Про НКЦ

Дата: 9-02-2016, 11:11

Про НКЦ
Луцький навчально-консультаційний центр як структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету розпочав свою діяльність у 1999 році (перереєстрований наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.08.2005 року № 485). Він був створений з метою надання можливості молоді міста Луцька і прилеглих до нього районів Волинської області навчатися за місцем свого проживання в ТНЕУ ? в одному з найавторитетніших в Україні та за її межами вищому навчальному закладі економічного профілю IV рівня акредитації, щоб стати висококваліфікованими фахівцями, затребуваними на місцевому ринку праці. До того ж, оскільки навчання у Луцькому НКЦ проводиться лише на заочній формі, це дає змогу працевлаштованим молодим людям здобути вищу економічну освіту без відриву від трудової діяльності.
Луцький навчально-консультаційний центр очолює директор Квасовський Олександр Романович ? доцент, кандидат економічних наук, який за сумісництвом працює на посаді доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ.
Луцький НКЦ готує висококваліфікованих фахівців за напрямами підготовки «Фінанси і кредит» (фахове спрямування «Фінанси» і «Банківська справа») та «Облік і аудит» (фахове спрямування «Облік і аудит у сфері послуг» та «Облік і аудит у промисловості») за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст». Підготовка студентів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться за освітніми програмами зі скороченим терміном навчання. У навчально-консультаційному центрі також здійснюється перепідготовка фахівців неекономічного профілю з можливістю отримання дипломів спеціалістів державного зразка і реалізовується Програма Президента України «Українська ініціатива» з інтенсивної перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва за скороченим терміном навчання (10 місяців).
Навчальний процес у Луцькому НКЦ здійснюється професорсько-викладацьким колективом факультетів фінансів, обліку і аудиту, банківського бізнесу ТНЕУ, згідно із затвердженими навчальними планами і програми для відповідних напрямів підготовки (спеціальностей). Відповідними випускаючими кафедрами є: кафедра фінансів (завідувач ? доктор економічних наук, професор О.П. Кириленко), кафедра банківської справи (завідувач ? доктор економічних наук, професор О.В. Дзюблюк), кафедра обліку у бюджетній і соціальній сфері (завідувач ? доктор економічних наук, професор І.Д. Фаріон) та кафедра обліку у виробничій сфері (завідувач ? доктор економічних наук, професор З.В. Задорожний). Усі представники науково-педагогічного персоналу мають наукові ступені і вчені звання, значний досвід та стаж роботи у ВНЗ IV рівня акредитації, стаж практичної роботи та базову освіту, що відповідає профілю дисциплін, які викладаються.

Викладання дисциплін ведеться з огляду на попередню практичну і наукову діяльність викладачів, їхню спеціалізацію, інтереси та напрямки наукових досліджень. Викладачі здійснюють роботу за такими напрямками діяльності: навчальна, навчально-методична, науково-дослідна, виховна та профорієнтаційна. Вони займаються постійним вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників.
Навчання відбувається як за традиційною схемою, так із застосуванням новітніх освітянських технологій. Це робить опанування студентами спеціальностей таким, що повною мірою відповідає вимогам вітчизняної Вищої школи та європейським стандартам.
Навчальний процес проводиться на базі орендованих приміщень Навчально-методичного центру профспілок Волинської області загальною площею 2115 кв. м., в тому числі комфортабельного аудиторного фонду для занять, сучасного комп’ютерного класу з підключеною мережею Інтернет, бібліотеки (загальний фонд підручників і навчальних посібників якої налічує близько 10 тис. примірників ) та офісних приміщень.
Для роботи у державних екзаменаційних комісіях залучаються провідні високопрофесійні фінансисти-практики, керівники банківських та фінансово-економічних установ області.
Все це в комплексі забезпечує необхідну якість навчально-методичного і наукового процесу в Луцькому НКЦ.
За час функціонування Луцького НКЦ підготовлено понад 2 тис. бакалаврів та близько 1,4 тис. спеціалістів, які на сьогоднішній день успішно працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємницьких структурах усіх форм власності Волинської області, значна частка з них займає керівні посади.
На регіональному ринку освітніх послуг Луцький НКЦ ТНЕУ має сформований імідж навчального закладу з багаторічним досвідом підготовки економістів за широким спектром спеціальностей, висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом і потужною матеріально-технічною базою. А підготовка в ньому висококваліфікованих економістів завжди буде актуальною у регіоні, оскільки економічний потенціал Волині у поєднанні з вигідним географічним розташуванням створює сприятливі умови не лише для ефективної підприємницької діяльності в межах області, але й для проведення активної зовнішньоекономічної діяльності, сприяє залученню в економіку України внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Адреса: проспект Відродження, 24, м. Луцьк, 43024.

Зовнішній тел. / факс: (0332) 258-456 (факс); 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: TNU[at]ukr.net.

 Директор НКЦ

Дата: 9-02-2016, 11:11

 

Директор НКЦ
Лещук Віктор Пилипович – директор Луцької філії ТНЕУ, доктор економічних наук, доцент. Народився 21 березня 1957 року в селищі міського типу Головно Любомльського  району Волинської  області.

У 1982 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут.  У 1982-1991 роках працював в Гомельському кооперативному інституті (Республіка Білорусь). З лютого місяця 1991 року по лютий 2014 року робота в Луцькому національному технічному університеті (до 2008 року – Луцький індустріальний інститут, Луцький технічний університет) на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри обліку і аудиту, завідувача кафеди фінансів. В 2008-2011 роках навчався в докторантурі Тернопільського національного економічного університету. З лютого 2014 року директор Луцької філії (до 1 жовтня 2014 року – Луцький навчально-консультаційний центру) ТНЕУ.
 
У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в 2013 році – доктора економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».     Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі співавтор 3 підручників для студентів ВНЗ з грифом Міністерства освіти і науки України.
 
Коло наукових інтересів стосується проблематики функціонування фінансового капіталу суб’єктів господарювання.
 
Основні наукові праці:
1. Лещук В.П. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва/ О.М. Кравчук, В.П. Лещук /  Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с.
2. Полінкевич О.М., Лещук В.П. Фінансова санація та банкрутство підприємств/ О.М. Полінкевич, В.П. Лещук /  Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
3. Лещук В.П. Фінансовий капітал фінансово-промислових груп: формування, використання та перспективи розвитку. / Лещук В.П.; [вст.. слово С.І. Юрія]. – Луцьк, 2011. – 476 с.
4. Вартісні чинники регулювання реального сектора економіки України: монографія / [Л.Г. Ліпіч та ін..]; за ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Ліпіч. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 452 с.
5. Лещук В.П.  Удосконалення управління фінансовий капіталом фінансово-промислової групи / / Віктор Лещук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 19.6. – 345 с. – С. 186-192.
6. Лещук В. П. Фінансовий капітал промислових підприємств у діяльності фінансово-промислових груп / Віктор Лещук // Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції: зб. наук. праць / ДонДУУ, 2011. – 320 с. – С. 86-95.
7. Лещук В. П. Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу / В.П. Лещук, С.В. Бусько // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки».  – