кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 
 
Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році внаслідок реорганізації ЧННІПБ ТНЕУ (наказ № 256 від 07.05.2015 р.).
Основні зусилля науково-педагогічного персоналу кафедри спрямовані на забезпечення високоякісної навчально-виховної роботи і підготовки фахівців.
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 26 викладачів, у тому числі 25 кандидатів наук, доцентів, 2 викладачі. Викладачі кафедри є досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менедженту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту.
Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт учасників Малої Академії наук, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів та є членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування. 
Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» на денній та заочній формах навчання.
Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту. 
У Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ велика увага приділяється якості всебічної підготовки фахівців у сфері економіки. При цьому участь студентів у науковій роботі має ключову роль. У ЧННІПБ навчаються студенти, які мають відмінну теоретичну підготовку і досвід написання наукових робіт і публічних виступів, участі у наукових конкурсах та олімпіадах з фахових дисциплін.
При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів.
Тренінговий процес розглядається як комплексний захід, що є базою для підвищення кваліфікації та вдосконалення компетенцій персоналу підприємств, установ і організацій регіону. Тренінги передбачають організацію і розвиток діалогового спілкування, що веде до взаєморозуміння, взаємодії та спільного вирішення загальних задач. У ході такого навчання студенти (слухачі) навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, оцінювати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях.
БТЦ також організовує і проводить тренінги, орієнтовані на удосконалення бізнес-процесів на підприємствах-замовниках.
Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами. Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту та університету.
Зокрема, викладачі кафедри завершили наукові дослідження на теми: «Стратегічні напрями організації фінансово-господарської діяльності ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України» (державний реєстраційний номер 0111U009427) (2012 р.), «Формування облікової політики підприємств України в контексті міжнародних стандартів» (державний реєстраційний номер 0107U012225) (2013 р.), «Основні тенденції виробництва, переробки соняшнику та оцінка рівня його ефективності на ПАП «Фортуна» Чортківського району» (державний реєстраційний номер 0113U007174) (2014 р.).
Членами кафедри підготовлено 16 монографій, 15 навчальних посібників, 200 методичних рекомендацій до вивчення дисциплін, 325 наукових статей, взято участь у 298 наукових конференціях. У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри долучаються до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо
Кафедрою підписано угоди про співпрацю, в тому числі щодо проходження практики студентами з ДПІ в Чортківському районі, Чортківська районна виконавча дирекція Тернопільського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності , ФОП Лапан Г. С., ФОП Чернова О. М.,  ТзОВ «Ласт-Лайн», брокерська фірма , Митний пост «Чортків», Limited liability company "WORLDFOODTRADE" in Ukraine, ТзОВ "Степ – М”, ТзОВ "Хоростківський цукровий завод”, ДП "Чортківське лісове господарство”, ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів” Державного агентства резерву України, Перо-пухова фабрика "Біллербек Україна”, Чортківському підрозділі ТзОВ "Радехівський цукор”,  ПП "Колобок”, ПАБ "Фортуна”
Якість наукової підготовки студентів підтверджується тим, що вони щорічно стають переможцями й призерами міжнародних, всеукраїнських і регіональних конкурсів студентських наукових робіт, результати яких свідчать про широке коло наукових інтересів студентів.
Майбутні фахівці під керівництвом професорсько-викладацького складу випускової кафедри є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, які відбуваються як у ТНЕУ, так і в інших ВНЗ протягом 2012-2015 рр. Зокрема, студенти неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (диплом І ступеня – 2013 р., диплом ІІ ступеня – 2014 р.), конкурсу «Новітній інтелект України» (призові місця у 2012-2014 рр.).
Всебічна діяльність колективу кафедри є важливою ланкою формування молодих спеціалістів у регіоні, сприяє їх активній участі у громадсько–політичному житті країни.

В.о. завідувача кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

В.о. завідувача кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ        
       
         
 
 
 
           Кульчицька Надія Євстахівна
           кандидат економічних наук, доцент
                                                                                                           
 
 
 
 
 
  

       
 
 
           У 1994 році закінчила  Львівський фінансовий коледж за спеціальністю "фінанси та кредит", а в 1997 році отримала диплом з відзнакою про вищу освіту Тернопільської академії народного господарства інституту фінансів за спеціальністю "Фінанси та кредит".
        Науково-педагогічний стаж у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу становить 18 років.
        Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію за темою "Фіскальна політика України на регіональному рівні" захистила 23 квітня 2004 року на спеціалізованій вченій раді ТАНГ, номер диплому  ДК № 025498 від 13 жовтня 2004 р. за спеціальністю 08.04.01 "Фінанси грошовий обіг і кредит”. У 2007 році отримала вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 017716 від 21 червня 2007 року)
        Кульчицька Надія  Євстахівна опублікувала 65 науково-методичних праць, з яких 44 після захисту дисертації, в тому числі 23 публікації у провідних (фахових) виданнях України, 4 навчальних посібники. 
 
Публікації:
1.  Зародження митно-тарифних відносин в Україні/ Актуальні проблеми розвитку  економіки в умовах глобалізації:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чортків, 2012.– С. 447-449.
2.  Економічна оцінка процесу поступлення податкових платежів до бюджету України у 2011 році/ Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. Наук.-практ. Конференції, 18 грудня 2012 р.- Ірпінь, 2012.- С.197-199.
3.  Фіскальне адміністрування: навчальний посібник/Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012.- 220 с.
4.  Економічна оцінка проведення інформаційно-аналогічних і контрольних процедур у системі адміністрування митних платежів// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. –Том2. – Прикарпатський національний університет ім.. В.Стефаника. – 2012. – Випуск 8.- С.29-39.
5.  Інструментарій грошово-кредитної політики України в після кризовий період// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. –Том 1. – Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. – 2012. – Випуск 8. - С.94-99.
6.  Напрями активізації державної підтримки діяльності підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК: економічний аспект// Схід: аналітично-інформаційний журнал. Вип. 6 (120) листопад-грудень 2012. – С. 50-55.
7.  Оцінка рівня податкового навантаження: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Інноваційна економіка. – 2013. - № 10. – С. 118 – 124.
8.  Шляхи реформування та перспективи розвитку податкової політики України в сучасних умовах/ Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Національна економіка: наукові підходи та освітні пріорітети».   –   Тернопіль-Чортків, 2013р. – С. 172–177.
9.  Оптимізація місцевих запозичень України в контексті зарубіжної практики інвестиційної моделі економічного зростання/ Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері ( розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т.1./ за заг.ред. Т.О. Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез – Т, 2014. – 363с.
10. Зарубіжний досвід та реалії сьогодення в системі місцевого оподаткування України/ Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / під ред.. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко.- Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – С.257 – 274.
11. Методичні вказівки по написанню курсових робіт з дисципліни «Митна справа»/ Чортків,  2014.– 28 с.
12. Робоча програма і методичні вказівки для проходження стажування (переддипломної практики) для студентів спеціальності 8.030508 (7.030508) «Фінанси і кредит» Чортків,  2014.– 28с.
13. Ефективність податкової політики держави в сучасних ринкових умовах// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «економічні науки».-2015р.- вип. 11.ч.3.- С. 128-131.
14.  Методичні вказівки по написанню курсових робіт з дисципліни "Митна справа” освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр галузі знань – 0305 "Економіка і підприємництво” напряму підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит” фахового спрямування – "Фінанси в системі митних органів”/ Укладачі: Кульчицька Н.Є, Гончар Г.П., Дерманська Л.В. – Чортків: Поліграфіст, 2015. – 36с.

                                                                    

Професорсько-викладацький колектив

Андрушків Роман Юрійович

Андрушків Роман Юрійович
 
 

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Кабінет: 213
 
 Коло наукових інтересів: національна економіка
 
 
 
 
 


 
У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент». Закінчив освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримав диплом магістра з менеджменту організацій. Науковий ступінь кандидат економічних наук, 2012 рік. Тема дисертації «Формування соціально-екологічного напрямку соціальної політики в регіоні».

Бидик Алла Геннадіївна

Бидик Алла Геннадіївна
 
 
 Посада:доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 
 
 Коло наукових інтересів: митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності товаровиробників сільськогосподарської та харчової продукції
 
 
 
 

 

Опублікувала 52 наукові праці, в тому числі: 3 навчальних посібники, 23 публікації у провідних фахових виданнях. 

Бугель Юлія Володимирівна

Бугель Юлія Володимирівна
 

 
 Посада: доцент кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: економіка, фінанси, банківська справа
 
 
 
 


У 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства, за  спеціальністю „Облік і аудит”.
У 2009 році  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання». Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» ДК № 054205, виданий за рішенням президії ВАК України від 08.07.2009 р. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ № 030140 від 19 січня 2012 р.).
Автор 49 наукових праць.

Буратинський Віталій Володимирович

Буратинський Віталій Володимирович
 
 

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Кабінет: 213
 
 
 Коло наукових інтересів: підприємництво, фінансовий та управлінський облік, аудит.
 
