Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій Гринчуцький Валерій Іванович

 

Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

 

Вчене звання: професор

 

Дисципліни:

Методологія наукових досліджень

Економіка підприємства

 

 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3401
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-225
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua 
 

Гринчуцький Валерій Іванович, 1953 р. народження. Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут у 1974 р. за спеціальністю «Історія». Працював вчителем середньої школи, викладачем технікуму. З 1988 р. по 2001 р. працював в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на посадах старшого викладача, доцента, зав. кафедри. У 1997 р. організовує кафедру маркетингу на виробництві у цьому ж університеті. В 1998 р. захищає докторську дисертацію на тему: "Промислові трести України у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)" за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2000 р. присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу на виробництві. За час роботи в технічному університеті підготовав 8 кандидатів наук, з них - 5 зі спеціальності маркетинг. Основні проблеми дослідження були присвячені промисловому маркетингу, проблемам економічної історії та історії економічної думки.

 

З 2001 р. очолює кафедру економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету. Тематика наукових досліджень присвячена інвестиційній діяльності підприємств, ефективності виробничої діяльності підприємств та реструктуризації підприємств. За час роботи на посаді завідувача кафедри під його керівництвом п’ять викладачів та аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації з проблем економіки підприємства (виробнича логістика, малий бізнес, інвестиційна діяльність підприємства, ефективність виробництва). Велику роботу проводить з методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Зі всіх предметів на кафедрі розроблено методичне забезпечення, для студентів розроблені курси лекцій і завдання практичних завдань, що розміщені в комп’ютерному класі кафедри і доступні студентам, зі всіх навчальних дисциплін розроблено тести, видано сім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На кафедрі проводиться значна наукова робота, викладачі кафедри беруть участь в наукових конференціях, виступають з доповідями на наукових семінарах.

 

Валерій Іванович - автор 70 наукових праць, з них 3 монографії і 2 навчальних посібники, під його керівництвом захищено 22 кандидатських і 2 докторські дисертації, керує підготовкою аспірантів.

Кафедра економіки підприємств і корпорацій


 

Кафедру створено у 1971 році для підготовки фахівців зі спеціальності «Планування промисловості». У липні 1991 року перейменовано на кафедру економіки підприємств і корпорацій. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства”.
 

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 24 чол., з них 1 доктор економічних наук, 23 кандидати економічних наук (з яких 2 докторанти). 

 

Кафедра економіки підприємств і корпорацій є фундаментальною, оскільки забезпечує в університеті викладання курсу «Економіка підприємства» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.

Під час навчання випускники кафедри спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка підприємства» отримують загальну освіту університетського рівня і глибокі спеціальні знання з економіки, організації виробництва і збуту продукції, планування діяльності підприємств, основ наукових досліджень тощо.  
       

Освітньо-професійні програмипідготовки бакалаврів, спеціалістів розроблено відповідно до державних стандартів підготовки фахівців за спеціалізаціями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  «Економіка промислового підприємства», магістрів – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка і управління підприємством». Для студентів, окрім вивчення циклу гуманітарних і фундаментальних дисциплін, передбачено викладання понад 30 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену підготовку за обраною спеціалізацією та на замовлення підприємств. 

 

         Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі економіки підприємств і корпорацій дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту. 
        
         Поряд із традиційними формами навчання: лекціями, практичними, семінарськими заняттями, значна увага приділяється самостійній роботі студентів, різним формам тестування, у тому числі, з використанням комп’ютерів, моделювання економічних ситуацій, тощо. 

         З метою практичного закріплення вивченого матеріалу проводиться виробнича та переддипломна практика. По закінченні переддипломної практики студенти виконують дипломну роботу.
 

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Міжнародна співпраця:

У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри можуть долучатися до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Щорічно студенти є учасниками міжнародних проектів лінгвістичного спрямування («Літня школа – Україна», «Зимова школа – Україна»),  реалізованих спільно з Вроцлавським економічним університетом. Учасники проектів можуть підвищити рівень володіння англійською та польською мовами, що покращує рівень їхньої конкурентоспроможності як майбутніх фахівців на ринку праці.
 
         Випускники кафедри можуть працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій, виробничих та функціональних підрозділів промислових підприємств; провідних спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування; радниками з економічних питань.
 

В умовах формування ринкової інфраструктури спеціалісти з економіки підприємства можуть самостійно створювати різні підприємства, ефективно організовувати бізнесову діяльність, та працювати в інших ринкових структурах (товарні та фондові біржі тощо).

 

Кафедра економіки підприємств і корпораційКафедра активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки спеціалістів з економіки підприємства (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і провадження їх результатів в практику.

 

У межах кафедри економіки підприємств і корпорацій діє наукова школа з підготовки кандидатів та докторів наук. Проблематика наукової школи охоплює низку питань стосовно формування, функціонування та удосконалення сучасного механізму управління промисловими підприємствами в умовах існуючих викликів.  Сьогоднішня тематика досліджень: „Забезпечення економічної стійкості як умова ефективного розвитку промислових підприємств України”.

        
         Напрямки наукових досліджень кафедри:
– забезпечення ефективності виробничого процесу та конкурентоспроможності підприємств і підприємницьких структур;
– управління виробничим потенціалом промислових підприємств;
забезпечення ефективності у торгівлі та біржовій діяльності;
– управління інноваційно-інвестиційними процесами у підприємництві;
– планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки;
– формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах;
– шляхи оптимізації та забезпечення ефективності бізнес-процесів промислових підприємств і підприємницьких структур;
– формування системи антикризового управління промисловими підприємствами.
 
Кафедра економіки підприємств і корпораційВикладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.

 Студенти кафедри є постійними учасники студентських наукових конференцій; учасниками і призерами Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт.

Кафедрою обладнано навчальну лабораторію, де здійснюється навчання студентів за допомогою комп’ютерної техніки з використанням передового програмного забезпечення.

 

 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 

 Свіжі новини кафедри читайте у соціальній мережі Facebook

 

Професорсько-викладацький колектив

Гринчуцький Валерій Іванович

Гринчуцький Валерій Іванович
Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
Вчене звання: професор
 
Дисципліни:
Методологія наукових досліджень
Економіка підприємства
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3401
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-225
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua 

 

Бабій Петро Степанович

Бабій Петро Степанович
Посада: старший викладач
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка підприємства
Управління витратами
 
Коло наукових інтересів: управління інтелектуальними ресурсами;
оцінювання інтелектуальної власності підприємства
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 

Берницька Дарія Іванівна

Берницька Дарія Іванівна
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни: 
Стратегія підприємства
Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств
 
Коло наукових інтересів: стратегічний розвиток підприємства на державному, регіональному рівні
 
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
 Білан Оксана Степанівна

Білан Оксана Степанівна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка підприємства
Економічне управління підприємством
 
Коло наукових інтересів: вдосконалення системи управління якістю, стандартизація та сертифікація продукції
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 Бойчик Ірина Михайлівна

Бойчик Ірина Михайлівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни: Економіка підприємства
Формування бізнес-моделі підприємства
 
Коло наукових інтересів: підвищення ефективності функціонування підприємств, маркетингові дослідження в системі стратегічного розвитку підприємств
 
 
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 Бриндзя Олена Зіновіївна

Бриндзя  Олена Зіновіївна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка підприємства
Соціальна відповідальність бізнесу

Коло наукових інтересів: соціальна відповідальність бізнесу; соціальні відповідальність в системі управління організацією
 
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
 

ВАШКІВ Олександр Павлович

ВАШКІВ Олександр Павлович
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Конкурентоспроможність фірми
Підприємство в системі інституціональних змін
Економіка і організація інноваційної діяльності
Економіка підприємства
Тренінг зі спеціальності
 
Коло наукових інтересів: підвищення конкурентоспроможності підприємства
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 Галько Людмила Романівна

Галько Людмила Романівна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:

Економіка підприємства
Управління проектами
 
Коло наукових інтересів: управління якістю у вищих навчальних закладах, реформування системи вищої освіти в Україні, проектний менеджмент в освітній сфері
 

 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 

Грубяк Світлана Володимирівна

Грубяк Світлана Володимирівна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:  
Економіка підприємства
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 
Коло наукових інтересів: підвищення ефективності  діяльності підприємства
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 

Карапетян Едуард Томікович

Карапетян  Едуард Томікович
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:

Економіка підприємства
 
Коло наукових інтересів: ефективність діяльності економічних кластерів
 
 
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
 


Костецька Наталія Іванівна

Костецька  Наталія Іванівна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка підприємства
Планування і контроль на підприємстві
Тренінг з фаху

