Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Калаур Іван Романович

Посада: завідувач кафедри цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: цивільний процес, корпоративне право, цивільне право, житлове право

 

Електронна пошта: ivan@tneu.edu.ua

Телефон: 25-29-45, 15-224

Кабінет: 319

 

Наукові праці:

1. Договірні зобов’язання з передання майна в користування : проблеми теорії та практики : Монографія / І. Р. Калаур. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014.– 480 с.

2. Правовая природа прав нанимателя в контекстегражданскогозаконодательстваУкраины и наукегражданского права [Текс] / І. Р. Калаур // LegeasiViata. Аugust. – 2014. – С.– 69-74.

3. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму(оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання [Текс] / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики: науково-практичний журнал / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – 2014. – Випуск 16. – С. 122-126.

4. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Текс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. – 2014 – С. 116 -119.

5. Окремі аспекти систематизації договорів, за якими майно передається в користування [Текс] / І. Р. Калаур // Міжнародний журнал «Право і суспільство» за ред. д.-раюрид. наук. Васильєвої В.А. – Випуск 1. – Івано-Франківськ: Фоліант. – 2015. – С. 90-101.

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Слома Валентина Миколаївна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент кафедри цивільного права і процесу

 

Коло наукових інтересів: трудове право, право соціального забезпечення, спадкове право. правове регулювання виконання договірних зобов'язань

 

Електронна пошта: v.sloma@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон:

Кабінет: 320

 

Наукові праці:

1. Гарантії як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 208 с.

2. Право на страйк та його реалізація в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2014. - № 2. – С. 95-98.

3. Правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. - Вип. 3. – С.77-81.

4. Прогул як підстава розірвання трудового договору // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Перші економіко-правові дискусії». – 2014. – С. 119-122.

5. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн //Вісник національної академії прокуратури України. – 2015. - № 1. – С. 42-47.

6. Право на працю за трудовим законодавством України // Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: Матеріали науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (27 березня 2015 року). – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 132-134.

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Паславська Ольга Ярославівна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

 

Коло наукових інтересів : земельне право, екологічне право, нотаріат

 

Електронна пошта: o.paslavska@tneu.edu.ua

Телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

Наукові праці:

1. Особливості порядку оформлення права власності на земельні ділянки в Україні. – Журнал «Актуальні питання публічного та приватного права» //№ 2 (07) - Одеса. – 2014. - С. 50-56.

2. Щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Електронне науково-фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 5 - 2014 р. С. 173-175.

3. Правовий статус західноукраїнських земель в складі Польщі (історико-правове дослідження) 1918-1939 рр. //Науковий вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка.- Львів. - 2015

4. Стягнення шкоди (відновної вартості), завданої знищенням зелених насаджень (зокрема, під час зведення об'єктів архітектури).// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу», 27 березня 2015 року, - Тернопіль.- 2015.- С. 67-69.

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

 

Коло наукових інтересів: адвокатура в Україні, цивільне право. сімейне право

 

Електронна пошта: i.lukasevych-krutnyk@tneu.edu.ua

Телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

Наукові праці:

1. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт: моногр. / І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2012. – 180 с.

2. Розділ V. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт / Договори з виконання робіт в цивільному праві України: проблеми теорії і практики: моногр./ За заг. ред. А. Б. Гриняка. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – 402 с.

3. Договір як підстава набуття права користування чужою земельною ділянкою для забудови / І. С. Лукасевич-Крутник // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 93-96.

4. Цивільно-правовий режим суперфіцію / І. С. Лукасевич-Крутник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. Випуск 5.Том 1. – С. 207 – 212.

5. Істотні умови суперфіційного договору / І.С. Лукасевич-Крутник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу» (27 березня 2015р.) – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 200 с.

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Бутрин-Бока Наталія Степанівна

Посада: старший викладач кафедри цивільного права і процесу

Науковий ступінь : кандидат юридичних наук

 

Коло наукових інтересів : цивільний процес, корпоративне право, земельне та аграрне право

 

Електронна пошта: n.butryn@tneu.edu.ua

Телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

Наукові праці:

1. Оборотоздатність корпоративних прав // Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Wschodniepartnerstwo - 2014», Том 1 Економічні науки. Право. Перемишль, 2014.-С.76-79

2. До питання про обмеження купівлі-продажу корпоративних прав // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у XXI ст.», Запоріжжя, 2015. – С.38-40

3. Договір дарування чи купівлі-продажу корпоративних прав? // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Юридична наука і практика: виклики часу», Київ, 2015. – С.76-79

4. Заповіт як підстава виникнення корпоративних прав // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу», Тернопіль, 2015. – С.267-272

5. Виникнення корпоративних прав на підставі заповіту та заповідального відказування // Науковий Вісник Херсонського державного університету. – 2015. – С. 143-146

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Гнатів Оксана Богданівна

Посада: старший викладач кафедри цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

 

Коло наукових інтересів: цивільне право. договірне право. складання цивільних процесуальних документів

 

Електронна пошта:

Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

Наукові праці:

1. Визнання правочинів недійсними як спосіб захисту права власності.-Наукові праці МАУП.- 2015.-Вип.44-(1-2015).- с.126-129.

2. Особливості превентивних способів захисту права власності.- Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 березня 2015 року [Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу] – Тернопіль : Вид-во «Вектор», 2015. – С. 92-94.

3. Protectionofowners’rightsunderthecivillawofUkraineinconditionsofwrongfullegalactsthatviolateproperty rights.-Gentes &Nationes,- Polska, Bielsko-Bia?a,2013.

