В.о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері

В.о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері


Починок Наталія Володимирівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: -

Телефон: (0352)47-50-50*12145, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-145

E-mail: 

Кабінет: 2416

Народилася в 1983 році у місті Тернополі, закінчила Тернопільську академію народного господарства (2005). З 2005 року до теперішнього часу працює в Тернопільському національному економічному університеті на посадах: викладача-стажиста, викладача, доцента.

З квітня 2015 року виконує обов’язки завідувача кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету.

Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3 монографій (у співавторстві).

 

Коло наукових та практичних інтересів – бухгалтерський облік,  управлінський облік, фінансова та нефінансова звітність, методика наукових досліджень в бухгалтерському обліку, економічному аналізі та аудиті.

 

Публікації:

1. Починок Н.В. Вплив оцінки відповідності кваліфікації персоналу на стратегічний розвиток будівельних підприємств / Н. В. Починок  // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль.: Економічна думка, 2011. – Вип.15-16. – С.373-377.

2. Починок Н.В. Аналітична підтримка прийняття рішень в системі процесного управління персоналом / Н. В. Починок  //  Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук. - практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с.(С. 235-237).

3. Починок Н.В. Облік витрат на формування та розвиток персоналу / Н. В. Починок  //  Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. мат. VІ міжнар. наук.-практ. конф., (24–25 листопада 2011 р., м. Київ). – К. : МІБО КНЕУ, 2011. – С. 202–205.

4. Починок Н.В. Особливості віднесення виплат працівникам до складу витрат, що зменшують прибуток до оподаткування / Н. В. Починок  //  «Імплементація Податкового кодексу України в умовах реформування вітчизняної економіки»: Зб. тез доповідей наук.-практ. круглого столу (Тернопіль, 20 грудня 2011 р.). – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 137–139.

5. Починок Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом підприємства / Н. В. Починок.   – Тернопіль: ТНЕУ, 2012.

6. Починок Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом / Н. В. Починок  //   Економічний аналіз : зб. наук. праць / ТНЕУ; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ "Економічна думка”, 2013. – Том 14. – № 2. – С.227-234.

7. Починок Н. В. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку: моногр. / Н. В. Починок.   – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ "Економічна думка”, 2013. – 294 с.

8. Починок Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом / Н. В. Починок // Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу і статистики  ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка. – 2013.  – Вип. 14.

9. Починок Н. В. Методика обліку процесу формування персоналу / Н. В. Починок  //    Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу і статистики  ТНЕУ; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр ТНЕУ "Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 3.

 

 

Важлива інформація про кафедру обліку у виробничій сфері

Важлива інформація про кафедру обліку у виробничій сфері

Кафедра обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету засновано у 1969 році, тобто є однією із перших кафедр університету. На той час вона мала назву «кафедра бухгалтерського обліку та аналізу». Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент Геннадій Якович Лебединський.

5 січня 1971 року кафедру розділили на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру економічного аналізу. Керівником кафедри бухгалтерського обліку призначили Антона Степановича Коваля, к.е.н., доцента, який виконував обов’язки завідувача до 18 лютого 1971 року. З цього часу кафедру очолював д.е.н., професор Іван Олексійович Белебеха.

3 червня 1973 року відбувся другий поділ кафедри, внаслідок чого утворилися: кафедра бухгалтерського обліку у сільському господарстві та кафедра бухгалтерського обліку у промисловості. Завідувачем кафедрибухгалтерського обліку у промисловостіобрали к.е.н., доцента Володимира Петровича Пальчука; у вересні 1979 року кафедру очолив к.е.н., доцент Михайло Степанович Кузів, а через 5 років (у вересні 1984 року) – к.е.н., доцент Михайло Семенович Пушкар, нині д.е.н., професор ТНЕУ.

Навесні 1985 року відбувся третій поділ кафедри. Цього разу виокремилася група викладачів, які викладали облік у капітальному будівництві. Вони створили спеціальну кафедру з назвою «кафедра економіки, обліку і аналізу в будівництві».

На початку 2003 року з ініціативи завідувача кафедри М.С. Пушкаря кафедру перейменували. Їй дали назву «кафедра обліку і контролінгу в промисловості».

28 серпня 2009 року відбулася четверта реорганізація кафедри шляхом об’єднання кафедр обліку в інвестиційній сфері та обліку і контролінгу у промисловості. Новоутворена кафедра отримала назву «обліку у виробничій сфері». Її очолив д.е.н., професор Зеновій Васильович Задорожний. З вересня 2014 р. в.о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері стала к.е.н., доцент Євгенія Костянтинівна Ковальчук, а з квітня 2015 р. цю посаду зайняла к.е.н., доцент Наталія Володимирівна Починок.

 

Важлива інформація про кафедру обліку у виробничій сфері

Сьогодні кафедра налічує 26 працівників, серед них - 24 викладачі, з яких: три доктори економічних наук, професори; один кандидат економічних наук, професор; 18 кандидатів економічних наук (з яких: 12 доцентів, 5 старших викладачів та один викладач); 1 викладач, 1 викладач та старший лаборант за сумісництвом, 1 інженер та 1 стажист дослідник.

Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку у виробничій сфері викладає дисципліни студентам І-V курсів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», а також для студентів необлікових спеціальностей, які навчаються на інших факультетах ТНЕУ.

Загальна кількість навчальних дисциплін, які викладають викладачі кафедри – 23.

Кафедра готує спеціалістів та магістрів з обліку і аудиту, вчить їх приймати управлінські рішення на різних рівнях управління підприємств. При кафедрі функціонує магістратура, аспірантура та докторантура. Крім цього, функціонує студентський науковий центр (СНЦ) для студентів кафедри, які прагнуть поглибити знання із обліку, аналізу і контролю.

 Важлива інформація про кафедру обліку у виробничій сфері

Щороку професорсько-викладацький колектив кафедри поповнюється кращими випускниками факультету обліку і аудиту, які згодом вступають до аспірантури та захищають кандидатські дисертації.Вихованці кафедри працюють на керівних посадах в установах і підприємствах різних галузей.


Професорсько-викладацький колектив

Зеновій-Михайло Васильович Задорожний

Зеновій-Михайло Васильович Задорожний

 

Посада: проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку у виробничій сфері
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Телефон: (0352)47-50-59
Внутрішній: 11-122
Валентина Миколаївна Панасюк

 Валентина Миколаївна Панасюк

 

Посада: декан факультету обліку і аудиту, доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-291

E-mail:v.panasiuk@tneu.edu.ua


 Зіновій Володимирович Гуцайлюк

 


 

Посада: професор кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12415, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-415

E-mail: z.hutsailiuk@tneu.edu.ua

Кабінет: 2415


Григорій Павлович Журавель

 Григорій Павлович Журавель

 

Посада: професор кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-56

Внутрішній: 12-201

E-mail: zhur@tneu.edu.ua

Кабінет: 2219

 


Ярослав Дмитрович Крупка

 Ярослав Дмитрович Крупка

Посада: професор кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12415, (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-415.

E-mail:ya.krupka@tneu.edu.ua

Кабінет: 2415.


Наталія Василівна Гудзь

 Наталія Василівна Гудзь

Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-301.

E-mail:n.hudz@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Павло Никифорович Денчук

 

Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-301.

E-mail:p.denchuk@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Олександр Михайлович Кундеус

 Олександр Михайлович Кундеус

Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-301 .

E-mail:o.kundeus@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Ірина Ярославівна Омецінська

 Ірина Ярославівна Омецінська
Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)47-50-50*1214, (0352)47-50-76.
Внутрішній: 12-145.
Кабінет: 2416

Ірина Ярославівна Назарова

Ірина Ярославівна Назарова
 
Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.
Внутрішній: 12-301 .
Кабінет: 2411
 

Володимир Ярославович Фаріон

Володимир Ярославович Фаріон

 

Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-301

E-mail: v.farion@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Святослав Васильович Питель

 Святослав Васильович Питель

Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-58-50,

Внутрішній: 10-047.

E-mail:s.pytel@tneu.edu.ua

Кабінет: 11204.


Інна Василівна Мельничук

Інна Василівна Мельничук
Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.
Внутрішній : 12-301.
Кабінет: 2411

 
 
 

Ростислав Володимирович Романів

 Ростислав Володимирович Романів

Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301 , (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-301.

E-mailr.romaniv@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Богуцька Лілія Тарасівна

Богуцька Лілія Тарасівна
 

Посада:старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

E-mail: l.bohutska@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411

 

Володимир Васильович Муравський

Володимир Васильович Муравський

Посада: старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-301

E-mail:v.muravskyi@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Наталія Ярославівна Зарудна

 

Наталія Ярославівна Зарудна

Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-301.

E-mail:n.zarudna@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Олег Антонович Шевчук

 Олег Антонович Шевчук

Посада: доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-301 .

E-mail:ol.shevchuk@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Галина Адамівна Римар

 

Посада: викладач кафедри обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-301

E-mail: h.rymar@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Наталія Володимирівна Мужевич

 

Наталія Володимирівна Мужевич

Посада: старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301.

Внутрішній: 12-301 .

E-mail:n.muzhevych@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Марія Василівна Гуменна-Дерій

 Марія Василівна Гуменна-Дерій

Посада: старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-301

E-mail: m.derii@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411Уляна Вікторівна Івасечко

 

Уляна Вікторівна Івасечко

Посада: викладач кафедри обліку у виробничій сфері.

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-301.

E-mail: u.ivasechko@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411

 


Світлана Михайлівна Галещук

 Світлана Михайлівна Галещук

Посада: викладач кафедри обліку у виробничій сфері
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.
Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411

 

 


Юлія Анатоліївна Судин

 

Юлія Анатоліївна Судин

Посада: стажист-дослідник

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.

Внутрішній: 12-301.

E-mail: yu.sudyn@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411


Лілія Василівна Друк

 Лілія Василівна Друк

Посада: інженер І категорії

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-301 

E-mail: l.druk@tneu.edu.ua

Кабінет: 2411