Коло наукових інтересів: стратегічне управління витратами на підприємстві; проблеми планування діяльності підприємства
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 
Крисоватий Ігор Андрійович

Крисоватий Ігор Андрійович
Посада: викладач
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка підприємства
Інтелектуальний бізнес
 
Коло наукових інтересів: інтелектуальний бізнес, проблеми фінансування ВНЗ, податкове регулювання інноваційної діяльності
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 

Куц Людмила Леонтіївна

Куц Людмила Леонтіївна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук


Дисципліни:
Економіка підприємства
Стратегічна стійкість підприємства
Капітал підприємства: формування та використання
 
Коло наукових інтересів: інвестиційний процес на підприємстві його ефективність, стратегічна стійкість підприємства
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

 

Літковець Юлія Олегівна

Літковець Юлія Олегівна
Посада: ст. викладач
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Управління ефективністю фірми
 
Коло наукових інтересів: управління ефективністю фірми
 
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
 Ляхович Лариса Андріївна

Ляхович Лариса Андріївна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Дисципліни:
Економіка підприємства
Інвестиційна діяльність промислового підприємства
Стратегічне управління підприємством
Економіка підприємства II
 
Коло наукових інтересів: шляхи активізації інвестиційної діяльності промислових підприємств, впровадження стратегічного управління на промислових підприємствах
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

Мачуга Надія Зіновіївна

Мачуга Надія Зіновіївна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни:
Економіка підприємства
Підприємництво і бізнес-культура
Основи наукових досліджень
 
Коло наукових інтересів: економіка охорони здоров’я
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

Муха Роксолана Андріївна

Муха Роксолана Андріївна
Посада: старший викладач
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка підприємства
Потенціал і розвиток підприємства
Управління командами
 
Коло наукових інтересів: проблеми управління корпоративними правами держави та державною часткою власності; управління командами підприємства
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua, r.mukha@tneu.edu.ua

Навольська Наталія Володимирівна

Навольська Наталія Володимирівна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Соціально-економічна безпека підприємства
Економічна безпека підприємства
Економіка галузі
Підприємство на ринку промислових товарів
 
Коло наукових інтересів: підвищення економічної ефективності діяльності промислових підприємств
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua


Насінник Володимир Збігневич

Насінник Володимир Збігневич
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка підприємства
Теорія і практика реструктуризації підприємства
Антикризове управління
 
Коло наукових інтересів: збереження банківської системи України
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

Сарай Наталія Ізидорівна

Сарай Наталія Ізидорівна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни:
Економічна діагностика
Внутрішній економічний механізм підприємства
 
Коло наукових інтересів: проблеми внутрішнього економічного механізму підприємства; проблеми економічної діагностики підприємства.
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

Собко Ольга Миколаївна

Собко Ольга Миколаївна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка і фінанси підприємства
Економіка і організація інноваційної діяльності
Економіка підприємства
 
Коло наукових інтересів: інноваційна економіка; капіталізація підприємства; активізація  інноваційної діяльності підприємства.
 
 
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua


 


Стец Ірина Іванівна

Стец  Ірина Іванівна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Потенціал і розвиток підприємства
Управління потенціалом підприємства
Економіка підприємства
 
Коло наукових інтересів: Управління розвитком потенціалу підприємства
 
 

Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua


Федорович Петро Петрович

Федорович Петро Петрович
 
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:

Економіка і організація виробництва
Економіка підприємства
Автоматизоване робоче місце економіста
 
Коло наукових інтересів: проблеми інноваційної діяльності підприємства; розвиток венчурного бізнесу в Україні
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

Шумейко (Дудар) Оксана Тарасівна

Шумейко (Дудар) Оксана Тарасівна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисципліни:
Економіка підприємства
Методологія наукових досліджень
Методика наукових досліджень
Економіка галузі
 
Коло наукових інтересів: дослідження організаційно-економічних проблем формування і розвитку органічного агровиробництва, маркетингової діяльності у системі товаропросування органічної продукції на внутрішній і зовнішній агропродовольчі ринки.
 
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua, o.dudar@tney.edu.ua

Семеген Оксана Олегівна

Семеген Оксана Олегівна 
Посада: старший лаборант
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
 

Чайковська Наталія Миколаївна

Чайковська Наталія Миколаївна
 
Посада: лаборант
 
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua