Завідувач кафедри менеджменту та публічного управління

Михайло Михайлович ШКІЛЬНЯК

Службовий телефон: +38 (0352) 47 50 50* 13-315

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесне звання: Заслужений економіст України

 Державний службовець 3 рангу

 

Дисципліни:

1. Інноваційний розвиток підприємства.

2. Корпоративне управління.

3. Державне управління. Коло наукових інтересів: проблеми управління об’єктами державної та комунальної власності. Концепції та моделі корпоративного управління. 

 

Скринька: kaf_mpu@ukr.net

 

Основні праці:

Статті

 1. Шкільняк М.М. Реформування відносин власності майна міжгосподарських товариств / М.М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію». – 2010. – № 1. – С. 20-21.
 2. Шкільняк М.М. Концептуальні інновації управління державною власністю / М.М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію». – 2011. – № 8. – С. 15-18.
 3. Шкільняк М.М. Управління державною власністю: міжнародний досвід, еволюція, принципи / М.М. Шкільняк // Наука й економіка. – 2011. – №2 (22). – С. 83-93.
 4. Шкільняк М.М. Управління державним сектором: проблеми та перспективи / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – № 2(5).
 5. Шкільняк М.М. Особливості обґрунтування доцільності приватизації об’єктів соціальної сфери регіону / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко, Т.В. Мамрош // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2011. – №4 (119). – С. 186-189.
 6. Шкільняк М.М. Методичні засади формування механізму управління державною власністю / М.М. Шкільняк С.Б. Семенюк // Наука й економіка. – 2011. – №4 (24). – С. 164-170.
 7. Шкільняк М.М. Вдосконалення управління державним сектором в Україні / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №3 (15). – С. 47-51.
 8. Шкільняк М.М. Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / М.М. Шкільняк, О.С. Ємельянов, О.Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №1 (128). – С. 69-74.
 9. Шкільняк М.М. Сучасні підходи в системі управління об’єктами державної власності / М.М. Шкільняк // Економіка і управління. – 2014. –  №3 (63). – С. 68-72.
 10. Шкільняк М.М. Інтереси учасників корпоративного управління та їх взаємовідносини / М.М. Шкільняк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 20. – №2. – С. 38-45.
 11. Шкільняк М.М. Теоретичні основи аналізу удосконалення механізму управління державною власністю в сучасних умовах / М.М. Шкільняк // Схід. – 2014. – №5 (131). – С. 57-61

Монографії

 1. Економічні основи формування системи управління державною власністю. Монографія / Шкільняк М.М. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2008. – 176 с.
 2. Вплив бюджетного фінансування на стійкість комерційних підприємств в умовах глобалізації. Монографія / Шкільняк М.М., М. фон Шульц, Михайловська О.В., Гумен-Радько фон Шульц В.А., Якуб’як І.М., Марич М.Г., Костовська В.А., Баніг Ю.В. – Чернівці: Вид-во Буковинського державного медичного університету, 2012. – 194 с. (Авторський внесок: с. 66-90)
 3. Методичні питання щодо розрахунку питомої ваги державного сектора економіки. Монографія / Шкільняк М.М., Мамрош Т.В., Нецора Т.Г., Рудченко О.Ю. // Економіка України: інвестиційно-інноваційна складова. – К.:НДЕІ, 2012. – 292 с. (Авторський внесок:  с. 127-131.)
 4. Корпоративне управління. Навчальний посібник / Шкільняк М.М. – Тернопіль: Крок, 2014. – 292 с.

 

Кафедра менеджменту та публічного управління

 

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, здатних забезпечувати їх довготривалий розвиток у конкурентному середовищі.

