В.о. завідувача кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування

В.о. завідувача кафедри менеджменту біоресурсів і природокористуванняГевко Роман Богданович (Roman Hevko) – в.о. завідувачa кафедри, доктор технічних наук, професор.

 

E-mail: r.hevko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Внутрішній: 12425.
Кабінет: 2401
 
У 1987 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю „Технологія машинобудування, верстати та інструменти”. Під час навчання в КПІ активно займався науково-дослідною роботою, опублікував 5 статей і отримав 32 авторських свідоцтва на винаходи.
Свою трудову діяльність розпочав у ВАТ „Тернопільський комбайновий завод”, де у 1987-1998 рр. працював інженером-конструктором та заступником начальника науково-дослідного відділу. У 1987 р. поступив на заочну форму аспірантури до Київського автомобільно-дорожного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у 1990 р. у Львівському політехнічному інституті. З 1991 р. викладав за сумісництвом в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.
У 2000 р. захистив докторську дисертацію в Національному аграрному університеті.
Автор 471 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографій, 11 посібників і підручників, 288 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі. Заслужений винахідник України. Академік Інженерної академії України.Голова Тернопільського відділення Інженерної академії України. Лауреат обласної премії імені Івана Пулюя.
Підготував чотирнадцять кандидатів технічних наук.
Р. Б. Гевко – член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті та Вінницькому національному аграрному університеті.
Коло наукових інтересів: дослідження техніко-економічних показників компонувальних схем і робочих органів коренезбиральних машин та систем для транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах.

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування Гевко Роман Богданович (Roman Hevko) – в.о. завідувача кафедри, доктор технічних наук, професор.

 

 

 

 

 

 

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за напрямками:

- «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ», освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

- «МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ» освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

- «МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА» освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

- МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І  ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ».

 

Економічні перетворення в Україні та аналіз тенденцій розвитку світової економіки свідчать про те, що виникла гостра потреба у фахівцях нового типу, які володіють комплексом знань і навиків інженера, економіста та менеджера. Основним завданням таких фахівців є ефективне ведення бізнесу, аналіз ситуацій і прийняття відповідних рішень для ефективного управління підприємствами та установами. Студенти проходять стажування і практику відповідно до міжнародних програм у Німеччині, Англії, Швейцарії, США та інших країнах світу.

Навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють: д.т.н., професор, заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України  Р.Б. Гевко; д.т.н., професор, академік Нью-Йоркської Академії наук США, академік Інженерної академії України Ю.В. Дзядикевич; д.е.н., професор Т.Г. Дудар; к.т.н., доцент А.О.  Вітровий; к.т.н., доцент М.В.  Буряк; к.т.н., доцент Р.І.  Розум; к.е.н., доцент О.К. Крайняк; к.е.н., доцент Г.І. Пиріг; к.е.н., доцент В.Т. Дудар; к.е.н., доцент Р.В. Волошин; к.е.н., доцент І.Б. Лещик; к.е.н., доцент Л.І. Заставнюк; к.е.н., викладач Р.В. Чорний; старший викладач В.В. Мельниченко; к.с.-г.н., доцент І.С.Брощак; к.е.н., ст. викладач Любезна І.В., д.с.-г.н., проф. Гайда Ю.І. 

Всі викладачі кафедри є винахідниками. За роки існування кафедри винахідники подали понад 130 заявок на винаходи та корисні моделі та одержали на них відповідні охоронні документи - патенти України. Це підтверджує високий рівень науково-технічних розробок. Матеріали винаходів, на які одержано 110 патентів України, використовуються у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету. 

Викладачі кафедри визнані „Кращими винахідниками Тернопільської області” у 2005-2015 рр. (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич; к.т.н., доцент Р. І. Розум; к.т.н., доцент А. О. Вітровий; к.т.н., доцент Буряк М.В.). 

Кафедра є випусковою, готує фахівців за напрямом "Менеджмент організацій”, професійна орієнтація "Менеджмент технічного сервісу”, "Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва”,  "Менеджмент природокористування та економіка довкілля” за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр”, "спеціаліст”, "магістр”, а також за магістерською програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів».

 

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

- Виробничий менеджмент;

- Екологічна безпека;

- Екологічна політика;

- Екологічний менеджмент;

- Економіка управління природними ресурсами;

- Економічний аналіз інвестиційних проектів;

- Енергетичний менеджмент; 

- Менеджмент довкілля підприємств;

- Менеджмент організації;

- Менеджмент підприємств з обслуговування та ремонту устаткування;

- Методи прийняття управлінських рішень;

- Методологія наукових досліджень;

- Операційний менеджмент;

- Охорона праці в галузі;

- Прикладний екологічний маркетинг;

- Системи машин і механізмів АПК;

- Теорія організації;

- Управління змінами;

- Управління інтелектуальним капіталом;

- Управління процесами природокористування;

- Економіка землекористування;

- Економічні основи ресурсозбереження;

- Сталий розвиток суспільства;

- Моніторинг еколого-економічних систем;

- Економіка довкілля та організація природокористування;

- Основи екології та захист навколишнього середовища;

- Система екологічного менеджменту;

- Стратегія розвитку природокористування.

