Завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послугЛучко Михайло Романович

 

Посада:  Завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь:  Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Кабінет: 2413

Телефон (робочий):  475050*12304

Внутрішній телефон: 12-304.

E-mail: m.luchko[at]tneu.edu.ua

 

Лучко Михайло Романович, доктор економічних наук (2008), професор (2004), президент аудиторської фірми "Тер Аудит” (1994), сертифікований аудитор (1994).

 

Народився в 1964 році у місті Тернополі, закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (1986 р.). З 1986 року по 2005 рік працював в Тернопільському національному економічному університеті, де пройшов трудовий шлях від наукового співробітника до завідувача кафедри, проректора з навчальної роботи. 

 

З 2006 року очолював Тернопільську філію Європейського університету.

 

З вересня 2013 року очолює кафедру обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету.

 

Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 4 монографії, підручника та 12 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти та науки України. 

 

Коло наукових та практичних інтересів – організація і методика бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, податкове планування,  аудит, філософія економічної освіти, методологія та історія науки

 

Публікації:

1. Лучко М.Р. Облік комерційної діяльності: Підручник / М.Р. Лучко, О.В. Адамик. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 462 с.

2. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Підручник / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

3. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навчальний посібник / М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк. – К.: «Знання»,  МОНУ, 3-тє  видання, 2007. – 234 с.

4. Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови: монографія / М. Р. Лучко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2007. – 263 с. 

5. Лучко М.Р. Історія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк. – К.: «Знання», 2009. –  196 с.

6. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / М.Р. Лучко, Н.Г.Мельник, С.В. Сисюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015, - 356с.

7. Лучко М.Р. Вексель в господарській діяльності підприємств України.// Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1507/1/11lmrhdp.pdf

8.Лучко М.Р. Proces dydaktyczny jako srodowisko nowych sprecznosci i problemow w kontekscie innowacyjnych zmian w szkole wyzszej. (co-authorship)  Ukraine – Europe – World (The International Collection of Scientific Works, Series: History, International Relations). – Issue 9, 2012. – Р. 243-249.

9.Лучко М.Р. Основи складання консолідованої фінансової звітності – Навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2012.– 77 с.

10.  Лучко М.Р. Cost, that are not taken into account in determining taxable income and expenditure of dual-use// Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2013. – №4 (II). – С.12-19.

11. Лучко М.Р.Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку. Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2013. – №5 (III). – С.15-23.

12. Лучко М. Р. До питання складання консолідованої фінансової звітності у державному секторі економіки // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи:матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – 2014. – С.130-133

13. Лучко М.Р. Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – Випуск 1 (2). – 2015. – С.  33-38.

14. Лучко, М. Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму / Михайло Лучко, Ярослав Мех // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 129-136.

Сторінка в  Google  Академія:

http://scholar.google.com.ua/citations?user=0RAMBYsAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

 

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор – Лучко Михайло Романович
(телефон: (0352) 47-50-50*12-304)

 

Кафедра створена у листопаді 1999 року. З листопада 1999 року по вересень 2005 року її очолював д.е.н., професор Лучко М.Р., з жовтня 2005 року по серпень 2006 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Хорунжак Н.М., з червня 2006 року по червень 2009 року  – д.е.н., професор Хомин П.Я., з червня 2009 року по квітень 2012 року –  д.е.н., професор Фаріон І.Д., з травня 2012 року по серпень 2013 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Адамик О.В., з вересня 2013 року – д.е.н., професор Лучко М.Р.

 

Підготовка фахівців за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»


освітній ступінь БАКАЛАВР 

освітня програма

 «ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ» 

  

освітній ступінь МАГІСТР та освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ 
освітні програми: 
 «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК» - англомовна магістерська програма;
 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ»;
 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ». 

 

 

Навчання здійснюється на денній та заочній формах.

Випускники отримують дипломи державного та європейського зразка, які визнаються у всіх країнах світу.

