. M. E., Kociuba, D. (eds.), "Place-based Approach to Regional Policy Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings", Monographs of ERSA Poland, Wydawnictwo Biblioteka, ??d?, 2015. – 185 pages. – ISBN 978–83–62378–46–3. – (Iryna Skavronska: Organization of sports mega-events as a tool for regional and urban transformation, pp. 133-157).

Періг Володимир Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
E-mail: v.perih@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11

Публікації:
1.Періг В.М. Процедури проведення експертизи телекомунікаційних систем в умовах невизначеності // Moderni vymozenosti vedy – 2011: VIII mezinarodni vedecko – prakticka konferenc (Praha, 27 ledna – 05 unora 2012 r.) – Praha: Publishing House «Education and Science», 2012. – Dil 26. – P. 49-52. 
2.Періг В.М. Удосконалення аналітичних залежностей показників якості функціонування телекомунікаційних систем з урахуванням умова невизначеності/ Катеринчук І.С. // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. – № 57. – С. 100-104. 
3.Періг В.М. Методика урахування невизначеності вихідних даних при знаходженні експертних показників якості // Наукоємні технології. – К.: Вид-во НАУ, 2012. – Вип. 1. – С. 84-88. 
4.Періг В.М. Використання генетичного пошуку для раціональної побудови телекомунікаційних систем спеціального призначення // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2013. – № 2 (60). – С. 335-339. 
5.Періг В.М. Розробка спец. прикладних рішень для автоматизації діяльності стоматологічної клініки засобами сучасних інформаційних технологій / О.Я. Ковальчук, В.М. Періг, О.В. Єрьомін // Ефективна економіка. – 2014. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2858.

Мачуга Роман Іванович

Мачуга Роман Іванович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail: r.machuga@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 

 Публікації:
1.Кузьмінський Ю. Бухгалтерська інформація в управлінських рішеннях підприємств харчової промисловості / Ю.Кузьмінський, Р. Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 3. – С. 13-21.
2.Мачуга Р.І. Методи інтелектуального аналізу наслідків прийняття управлінських рішень як основа перебудови алгоритмів обробки облікової інформації / Р.І. Мачуга // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2 (23). – С. 134-141.
3.Мачуга Р.І. Інформаційна бухгалтерська система як модель виробничо-господарської діяльності / Р.І. Мачуга // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 3 (24). – С. 130-138.
4.Мачуга Р.І. Інтелектуальний аналіз даних в управлінні економічними ризиками / Р.І. Мачуга / Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції (Тернопіль, 17-20 вересня 2009 р.). – Тернопіль-Буковель, 2009. – С. 28-30.
5.Machuga R. Open Access: ukrai?skie realia / E-Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Biblioteko-znawstwa UJ. Seria III nr 7: Biblioteki, informacja, ksi??ka: badania interdyscyplinarne i praktyka w 21 wieku. Red. Maria Koc?jowa. Krak?w 2010. S. 406-413 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e07/n-machuga.pdf.
6.Гуцайлюк З.В. Інформаційна економічна система в управлінні господарюючими суб’єктами європейських країн: формування єдиних підходів / З.В. Гуцайлюк, Р.І. Мачуга, В.М. Тарас // Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 5-2. – С. 25-32.
7.Гуцайлюк З.В. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні промисловим виробництвом: рівні формування та напрямки використання / З.В. Гуцайлюк, Р.І. Мачуга // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – 2010. – № 3 (53). – Ч. 2. – С. 70-74.
8.Мачуга Р.І. Порівняльна оцінка якості інформаційних систем в обліку / Р.І. Мачуга / Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 25-26 листопада 2010 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – Ч. 1. – С. 337-341.
9.Мачуга Р.І. Узагальнена модель функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку / Р.І. Мачуга, О.В. Гонтарук / Інформаційні технології, економіка, математика і техніка: інтердисциплінарні дослідження. Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Тернопіль, 29-30 квітня 2011 р.). – Тернопіль: Тайп, 2011. – С. 7-10.
10.Мачуга Р.І. Автоматизований режим інформаційної системи бухгалтерського обліку в соціально-орієнтованій економіці / Р.І. Мачуга / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України" (Тернопіль, 27-28 жовтня 2011 р.) – Тернопіль, 2011. – С. 155-158.
11.Мачуга Р.І. Визначення відносних показників якості інформаційних систем в обліку / Р.І. Мачуга // Наука молода. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 357-361.
12.Мачуга Р.І. Специфіка відображення предмету, об’єктів і процесів у бухгалтерському обліку на підприємствах харчової промисловості / Р.І. Мачуга // Незалежний АУДИТОР. – 2012. – № 1. – С. 63-69.
13.Мачуга Р.І. Алгоритмізація функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку / Р.І. Мачуга // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 3. – С. 123-130.
14.Machuga R. Ocena jako?ci zarz?dczych system?w informatycznych / Jako?ciowe aspekty integracji zarz?dzania / Pod redakcj? El?biety Skrzypek. Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. – Lublin: Petit s.k., 2012. – Str. 19-25.
15.Мачуга Р.І. Віртуалізація і хмарні технології в обліку: далеке майбутнє чи реальне сьогодення? / Р.І. Мачуга // Ефективна економіка. – 2013. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2008#_ftn5.
16.Мачуга Р.І. Визначення вартості додаткової управлінської інформації / Р.І. Мачуга // Ефективна економіка. – 2014. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3230.
17.Мачуга Р.І. Інформатизація суспільства як основа професійного розвитку працівника та змін його організаційної поведінки / Р.І. Мачуга // Ефективна економіка. – 2015. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4083/.