4. Захист прав власників у разі завдання шкоди земельній ділянці, житловому будинку чи іншій будівлі у зв’язку із зниженням їх цінності.- Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. Вип. 20, ч.1, том 2 С.38-41.

5. Превентивні способи захисту права власності.- Європейські перспективи. – 2012. № 5. С.125-130.

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Боднарчук Ігор Володимиович

Посада: викладач кафедри цивільного права і процесу

 

Коло наукових інтересів: цивільне право. трудове право

 

Електронна пошта:

Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

Наукові праці:

1. Державотворча діяльність політичних партій України в 1917-1918 роках. Актуальні ппроблеми правознавства. Випуск1.Тернопіль,2011.- С.27-33

2.Державотворча діяльність політичних партій України за часів директорії УНР. Матеріали XIII Всеукраїнської науково- практичної конференції "Формування правової держави в Україні :проблеми і перспективи".Тернопіль,2011.- С.25-28

3.Організаційно правові проблеми взаємодії політичних партій та державної влади на сучасному етапі.Матеріали XIV Всеукраїнської науково- практичної конференції "Формування правової держави в Україні :проблеми і перспективи".Тернопіль,2012. - С.93-96.

4. Правові основи функціонування партій в політичній системі суспільства. Збірник тез доповідей XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи» 19 квітня 2013 року м.Тернопіль.

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Труфанова Юлія Владиславівна

Посада: викладач кафедри цивільного права і процесу

 

Коло наукових інтересів: цивільне право. трудове право

 

Електронна пошта:

Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

Наукові праці:

1. Правова природа договору найму (оренди) //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право”№22.-2013 р. - Частина 1, С. 197-200;

2. Припинення договору найму (оренди) //Наукові праці Національного авіаційного університету . Серія: Юридичний вісник „Повітряне і космічне право”: Зб. наук. пр. -К.: НАУ, 2013.-№3(28), С. 92-97;

3. Сроки в договоре найма (аренды) // Международныйнаучно-практическийправовой журнал «Закон и жизнь» («Legea?i via?a»). – 2014 р. -С.81-85;

4. Розірвання договору найму (оренди): окремі теоретичні аспекти // Наукові праці Національного авіаційного університету . Серія: Юридичний вісник „Повітряне і космічне право”: Зб. наук. пр. -К.: НАУ, 2014.-№2(31), С. 90-94.

5. Відмова від договору найму (оренди) //Вісник Національної академії прокуратури України. 1(39) 2015 –Національна академія прокуратури України. 2015. –С. 48- 53.

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Микитин Віталій Ігорович

Посада: викладач кафедри цивільного права і процесу

 

Коло наукових інтересів : цивільне право. право соціального забезпечення

 

Електронна пошта: v.mykytyn@tneu.edu.ua

Телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

Наукові праці:

1. До питання про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. - №24. С. 67-70.

2. Поняття та види майнових прав інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти // Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення”, - Тернопіль. – 2014. – С. 147-152.

3. Підстави виникнення договірної та деліктної цивільно-правової відповідальності: деякі теоретичні аспекти // Електронне наукове фахове видання. Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - №5. С. 95-98. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.pap.in.ua.

4. Основні напрямки вдосконалення правового регулювання наслідків порушення майнових прав інтелектуальної власності в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) „Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу”, - Тернопіль. – 2015. – С. 113-115.

5. Специфіка захисту майнових прав інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності // Електронне наукове фахове видання. Порівняльно-аналітичне право. - 2015. - №5. С. 115-119. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.zap.in.ua.

6. Теоретичні аспекти наслідків порушення майнових прав інтелектуальної власності за законодавством України // Електронне наукове фахове видання. Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - №4. С. 83-87. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lsnej.org.ua.

 

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Шкварок Лідія Володимирівна

Посада: викладач кафедри цивільного права і процесу

 

Коло наукових інтересів : сімейне право

 

Електронна пошта: l.shkvarok@tneu.edu.ua

Телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

Наукові праці:

1. Функції договору в приватному праві. Філософські та методичні проблеми права. Науковий журнал. – К.: КНАВС, 2012. – № 1. – С. 124-134;

2. Деякі аспекти взаємозалежності та співвідношення форм власності. Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». – Тернопіль, 2012. – С. 185-188.

 

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Мисків Ірина Юріївна

Посада: т.в.о. старшого лаборанта кафедри цивільного права і процесу

 

Електронна пошта: i.myskiv@tneu.edu.ua

Телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Паращук Лілія Георгіївна

Посада: старший лаборант кафедри цивільного права і процесу

 

Електронна пошта: l.parashchuk@tneu.edu.ua

Телефон: 25-29-45, 15-205

Кабінет: 318

 

 


Кафедра цивільного права та процесу

Кафедра цивільного права  та процесу

 

З метою вивчення галузей права, які регулюють та охороняють гарантовані Конституцією України майнові та особисті немайнові права фізичних і юридичних осіб, 5 травня 1998 року в Юридичному інституті Тернопільської академії народного господарства було створено кафедру цивільного і трудового права. З 1 січня 2006 року у зв’язку з реорганізацією юридичного факультету кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу.

 

Кафедра є випусковою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (цивільно-правова спеціалізація).

 

Основні напрямки роботи кафедри:

• навчально-методична робота;

• науково-дослідна робота;

• організаційно-методична робота;

• робота з виховання студентів;

• громадська робота.

 

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-правознавців.

 

Професорсько-викладацький колектив