Засобом реалізації місії є:

- висококваліфікований викладацький персонал;
- сучасні методи навчання із використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки;
- партнерські відносини із органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності;
- адаптивні до вимого зовнішнього середовища навчальні програми;
- консультаційні  послуги для бізнес-структур;
зарубіжні програми стажування  професорсько-викладацького складу та слухачів магістратури.
Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Шкільняк Михайло Михайлович. Сьогодні на кафедрі менеджменту та публічного управління працює  31 науково-педагогічний працівник, з яких - 5 докторів економічних наук, 2 доктори наук з державного управління 19 кандидатів економічних наук, 1 кандидат наук з державного управління та 3 викладачів.

Цілі підготовки фахівців. Формування сучасного типу економічного мислення, підвищення спроможності до  своєчасного реагування на  ендогенні та екзогенні виклики, наукового, експертного, інформаційно-аналітичного, організаційного  супроводу реалізації управлінських рішень, забезпечення посадової мобільності, фаховості  в управлінні національною економікою на макроекономічному, макроструктурному, мезоекономічному, локальному та мікрорівнях.

Особливості підготовки фахівців. Поєднання кращого національного та світового досвіду  у формуванні професійних знань та вмінь в сфері управління національною економікою, менеджменту підприємницької діяльності, адміністративного менеджменту, набуття знань та вмінь у використанні регулятивного інструментарію  для корекції економічних інтересів, забезпечення збалансованого розвитку інституційних секторів національної економіки.

Конкурентні переваги:

- ґрунтовне економічне мислення;
- володіння механізмами реалізації  основних видів економічної політики;
- володіння технологіями мікро- та макроекономічного аналізу;

- висока результативність та якість надання публічних послуг в сфері економічної політики;

- повніше врахування в управлінських рішеннях комплексних потреб і інтересів  суспільства;

- володіння технологіями менеджменту та логістики виробничих, комерційних, некомерційних установ та організацій, здатних забезпечувати стійку та довготривалу конкурентну перевагу у динамічному середовищі;

-  використання ефективних технологій адміністрування та інноваційних методів управління;

Можливості підготовки:

- отримати ґрунтовні знання в сфері управління національною економікою, забезпечення  її збалансованого розвитку;

- набути фахові вміння оцінювати структуру економічного потенціалу;  аналізувати інституційну структуру національної економіки; розраховувати інтегральні показники функціонування національної економіки та її інституційних секторів; використовувати технології реалізації інструментарію економічної політики в національній економіці;

- підвищити експертний потенціал в питаннях вироблення та реалізації важелів управління національною економікою її структурного оздоровлення;

- активізувати посадову мобільність в розробці пропозицій до нормопроектних актів, які стосуються модернізації економічної політики держави;

- сформувати сучасний креативний тип економічного мислення у виявленні та нівелюванні проблем функціонування національної економіки на мегаекономічному, макроекономічному, макроструктурному, регіональному, локальному рівнях;

- брати активну участь у семінарах, круглих столах, міжнародних конференціях з проблем  менеджменту та  управління  національною економікою.

Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

- інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

- застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;

- прикладна спрямованість навчання;

- індивідуалізація навчального процесу;

- можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;

- орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;

- закордонне стажування слухачів магістратури за спеціальностями «Адміністративний менеджмент» та «Державна служба».

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ:

- органічного поєднання традиційного предметного навчання і навчально-тренінгових форм з урахуванням реальних умов діяльності господарюючих суб’єктів;

- використання інтенсивних методів навчання, що посилюють зацікавленість студентів;

- збільшення впевненості у власних силах;

- допомоги стати активним і незалежними при вирішення економічних проблем та освоєнні новітніх технологій.

 

ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:

- у навчанні використовується мультимедійна техніка;

- до послуг слухачів бібліотека (у тому числі зал електронних ресурсів);

- комфортна читальна зала.

Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, маагістр.