 
 

 

У 1996 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Банківська справа”  та здобув кваліфікацію економіста. 
Закінчив аспірантуру без відриву від виробництва та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю бухгалтерський облік, аналіз та аудит на тему  «Облік і аналіз фінансових інвестицій: методика та організація» (ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника). Практикуючий аудитор, директор приватної фірми ПП «Консалтинг-сервіс».
Опублікував 25 наукових праць.

Вербіцька Інеса Ігорівна

Вербіцька Інеса Ігорівна
 

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213
 
Коло наукових інтересів: регулювання міжнародної торгівлі, співпраця України з міжнародними економічними організаціями, міжнародний менеджмент.
 
 

У 1997 році закінчила  Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію  економіста. У 1998 році закінчила освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю "Міжнародна економіка” і отримала диплом магістра з міжнародної економіки. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського державного економічного університету (ДК №000404).
Опублікувала 35 наукових праць, в тому числі 20 публікацій у провідних фахових виданнях України.

Галущак Валентина Володимирівна

Галущак Валентина Володимирівна
 
 
 

 Посада:доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: нові тенденції, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
 
 
 
 
 В 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит".
18 січня 2011 року відбувся захист кандидатської дисертації Галущак В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему „Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі" (на прикладі Тернопільської області), науковий керівник д.е.н., професор Дудар Т.Г.
Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 22.04.2011 р. (ДК № 067719). Присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи 17січня 2014 р. (12ДЦ № 037606).
Автор 40 наукових праць.
 

Гончар Галина Петрівна

Гончар Галина Петрівна
 
 

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 
 Коло наукових інтересів: адаптація національної економіки до сучасних викликів глобалізації, міжнародні стратегії економічного розвитку, сценарії глобального розвитку

 
 
 
 
 


 

У 1996 році закінчила  Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію  економіста. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі” у спеціалізованій вченій раді Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету (ДК №064932).
Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» ДК № 064932, виданий 30.03.2011 р. за рішенням президії ВАК України. Присвоєно 23.09.2014 р. вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи  (12ДЦ № 040008.).
Опублікувала  58 наукових праць, в тому числі  9 публікацій у провідних фахових виданнях України, 1 монографія.

Гуменюк Оксана Геннадіївна

Гуменюк Оксана Геннадіївна
 
 

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Кабінет: 213
 
 Коло наукових інтересів: митна політика держави, система митного регулювання, фінансова система держави.
 
 

Закінчила у 1998 році Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста. У 2008 році закінчила факультет довузівської післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримала диплом спеціаліста з міжнародної економіки. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 році отримала вчене звання доцента.
Опублікувала 39 наукових праць.

Давидовська Галина Іванівна

Давидовська Галина Іванівна
 
 
 Посада: старший викладач  кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат історичних наук
 E-mail: galina-davidovskaya@yandex.ua
 Кабінет: 213
 
 
 Коло наукових інтересів:
 
 

 
 
У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію (ДК №056244).
Опублікувала 20 наукових праць, в тому числі 10 публікацій у провідних фахових виданнях України. 

Дерманська Людмила Василівна

Дерманська Людмила Василівна
 
 
 Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 E-mail: d_ludmyla@ukr.net
 Кабінет: 213 
 
 
 Коло наукових інтересів: проблемні аспекти інноваційного розвитку підприємств
 
 
 
 
 Освіта вища. У 2008 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і  аудиту. Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2008 року. З листопада 2009 року до травня 2013 року підвищувала свій професійний та науковий рівень в аспірантурі без відриву від виробництва при Тернопільському національному економічному університеті. 
Дерманська Л. В. захистила дисертаційну роботу на тему:  „Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості” за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 (протокол №20 від 24.05.2013р.).
Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 33, з них – 28 наукові публікації. Станом на 01.09.2015р. науково- педагогічний стаж становить 7 років.
Дерманська Л. В. постійно працює над підвищенням професійного рівня, відвідує відкриті лекційні та практичні заняття викладачів, бере участь в міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Довбуш Андрій Васильович

Довбуш Андрій Васильович
 
 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 E-mail: advvad@ukr.net
 Кабінет: 213
 
 
 Коло наукових інтересів: управлінський облік, стратегічний облік, розробка системи обліку.
 
 

У 2002 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста. В Чортківському інституті підприємництва і бізнесу працює з 2005 року. 27 лютого 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради 26.006.07 захистив кандидатську дисертацію на тему „Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області)”  за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
Має 34 публікацій з них 29 наукового характеру, у тому числі 20 статей опубліковано у провідних фахових виданнях та 5 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації здобувач вченого звання опублікував 17 науково-методичних праць з них 12 статей у провідних фахових виданнях України, 5 - методичних праць.