 

Англомовна магістерська програма «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК»  

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Враховуючи сучасні закономірності розвитку обліку, потребу у фахівцях міжнародного рівня, вимоги європейського та світового ринку освітніх послуг на кафедрі обліку в державному секторі економіки та сфері послуг відкрито нову англомовну магістерську програму «Міжнародний облік». Керівником магістерської програми є д.е.н., професор, сертифікований аудитор Лучко Михайло Романович.

Метою магістерської програми «Міжнародний облік» є підготовка фахівців з базовими й професійними компетентностями в сфері бухгалтерського обліку, звітності, аудиту, контролю та аналізу, а також з глибокими знаннями міжнародних норм, правил і стандартів.

Програма призначена для навчання як українських, так і іноземних студентів з викладанням дисциплін англійською мовою та застосуванням міжнародного досвіду, індивідуальної контактної форми навчання. 

Випускники програми отримають фахові знання, які відповідають вимогам та стандартам міжнародних компаній, вмітимуть формувати консолідовану фінансову звітність, знатимуть особливості міжнародного обліку, аналізу та контролю.

Сфера діяльності майбутніх фахівців – це забезпечення обліку, контролю та аналізу в міжнародних компаніях, спільних підприємствах, представництвах, філіях іноземних компаній в Україні та за кордоном, обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій, спільних проектів із зарубіжними партнерами.

 

Випускники освітніх програм «Облік, оподаткування та контроль в державному секторі економіки» (освітній ступінь БАКАЛАВР) та «Інформаційні технології обліку та контролю в державному секторі економіки» (освітній ступінь МАГІСТР та ОКР СПЕЦІАЛІСТ) успішно працюють на посадах головного бухгалтера, ревізора, контролера, фінансиста, фахівця з оподаткування, економіста: 

 на підприємствах та установах державного сектору економіки;
 Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах, органах Пенсійного фонду та Державної фіскальної служби України, Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах, органах державної влади та місцевого самоврядування, маючи статус державного службовця; 
 закладах науки, освіти, охорони здоров’я, адміністративних органах, аудиторських та страхових компаніях, на підприємствах та організаціях усіх форм власності тощо.

 

 

Здобуття освіти за освітньою програмою «Інформаційні технології обліку та контролю в підприємствах сфери послуг» (освітній ступінь МАГІСТР та ОКР СПЕЦІАЛІСТ) надає випускникам можливість працювати на посадах фінансового директора, головного бухгалтера, фахівця з оподаткування, аудитора, економіста, консультанта з економічних питань, фахівця-аналітика з фінансів на підприємствах, які надають комерційні послуги населенню, фізичним та юридичним особам:

 торгівлі та ресторанного бізнесу, 
 туризму та готельного бізнесу, 
 рекламного бізнесу;
 зовнішньоекономічної діяльності, 
 автотранспортного бізнесу, 
 санаторно-курортних закладах тощо.
Дисципліни, що викладають студентам згідно з навчальними планами, дають їм змогу працювати на підприємствах промисловості, будівництва та інших галузей економіки.

Професорсько-викладацький колектив кафедри 

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

1. Лучко Михайло Романович – професор, доктор економічних наук.

2. Хорунжак Надія Михайлівна – доцент, доктор економічних наук.

3. Адамик Оксана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.

4. Бенько Ірина Дмитрівна – доцент, кандидат економічних наук.

5. Бурденюк Тарас Григорович – доцент,  кандидат економічних наук.

6. Жукевич Світлана Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.

7. Зорій Надія Мирославівна – доцент, кандидат економічних наук.

8. Мельник Наталія Геннадіївна – доцент, кандидат економічних наук.

9. Рожелюк Вікторія Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.

10. Савчук Леонід Іванович – доцент, кандидат економічних наук.

11. Сисюк Світлана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.

12. Яцишин Світлана Романівна – доцент, кандидат економічних наук.

13. Лукановська Ірина Романівна – ст. викладач,  кандидат економічних наук.

14. Фаріон Антоніна Іванівна – ст. викладач, кандидат економічних наук.

15. Штимер Леся Тарасівна – ст. викладач, кандидат економічних наук.

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

1. Бухгалтерський облік

2. Облік в зарубіжних країнах

3. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

4. Облік в бюджетних установах

5. Звітність в бюджетних установах

6. Облікова політика

7. Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України

8. Діагностика бюджетів

9. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

10. Інформаційні системи і технології в аудиті

11. Організація бухгалтерського обліку

12. Фінансовий аналіз

13. Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств

14. Облік витрат і калькулювання в сфері послуг

15. Консолідація фінансової звітності

16. Тренінг з фаху

17. Тренінг зі спеціальності

18. Облік і звітність в оподаткуванні

19. Контроль податкових розрахунків та звітності підприємств сфери послуг

20. Контроль податкових розрахунків та звітності в установах державного сектору економіки

21. Міжпредметний практикум в установах державного сектору економіки

22. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва

23. Організація обліку

24. Облік і аудит

25. Облік в державному секторі економіки

26. Облік та аналіз в управлінні установами державного сектору економіки

27. Соціальна відповідальність

 

Колектив кафедри приділяє значну увагу підготовці навчально-методичної літератури. З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким складом кафедри видано понад 55 наукових праць. Кафедрою розроблено комплекс тестових та практичних завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблені електронні варіанти посібників з предметів, які читаються кафедрою. Впроваджуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, використанням структурно-логічних схем. Систематично оновлюється дидактичний матеріал лекційних курсів, здійснюється постійне збагачення їх сучасним матеріалом відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

 

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього докторантів, аспірантів та студентів ІV-V курсів.

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науково-дослідна робота виконується відповідно до профілю кафедри за такою тематикою:

Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: світ та Україна, погляд крізь роки (Лучко М.Р.)

Облік в органах пенсійного і соціального страхування (Адамик О.В.).

Напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку (Жукевич С.М.)
Аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств (Бурденюк Т.Г.).

Модернізація та організація системи обліку АПК України в умовах ринку (Рожелюк В.М.).

Організація та методика контролю в системі бухгалтерського обліку (Зорій Н.М.).

Історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності  (Яцишин С.Р.).

Стандартизація і правове ре­гу­лювання обліку (Яцишин С.Р.).

Проблематика та перспективи впровадження МСФЗ (Мельник Н.Г.).

Правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної ді­яль­но­сті (Сисюк С.В., Мельник Н.Г., Штимер Л.Т.).

Міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах (Бенько І.Д., Мельник Н.Г., Хорунжак Н.М.)

Облік, контроль та аналіз: теорія та практика (Хорунжак Н.М.).

Проблема організації та методики обліку і контролю в бюджетних установах (Сисюк С.В.)

Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі (Фаріон А.І.).

  

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

З метою активізації студентської науково-дослідної роботи під керівництвом завідувача кафедри, д.е.н., професора Михайла Романовича Лучка діє школа професійної майстерності.  

 

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, відповідальною за роботу якого є к.е.н., викладач Фаріон А.І. Члени наукового гуртка виступають з доповідями на студентських науково-практичних конференціях, наукових семінарах кафедри, залучаються до виконання  наукових досліджень, виступають співавторами при підготовці наукових публікацій, приймають участь у студентських олімпіадах. 

 

Кафедра підтримує постійні наукові контакти з Київським національним економічним університетом, Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету та співпрацює з кафедрою бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.

 

 

Міжнародна діяльність

 

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Програма двох дипломів (Республіка Польща)

З ініціативи завідувача кафедри проф. Лучка М.Р. в межах Угоди між Тернопільським національним економічним університетом (Україна) та Університетом інформатики та економіки м. Ольштин (Республіка Польща) студенти мають можливість навчатися за програмою двох дипломів.

Учасники програми двох дипломів навчатимуться протягом семестру за узгодженими між двома університетами навчальними планами за ступенем «бакалавр».

Після завершення навчання студенти отримують диплом бакалавра, як базового (ТНЕУ), так і партнерського (Університет інформатики та економіки м. Ольштин) навчального закладу та можуть продовжити навчання в магістратурі.

Наявність двох дипломів дає можливість випускникам отримати престижну роботу і зробити успішну кар’єру як на вітчизняному так і на  європейському ринках праці.

  

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Адреса Університету

Wyzsza Szkola Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

University of Computer Sciences and Economics in Olsztyn

http://www.wsiie.olsztyn.pl

  

Україна-Норвегія

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг приймає активну участь у практичні реалізації проекту "Україна-Норвегія", який започаткований в ТНЕУ з 2014 року. Метою проекту є зменшення впливу негативних соціальних наслідків, складної економічної ситуації та реформи оборонного комплексу України для звільнених у запас кадрових військовослужбовців і членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між Україною та Норвегією. Даний проект реалізується з 2003 року і за час свого існування став одним із наймасштабніших міжнародних проектів на території України.

Для перепідготовки в ТНЕУ обрано універсальну та потрібну на ринку праці спеціальність "Облік і аудит у сфері послуг", оскільки на даний час саме бухгалтер, аналітик та аудитор - це ті фахівці, без яких не може успішно функціонувати жоден суб`єкт господарювання.  


На кафедрі здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації через навчання в аспірантурі. Протягом останніх років на кафедрі захищено 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 

Контакти:

Адреса: 46020, м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, корпус 2.

Телефон: (0352) 47-50-50 * 12304, 12306

 

 

Професорсько-викладацький колектив

Хорунжак Надія Михайлівна

Хорунжак Надія Михайлівна
 
Посада:  Доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306
Скринька (е-mail): n.khorunzhak@tneu.edu.ua
Дисципліни: Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України.

Коло наукових інтересів:
Міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах. Облік, контроль та аналіз: теорія та практика. Облік в державному секторі економіки.Адамик Оксана Василівна

Адамик Оксана Василівна
 
Посада: Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Вчене звання: Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий):  47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): o.adamyk@tneu.edu.ua
 
   Коло наукових інтересів:
Корпоративні інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті; облік виконання бюджету органами Пенсійного фонду; податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку, податкове планування.
 
Дисципліни: Облік в органах Пенсійного та соціального страхування. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті.


Бенько Ірина Дмитрівна

Бенько Ірина Дмитрівна
 
Посада:  Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь:  Кандидат економічних наук.
Вчене звання:  Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий):  47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): i.benko@tneu.edu.ua
 Дисципліни: Облік в зарубіжних країнах. Облік в бюджетних установах. Облікова політика. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами.

Коло наукових інтересів:
Особливості організації обліку у зарубіжних країнах.

Найважливіші праці:
Навчальний посібник "Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах”.Бурденюк Тарас Григорович

Бурденюк Тарас Григорович
 
Посада: доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Вчене звання: -
Кабінет: 2412
Телефон (робочий) 475050
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): burdeniuk@tneu.edu.ua
Дисципліни: Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств. Фінансовий аналіз. Діагностика фінансово-майнового стану підприємств ДСЕ. Облік і аналіз ЗЕД.
 
Коло наукових інтересів: Стратегічний аналіз. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємств. Фінансовий та управлінський облік.
Жукевич Світлана Миколаївна

Жукевич Світлана Миколаївна
 
Посада:  Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Вчене звання: Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий):  47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): s.zhukevych@tneu.edu.ua
 Дисципліни: Фінансовий аналіз. 
  

Коло наукових інтересів:
Стратегічний аналіз діяльності підприємств, аналіз конкурентоспроможності підприємств, економіка сфери послуг


Зорій Надія Мирославівна

Зорій Надія Мирославівна
 
Посада: Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Вчене звання:  Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий):  47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): n.zorii@tneu.edu.ua
Дисципліни: Облік в бюджетних установах. Звітність в бюджетних установах. Діагностика бюджетів. Облік в державному секторі економіки.


Коло наукових інтересів:
Вдосконалення обліку, контролю, звітності в державному секторі економіки
Мельник Наталія Геннадіївна

Мельник Наталія Геннадіївна
 
Посада:  Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Вчене звання: Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): melnyk.nataliya@tneu.edu.ua
Дисципліни: Облік і аудит (англ. мовою). Бухгалтерський облік (англ. мовою). Облік в зарубіжних країнах (англ. мовою). Облік зовнішньоекономічної діяльності.


Коло наукових інтересів:
Міжнародні стандарти обліку та проблематика їх впровадження в різних країнах світу. Глобалізація обліку і звітності.

 


Рожелюк Вікторія Миколаївна

Рожелюк Вікторія Миколаївна
 
Посада: Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Вчене звання:  Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий)  47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): v.ruzheliuk@tneu.edu.ua
  Дисципліни: Організація обліку. Стратегічний облік та аналіз. Облік в зарубіжних країнах. Облік і звітність у бюджетних установах.
 
Коло наукових інтересів:
Організація обліку, контролю та аналізу діяльності переробних підприємств АПК у ринковому середовищі


Савчук Леонід Іванович

Савчук Леонід Іванович
 
Посада:  Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Вчене звання: Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): l.savchuk@tneu.edu.ua
 Дисципліни: Основи наукових досліджень. Облік діяльності підприємств сфери послуг.
 
Коло наукових інтересів:
Використання нових комунікаційних технологій в маркетинговій діяльності фірми.Сисюк Світлана Василівна

Сисюк Світлана Василівна
 
Посада:  Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Вчене звання: Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306
Скринька (е-mail): s.sosiuk@tneu.edu.ua
Дисципліни: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Облік і звітність в оподаткуванні. 

Коло наукових інтересів:
Проблеми обліку і контролю в бюджетних установах.
Яцишин Світлана Романівна

Яцишин Світлана Романівна
 
Посада:  Доцент кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Вчене звання:  Доцент
Кабінет: 2412
Телефон (робочий):  47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): svitya@tneu.edu.ua
Дисципліни: Облікова політика. Консолідація фінансової звітності.
 
Коло наукових інтересів: Облікова політика. Консолідація фінансової звітності.
Лукановська Ірина Романівна

Лукановська Ірина Романівна
 
Посада:  ст. викладач кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): i.lukanovska@tneu.edu.ua
Дисципліни: облік виконання бюджетів в органах державної казначейської служби України, облік зовнішньоекономічної діяльності, інформаційні системи і технології в обліку і аудиті.
 
Коло наукових інтересів: податкова політика, податкові розрахунки і звітність, облік виконання бюджетів органами ДКС України.

Фаріон Антоніна Іванівна

Фаріон Антоніна Іванівна
 
Посада: ст. викладач кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): a.farion@tneu.edu.ua
Дисципліни: Організація обліку. Облік в бюджетних установах. Обліковий тренінг в установах державного сектору економіки. 
 
Коло наукових інтересів:
Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації; організація бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління.
Штимер Леся Тарасівна

Штимер Леся Тарасівна
Посада: ст. викладач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 475050
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): l.shtymer@tneu.edu.ua
 
Дисципліни: Звітність в бюджетних установах. Облік і звітність в оподаткуванні. 
 
 
Коло наукових інтересів: Стратегічний аналіз діяльності підприємств. Проблемні аспекти обліку і звітності установ державного сектору економіки та шляхи їх вдосконалення.
 


 


Жук Віра Романівна

Жук Віра Романівна
 
Посада: інженер кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): v.zhuk@tneu.edu.ua


Хом’якова Катерина Борисівна

Хом’якова Катерина Борисівна
 
Посада: інженер кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг 
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50
Внутрішній телефон: 12-306.
Скринька (е-mail): k.khomiakova@tneu.edu