 

БАКАЛАВР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітня програма «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ»

Об’єкти професійної діяльності менеджера:

-   оперативне та стратегічне управління;

-   управління виробничим процесом;
-   комерційна діяльність;
-   фінансово-господарська діяльність;
-   дослідження ринків;
-   управління персоналом;
-   управління інвестиційними та інноваційними процесами.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-     консалтингових компаніях;

-     фінансових та банківських установах;

-     спільних підприємствах;

-     підприємницьких структурах;

-     інвестиційних фондах;

-     акціонерних та господарських товариствах.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітня програма «МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

(на 2 курс з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»)

Об’єкти професійної діяльності:

-     інформаційно-аналітична діяльність;

-     організаційно-управлінська діяльність;

-     адміністративно-господарська діяльність;

-     економічна діяльність;

-     маркетингова діяльність;

-     обліково-контрольна діяльність;

-     зовнішньоекономічна діяльність;

-     освітня діяльність;

-     науково-дослідницька діяльність.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-     у закладах первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги;

-     на підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості;

-     у фармацевтичних фірмах;

-     на аптечних базах та складах;

-     у магазинах «Оптика» та «Медтехніка»;

-     у діагностичних центрах;

-     у санаторно-курортних закладах;

-     на санітарно-епідеміологічних станціях;

-     у закладах медико-соціального захисту;

-     у структурах Товариства Червоного Хреста;

-     у медичних закладах недержавної форми власності;

-     в установах медичного страхування.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Освітня програма «РЕГІОНАЛЬНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Об’єкти професійної діяльності менеджера:

-     інформаційно-аналітична діяльність;

-     організаційно-управлінська діяльність;

-     адміністративно-господарська діяльність;

-     економічна діяльність;

-     обліково-контрольна діяльність;

-     зовнішньоекономічна діяльність;

-     освітня діяльність;

-    науково-дослідницька діяльність.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-     виконавчих структурах органів місцевого самоврядування;

-     комунальних підприємствах;

-     підприємницьких структурах.

МАГІСТР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ«МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітня програма «УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Об’єкти професійної діяльності:

-    оперативне та стратегічне управління;

-    управління виробничим процесом;

-    комерційна діяльність;

-    фінансово-господарська діяльність;

-    дослідження ринків;

-    управління персоналом;

-    управління інвестиційними та інноваційними процесами.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-    акціонерних та господарських товариствах;

-    фінансових та банківських установах;

-    підприємницьких структурах;

-    спільних підприємствах;

-    інвестиційних фондах;

-    консалтингових компаніях.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

Освітня програма «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Об’єкти професійної діяльності:

-    організація діяльності підприємств, установ, організацій, та їх об’єднань;

-    управління трудовим колективом;

-    психологія та соціологія управління;

-    правові основи функціонування підприємств, установ, організацій;

-    аудит і оцінювання управлінської діяльності;

-    управління змістом робіт;

-    управління інформаційними зв’язками;

-    управління соціальною та екологічною безпекою діяльності;

-    управління якістю;

-    корпоративне управління.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-    обласних і районних державних адміністраціях;

-    територіальних структурах центральних органів виконавчої влади;

-    територіальних центрах соціального обслуговування;

-    державних підприємствах.

Випускники спеціальності «Адміністративний менеджмент» також працюють на провідних посадах організацій підприємницького сектору, зокрема: директорами; заступниками директорів; керівниками служб і відділів.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

Освітня програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» (Державна служба)

Об’єкти професійної діяльності:

-    інформаційно-аналітична діяльність;

-    організаційно-управлінська діяльність;

-    адміністративно-господарська діяльність;

-    економічна діяльність;

-    обліково-контрольна діяльність;

-    зовнішньоекономічна діяльність;

-    освітня діяльність;

-    науково-дослідницька діяльність.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-    обласних і районних державних адміністраціях;

-    міських, селищних і сільських радах;

-    територіальних структурах центральних органів виконавчої влади;

-    державних архівах в областях та районах.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту та публічного управління ТНЕУ реалізує міжнародну співпрацю з Вроцлавським економічним університетом та Люблінським католицьким університетом імені Івана Павла ІІ (Республіка Польща).