 

Співробітники кафедри працюють над науковою темою "Економіко-екологічна оцінка раціонального використання деревної біомаси”, а також над низкою госпдоговірних темах.

 

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, а.2401, a.2402)
Тернопіль, 46020

Професорсько-викладацький колектив

Гевко Роман Богданович (Roman Hevko)

Гевко Роман Богданович (Roman Hevko)Гевко Роман Богданович (Roman Hevko) – в.о. завідувачa кафедри, доктор технічних наук, професор.
 
E-mail: r.hevko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Внутрішній: 12425.
Кабінет: 2401

Розум Руслан Іванович (Ruslan Rozum)

Розум Руслан Іванович (Ruslan Rozum)
 
Посада: доцент кафедри, кандидат технічних наук.
E-mail: r.rozum@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12425.
Внутрішній : 12425. 
Кабінет: 2402


Дзядикевич Юрій Володимирович (Yuriy Dzyadykevych)

Дзядикевич Юрій Володимирович (Yuriy Dzyadykevych)
 
Посада: доктор технічних наук, професор кафедри
E-mail: yu.dziadykevych@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Внутрішній : 12 425. 
Кабінет: 2401
 
ДУДАР ТАРАС ГРИГОРОВИЧ (Taras Dudar)

ДУДАР ТАРАС ГРИГОРОВИЧ (Taras Dudar)
 
Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
E-mail: t.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 220.
Телефон: внутрішній 12220
Кабінет: 2220
 


Вітровий Андрій Орестович (Andriy Vitrovyi)

Вітровий Андрій Орестович (Andriy Vitrovyi)
 
Посада: доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент
E-mail: a.vitrovyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Внутрішній : 12 425. 
Кабінет: 2402
 
Пиріг Галина Ігорівна (Galyna Pyrig)

Пиріг Галина Ігорівна (Galyna Pyrig)

Посада: кандидат економічних наук, доцент кафедри.
E-mail: h.pyrih@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Внутрішній : 12 425. 
Кабінет: 2402
 
Волошин Роман Володимирович (Roman Voloshyn)

Волошин Роман Володимирович (Roman Voloshyn)
 
Посада: кандидат економічних наук, доцент.
E-mail: r.voloshyn@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226
Телефон: внутрішній 12206
Кабінет: 2206


Буряк Микола Васильович (Mykola Buryak)

Буряк Микола Васильович (Mykola Buryak)
 
Посада:  кандидат технічних наук, доцент . 
E-mail: m.buriak@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Внутрішній : 12 425.
Кабінет: 2402


Любезна Ірина Василівна (Liubezna Iryna)

 
Любезна Ірина Василівна (Liubezna Iryna)

Наукова ступень: кандидат економічних наук.
Посада: ст. викладач кафедри
E-mail:i.liubezna@tneu.edu.ua
Телефон:+38 0352 47 50 50 * 12 425.
Внутрішній: 12 425.
Кабінет:2402

Дудар Володимир Тарасович (Volodymyr Dudar)

Дудар Володимир Тарасович  (Volodymyr Dudar)
 
Посада: кандидат економічних наук, доцент.
E-mail: v.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226 
Телефон: внутрішній 12206
Кабінет: 2206


Заставнюк Любов Іванівна (Ljubov Zastavnujk)

 
Заставнюк Любов Іванівна (Ljubov Zastavnujk)

Посада: кандидат економічних наук, доцент.
E-mail: l.zastavnyk@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226
Телефон: внутрішній 12206
Кабінет: 2206


Лещик Ірина Богданівна (Iruna Leshuk)

Лещик Ірина Богданівна (Iruna Leshuk)
 
Посада: кандидат економічних наук, доцент.
E-mail: i.leshchyk@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226
Телефон: внутрішній 12206
Кабінет: 2206


ЧОРНИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (Ruslan Chornui)

ЧОРНИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (Ruslan Chornui)  
ЧОРНИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (Ruslan Chornui)
Посада: кандидат економічних наук, доцент.
E-mail: r.chornyj@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226
Телефон: внутрішній 12206
Кабінет: 2206


Крайняк Олександр Костянтинович (Oleksandr Krainiak)

Крайняк Олександр Костянтинович (Oleksandr Krainiak)Крайняк Олександр Костянтинович (Oleksandr Krainiak)
 
Посада: к.е.н., доцент.
Е-mail:o.krainiak@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Внутрішній : 12 425. 
Кабінет: 2401

Брощак Іван Станіславович (Ivan Broshchak)

Брощак Іван Станіславович (Ivan Broshchak)Брощак Іван Станіславович (Ivan Broshchak)
Посада: кандидат сільськогосподарських наук, доцент. 
E-mail: i.broshchak@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Внутрішній : 12 425. 
Кабінет: 2401