Ковальчук Ольга Ярославівна

Ковальчук Ольга Ярославівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
E-mail: o.kovalchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 

 
Публікації:
1.Ковальчук О.Я. Модель отражения света поверхностью для задачи реконструкции формы объекта по полутонам / О.Я. Ковальчук, Б.П. Русын, П.И. Чопык // Компьютерная математика. – 2012. – № 1. – С. 17-22.
Ковальчук О.Я. Прикладні задачі, що зводяться до застосування тепліцевих l-матриць / О.Я. Ковальчук, П.І. Чопик // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 44-49.
Ковальчук О.Я. Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією / 2.О.Я. Ковальчук, М.М. Бубняк // Вісник КНТУТД. – 2012. – № 5. – С. 202-207.
Ковальчук О.Я. Про розв’язання проблеми автокореляції за допомогою тепліцевих матриць / О.Я. Ковальчук, М.М. Бубняк // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. – 2012. – Вип. 46. – С. 250-258.
3.Ковальчук О.Я. Розробка спец. прикладних рішень для автоматизації діяльності стоматологічної клініки засобами сучасних інформаційних технологій / О.Я. Ковальчук, В.М. Періг, О.В. Єрьомін // Ефективна економіка. – 2014. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2858. 

Дацків Ігор Богданович

Дацків Ігор Богданович
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор
E-mail: i.datskiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Внутрішній телефон: 11-270
Зовнішній телефон 47-50-77
Адреса: вул.Львівська 11
 

     
   У 1998 році закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (диплом ВК № 10197651). Здобув кваліфікацію історика, викладача історії. Спеціальність за дипломом «Всесвітня історія».
     24 жовтня 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни», на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
    З 1 квітня по 1 червня 2009 року проходив стажування в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв на кафедрі документальних комунікацій.
     25 листопада 2010 року успішно захистив докторську дисертацію на тему «Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917-1923 рр.)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.728.01 у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України (диплом – ДД № 008877). Рішенням Атестаційної колегії від 17 травня 2012 року, протокол № 4/01П присвоєно вчене звання професора (атестат 12ПР № 007887).

Публікації:
1.Дацків І.Б. Українська дипломатія (1917 – 1923 рр.) у контексті світової історії [монографія]. – Тернопіль: КРОК, 2013. – 621 с.
2.Дацків І.Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів 1917-1923 рр. [монографія]. – Тернопіль: Астон, 2009. – 520 c.
3.Дацків І.Б. Брест 1918: європейський прорив України [монографія]. – Тернопіль: Астон, 2008. – 254 c.
4.Дацків І.Б. Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Вип. 14. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 194-204.
5.Дацків І.Б. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка  – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 3. – С.125-135.
6.Дацків І.Б. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка  – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 3. – С.125-135.
7.Дацків І.Б. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Випуск 19. Частина 1 / За заг. ред. М.В. Лазаровича. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С.210-218
8.Дацків І.Б. Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – Вип.1. (109) – Тернопіль, 2014. – С. 22-25.
9.Дацків І.Б. Еволюція українсько-французьких відносин в умовах Української революції (1917 – 1921 рр.) // Україна–Європа– Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Вип. 13. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 152-162.
10.Дацків І.Б. Міжнародні економічні відносини Гетьманату Павла Скоропадського в 1918 р. // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Випуск 18. / За заг. ред. М.В. Лазаровича. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.46-50.
11. Дацків І.Б. Концептуально-теоретичні засади з дослідження взаємовідносин УНР і ЗУНР та джерела їх вивчення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – Ч. 1. – С.226-231.
12. Дацків І.Б. Політика Антанти щодо Гетьманату П. Скоропадського у працях українських дослідників // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Вип. 12. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 225-230.
13. Дацків І.Б. Діяльність дипломатичної делегенції ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 19. Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції [Текст] : збірник наукових праць / ред. В. Г. Ціватий. - [Б. м. : б. в.], 2012. – С. 227-239.
14. Дацків І.Б. Українсько-польські взаємини 1919 – 1920 рр.: роль дипломатії УНР // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – Вип. ХІІ. – К., 2011. – С. 795-816.
15. Дацків І.Б. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 року // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 53. – С. 81-89.
16. Дацків І.Б. Брестський мир у процесі становлення України суб’єктом міжнародної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 80. Ч. ІІ. – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 48-55.
17. Дацків І.Б. Здобутки дипломатії гетьманату П.Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – Вип. 9. – К., 2008. – С. 130-148.