Основні напрямки міжнародного співробітництва в рамках підписаних угод:

- проведення тижневого зарубіжного стажування викладачів кафедри та слухачів магістерської програми «Публічне управління» (Державна служба) ТНЕУ в Польщі з вивчення сучасних технологій муніципального менеджменту;

- організація стажування студентів Вроцлавського економічного університету в Україні з вивчення механізму територіального управління;

- проведення спільних наукових заходів в рамках Регіональних і муніципальних читань;

- участь викладачів кафедри в щорічних Міжнародних наукових конференціях «Місцева та регіональна економіка в теорії та практиці» на базі Вроцлавського економічного університету та Міжнародних науково-практичних конференції в Люблінському католицькому університеті імені Івана Павла ІІ;

- проведення відкритих лекцій професорів кафедри для студентів Вроцлавського економічного університету;

- публікування результатів спільних наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування та адміністративного менеджменту.

 

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3

Корпус ІІІ Кабінет: 3208

Телефон: 47-5-50*13-314

E-mail: mpu_kaf@ukr.net

 


Професорсько-викладацький колектив

Желюк Тетяна Леонтіївна

Желюк Тетяна Леонтіївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Дисципліни:
1. Державне  регулювання економіки.
2. Економіка.
3. Державна служба.
4. Національна економіка України.
5. Економіко-аналітична діяльність державного службовця.
 
Коло наукових інтересів: управління збалансованим розвитком національної економіки, конкурентна політика держави, модернізація державної служби в контексті європейської інтеграції.
 
Скринька: t.zheliuk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314
 
 

Мельник Алла Федорівна

Мельник Алла Федорівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений діяч науки і техніки України
 
Дисципліни:
1. Державне і регіональне управління.
2. Методологія і організація наукових досліджень.
3. Методологія системного підходу та наукових досліджень.
Коло наукових інтересів: розвиток теорії і методології державного регулювання економіки, організаційно-економічний механізм формування і функціонування регіональних ринків послуг, регіональне ринкознавство, державне управління і місцеве самоврядування, інституційне забезпечення національної економіки.
 
Скринька: a.melnyk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Монастирський Григорій Леонардович

Монастирський Григорій Леонардович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Дисципліни:
1. Теорія організації.
2. Муніципальний менеджмент.
3. Управління містобудуванням
Коло наукових інтересів: управління муніципальною економікою, регіональне управління та місцеве самоврядування.

Скринька: mpu_kaf@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Микитюк Петро Петрович

Микитюк Петро Петрович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Дисципліни:
1. Інвестиційний менеджмент.
2. Управління проектами.
3. Інноваційний менеджмент.
 
Коло наукових інтересів: оцінювання та аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств; визначення ефективності інвестиційно-інноваційних проектів та управління ними.
 
Скринька: p.mykytiuk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314
Толуб'як Віталій Семенович

Толуб'як Віталій Семенович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: доцент
 
Дисципліни:
1. Стратегічне управління.
2. Економіка міста
3. Стратегічне управління економічним розвитком.
4. Державне управління.


Коло наукових інтересів: соціальне страхування, місцевих фінансів, міграційна політика та проблеми зайнятості населення.
 
Скринька: mpu_kaf@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Толкованов В’ячеслав Вікторович

Толкованов В’ячеслав Вікторович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
 
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
 
Коло наукових інтересів: право, європейська інтеграція, державне управління, місцеве самоврядування.
 
Скринька: kaf_mpu@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Августин Руслан Ростиславович

Августин Руслан Ростиславович
 

Службовий телефон: 47-50-50*13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Дисципліни:
1. Управління інформаційними зв’язками.
2. Управління інвестиційним проектами.
3. Державне та регіональне управління.
4. Адміністративний менеджмент.
5. Правові засади управлінської діяльності.
6. Правове забезпечення державного управління.
 
Коло наукових інтересів: Механізми системної детінізації економічних відносин, інформаційні технології в управлінні.
 
Скринька: r.avhustyn@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Бутов Андрій Миколайович

Бутов Андрій Миколайович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1.Основи менеджменту.
2.Менеджмент.
 
Коло наукових інтересів: проблематика інноваційного розвитку регіонів.
 
Скринька: a.butov@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Велещук Світлана Сергіївна

Велещук Світлана Сергіївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1.     Адміністративний менеджмент.
2.     Техніка адміністративної діяльності.
3.     Управління змістом робіт. 
Коло наукових інтересів: бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств. Територіальний брендінг. Адміністративний менеджмент.
 
Скринька: s.veleshchuk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314 


Дудкіна Олена Павлівна

Дудкіна Олена Павлівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1.     Публічне адміністрування.
2.     Регіональне управління.
3.     Управління ресурсами.
4.     Регіональна економіка. 
 Коло наукових інтересів: механізм регіонального управління. Маркетинг територій.
 
 1. Скринька: o.dudkina@tneu.edu.ua

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314 

Кривокульська Наталія Михайлівна

Кривокульська Наталія Михайлівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1.     Керівник адміністративної діяльності.
2.     Психологія управління.
3.     Стратегічне управління.
4.     Управління екологічною і соціальною безпекою діяльності. 
Коло наукових інтересів: екологія, захист довкілля, адміністрування діяльності організацій.
 
Скринька: n.kryvokulska@tneu.edu.ua 
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314 

Крисько Жанна Леонідівна

Крисько Жанна Леонідівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1. Менеджмент.
2. Інноваційний розвиток підприємства.
3. Основи підприємництва.
4. Менеджмент охорони здоров’я.
5. Управління медичним бізнесом.
6. Управління економічною стійкістю.
 
Коло наукових інтересів: проблеми системних змін на мікрорівні, управління реструктуризацією підприємств, управління комерційною діяльністю.
 
Скринька: zh.krysko@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  

Круп’як Лідія Богданівна

Круп’як Лідія Богданівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1.     Організація діяльності державного апарату України.
2.     Управління людськими ресурсами організації.
3.     Організація діяльності державного службовця.
4.     Механізм державного регулювання економіки. 
Коло наукових інтересів: механізм регулювання економічними процесами на національному та регіональному рівні.  Управління людськими ресурсами організації
 
Скринька:l.krupiak@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
Соціальна відповідальність бізнесу.
Інноваційний розвиток підприємства.
Методологія та організація наукових досліджень.
Антикризове управління.

Коло наукових інтересів: встановлення інституту консалтингу в вітчизняному економічному просторі, проблематика державних закупівель на макроекономічному та муніципальному рівнях.
 
Скринька: o.ovsianiuk-berdadina@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  

Попович Тамара Миколаївна

Попович Тамара Миколаївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
Управління якістю.
Соціальна та гуманітарна політика.
Теорія управління.
Антикризове управління.
Менеджмент організацій.
 
 Коло наукових інтересів:  управління якістю та проблеми впровадження системи якості в різних типах організацій; антикризове управління та управління ризиками; управління розвитком національної економіки та місцевого господарства
 
Скринька: t.popovych@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  

Скочиляс Світлана Мирославівна

Скочиляс Світлана Мирославівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Дисципліни:
Планування діяльності підприємства.
Управління продуктивністю підприємства.
Управління комерційною діяльністю.
Управління персоналом в медичних закладах.
 
Коло наукових інтересів: проблеми регулювання діяльності підприємств; управління витратами; управління людськими ресурсами організації.  
 
Скринька: s.skochylias@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  


Богач Юрій Аркадійович

Богач Юрій Аркадійович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Дисципліни:
1.     Аутсорсінг.
2.     Аудит та оцінювання управлінської діяльності.
3.     Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі.
4.     Механізм державно-приватного партнерства.
Управління державною та комунальною власністю. 
Коло наукових інтересів: розвиток і трансформація державного сектора економіки; аудит та оцінювання адміністративної діяльності; управління інформаційними зв’язками та електронне врядування.
 
Скринька: yu.bohach@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Буяк Андрій Євгенович

Буяк Андрій Євгенович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
1.  Інформаційний менеджмент.
2.  Управління якістю.
3.  Операційний менеджмент.
4.  Управління якістю медичної допомоги.
5.  Інноваційний розвиток підприємства. 
Коло наукових інтересів: економіко-математичне моделювання діяльності енергетичних підприємств; формування договірних взаємовідносин та системи ціноутворення в будівництві.
 
Скринька: a.buiak@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Здреник Василь Степанович

Здреник Василь Степанович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни: 
Логістика.
Управління страховою та приватною медициною.
 
Коло наукових інтересів: вплив інвестиційних та інноваційних проектів на фінансову ефективність вітчизняних підприємств.
 
Електронна пошта: v.zdrenyk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Петриків Анна Володимирівна

Петриків Анна Володимирівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Дисципліни:
1.  Менеджмент організацій.
2.  Теорія конкурентних переваг.
3.  Місцеве самоврядування.
4.  Планування діяльності організацій. 
Коло наукових інтересів: проблематика здійснення місцевих запозичень в Україні; управління конкурентоспроможністю організації.
 
Скринька: a.petrykiv@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Апостолюк Оксана Зіновіївна

Апостолюк Оксана Зіновіївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
Основи менеджменту.
Інноваційний розвиток підприємства.
Корпоративне управління.

Коло наукових інтересів: розвиток конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.
 
Скринька: o.apostoliuk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Демків Ірина Олегівна

Демків Ірина Олегівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
1. Менеджмент.
2. Інвестиційний менеджмент.
3. Управління конкурентоспроможністю підприємства. 
 
Коло наукових інтересів: управління конкурентоспроможністю та гнучкістю підприємств.
 
Скринька: kaf_mpu@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Голоднюк Олена Сергіївна

Голоднюк Олена Сергіївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
 
Коло наукових інтересів: управління конкурентоспроможністю підприємства, маркетингові інновації, конкурентні переваги підприємства
 
Скринька:kaf_mpu@ukr.net

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Котис Наталія Володимирівна

Котис Наталія Володимирівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
Інноваційний розвиток підприємства (англ. мова)
Логістика (англ. мова)
Державне та регіональне управління
 
Коло наукових інтересів: організаційно-економічний розвиток сектору домогосподарств. Споживання та заощадження домогосподарств.
 
Скринька: n.tsishchyk@tneu.edu.ua

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Жуковська Аліна Юріївна

Жуковська Аліна Юріївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
 
 Коло наукових інтересів: корупція і соціальні реформи; проблеми розвитку муніципальних утворень  
 
Скринька: a.zhukovska@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Лаврів Лілія Андріївна

Лаврів Лілія Андріївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
  
Коло наукових інтересів: стратегічне планування в Україні, державна регіональна політика 
 
Скринька: l.lavriv@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Постніков Володимир Станіславович

Постніков Володимир Станіславович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
  
Коло наукових інтересів: удосконалення організації управління в державних організаціях 
 
Скринька: v.postnikov@tneu.edu.ua

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314Чикало Інна Василівна

Чикало Інна Василівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
  
Коло наукових інтересів: дослідження ресурсоємності національної економіки
 
Скринька: i.chykalo@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Фецович Тетяна Романівна

Фецович Тетяна Романівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: викладач
Дисципліни:
1.     Логістика
2.     Інноваційний розвиток підприємства 
Коло наукових інтересів: стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств
 
Скринька: kaf_mpu@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Васіна Алла Юріївна

Васіна Алла Юріївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: докторант кафедри менеджменту та публічного управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
  
Коло наукових інтересів: структурне реформування економіки, механізми державного і регіонального управління
 
Скринька: a.vasina@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Лабатюк Надія Іванівна

Лабатюк Надія Іванівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
 
Посада: старший лаборант кафедри менеджменту та публічного управління
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Аношина Наталія Едуардівна

Аношина Наталія Едуардівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
 
Посада: старший лаборант кафедри менеджменту та публічного управління
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314