Домбровська Наталія Романівна

Домбровська Наталія Романівна
 
 
 
 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 
 Коло наукових інтересів: управлінський облік
 
 
 
 
 


Домбровська Наталія Романівна, 1971 року народження, освіта вища: в 1993 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”. Диплом КЖ № 900289,  виданий 18 червня 1993 року.
З 1999 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ на посаді викладача кафедри обліку і аудиту. У 2003 році переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту, а з 2008 року працює на посаді доцента цієї кафедри.  У 2011 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту, атестат доцента 12 ДЦ № 027809 (протокол № 2/95-Д від 14.04.2011р.).
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Управлінський облік витрат виробництва” захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2006 році. Диплом кандидата економічних наук ДК № 035978 від 14 вересня 2006 року.
Н. Р. Домбровська є автором 60 наукових та навчально-методичних праць.


Железняк Наталія Володимирівна

Железняк Наталія Володимирівна
 
 
  Посада: доцент кафедри обліку фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ ТНЕУ
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  E-mail: natka80@ua.fm
  Кабінет: 213
 
  Коло наукових інтересів: проблеми бухгалтерського та фінансового обліку в інформаційному забезпечені управління підприємством,    використання сучасних обліково-інформаційних систем і технологій
 
 
 
 


У 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства,  економічний  факультет за  спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2002 році.
23 травня 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю на 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Железняк Наталія Володимирівна опублікувала 48 науково-методичних праць, у тому числі 12 статей опублікованих у провідних фахових виданнях та 1 монографію у співавторстві та 10 праць навчально-методичного характеру.
Користується повагою та має високий авторитет серед колег по роботі. Добросовісно відноситься до своїх обов’язків, приймає активну участь у наукових і методичних семінарах та науково-практичних конференціях, активна у громадському житті.
Костишин Наталія Степанівна

Костишин Наталія Степанівна
   
 
 
   Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
   Науковий ступінь: кандидат економічних наук
   Кабінет: 213 
 
   Коло наукових інтересів: облік, аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій.
   
 
 
 

 
 
У 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, економічний факультет за спеціальністю „Облік і аудит”, а у 2007 році – з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТДЕУ за спеціальністю „Облік і аудит” і здобула ступінь магістра.
16.09.2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Обліково-аналітичне забезпечення виробничої діяльності підприємств тютюнової промисловості”. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.12.2011 року їй присуджено наукову ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2002 року.
Періодично виконує обов’язки старшого наукового співробітника в науково-дослідному інституті інноваційного розвитку та державотворення з тем: „Формування облікової політики підприємств України в контексті міжнародних стандартів”, „Основні тенденції виробництва, переробки соняшнику та оцінка рівня його ефективності на ПАП „Фортуна” Чортківського району”.
Є автором 60 науковий праць, з них 17 статей у провідних фахових виданнях та 11 навчально-методичного характеру. 


Мармураш Любов Петрівна

Мармураш Любов Петрівна
 
 

 Посада: доцент кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
 E-mail: marmurash@mail.ru
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика
 
 
 
 


У 1999р. закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «англійська мова і література» та отримала  кваліфікацію: філолог, викладач англійської мови і літератури. Мармураш Л.П. у 2009 році  закінчила аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і захистила  кандидатську дисертацію на тему «Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху вікових культур Стародавнього світу та Середньовіччя» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук, доцент.
Автор 27 публікацій, в тому числі навчально-методичні посібники. 


Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна
 

 
Посада:старший  викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Кабінет: 213
 

Коло наукових інтересів:  інформаційні системи і технології
 
 
 

 

В 1996 р. закінчила Тернопільський приладобудівний інститут ім. І.Пулюя. За спеціальністю обладнання харчових виробництв.
Тема дисертації: «Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів очисників коренеплодів». Спеціальність 05.05.11 – Сільськогосподарські машини.
Науково-методичних праць: 40. З них 3 патенти.

Поляк-Свергун Мар'яна Миколаївна

Поляк-Свергун Мар'яна Миколаївна
 

Посада:  викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
E-mail:  polyakmaryana@mail.ru
Кабінет:  213
 

Коло наукових інтересів:  нові тенденції, проблеми  розвитку митної політики України
 
 
 
 

 
 
Освіта вища. У 2013 році закінчила Буковинський державний фінансово — економічний університет за спеціальністю "Фінанси і кредит ” та здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту. Працювала з 2013 року в Буковинському державному фінансово-економічному університеті до 2015 року. З листопада 2013 року до лютого 2016 року підвищувала свій науковий рівень у аспірантурі Класичного приватного університету. Працюю у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу  з грудня 2015 року.
Захистила дисертаційну роботу на тему: "Розвиток інвестиційно — фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні”  за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті.


Семчишин Ліда Михайлівна

Семчишин Ліда Михайлівна
 
 

 Посада:доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: математичне моделювання та обчислювальні методи
 
 
 
 
 


У 1998 р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю "Математика і основи інформатики" і присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель математики і основ інформатики. У 2005 р. закінчила  Кам'янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" і присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Тема дисертації: «Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання  матричних  рівнянь». Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Науково-методичних праць:  38

Сидор Галина Вікторівна

Сидор Галина Вікторівна
 
 
 Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 E-mail: sidor.gal@yandex.ua
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: кредитне забезпечення розвитку сільського господарства
 
 

05.03.2015 р. захистила кандидатську дисертацію, а 28.04.2015 р. на підставі рішення Атестаційної колегії отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
З вересня 2015 р. дотепер – викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
Автор 27 наукових праць. 

Чекаловська Галина Збиславівна

Чекаловська Галина Збиславівна
 
 
  Посада: викладач кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних    дисциплін ЧННІПБ
  Кабінет: 213
 
 
  Коло наукових інтересів: економіка знань, розвиток вищої освіти
 
 
 
 
 

 
У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит”. Працює над написанням кандидатської дисертації на тему «Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової економіки».
Опублікувала  35 наукових праць.

Черниш Світлана Степанівна

Черниш Світлана Степанівна
 
 
Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213

Коло наукових інтересів: економічний аналіз діяльності промислових та бюджетних підприємств.
        
 
У 1988 році закінчила ОТІХП ім. В.М.Ломоносова, спеціальність «Технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництва».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент, 2004 р. Тема дисертації: «Підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового підкомплексу  АПК».
Автор 60 наукових та науково-методичних праць.

Чижишин Оксана Ігорівна

Чижишин Оксана Ігорівна
 
 

 
Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: oxy1972@bigmir.net
Кабінет: 213

Коло наукових інтересів: проблеми обліку, аналізу, аудиту та фінансово-інвестиційної політики суб’єктів господарювання.
 
 
 
 
 


У 1995 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію  народного  господарства,  економічний  факультет за  спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. У 2006 році закінчила з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула рівень магістра Тернопільського державного економічного університету.
З листопада 2008 року до грудня 2012 року була здобувачем на кафедрі обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.  23.05.2013р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю на 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Є автором 51 науково-методичної праці. 

Шмигель Ольга Євстахіївна

Шмигель Ольга Євстахіївна
 
 
 Посада:  доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 E-mail: shmygel-olga@mail.ru 
 Телефон: (03552)  2-63-60
 Кабінет: 213
 
 Коло наукових інтересів: проблеми обліку податкових розрахунків в діяльності підприємств
 
 
 


У 1987 році закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію і отримала вищу освіту за спеціальністю "Бухгалтерський облік в сільському господарстві”. 
Працює в Чортківському інституті підприємництва і бізнесу з 2000 року. 20.03.2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах” і рішенням ВАК України від  08.10.2008 року їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
23 грудня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2/02-Д) Шмигель О. Є. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Шмигель О. Є. має 43 науково-методичних праць, з них 20 статей у провідних фахових виданнях. Яковець (Самойлова) Тетяна Аркадіївна

Яковець (Самойлова) Тетяна Аркадіївна 
 
 
 
 
 Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 E-mail: tanyayacovets@gmail.com
 Кабінет: 213 
 
 Коло наукових інтересів: облік, аналіз, аудит та облік капіталу
 
 
 


Освіта вища, у 2007 році закінчила з відзнакою Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю "Облік і аудит в промисловості" та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту.
Науково-педагогічний стаж у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету становить 8 років.
28.11.2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз капіталу підприємств лісового господарства». Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки  України 14.02.2014 р. їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
Є автором 35 науково-методичних праць, в тому числі 13 статей у провідних фахових та міжнародних виданнях.

Ставнича Уляна Володимирівна

Ставнича Уляна Володимирівна  
 
 
    Посада: старший лаборант кафедри на 0,5 ставки
 
    Кабінет: 213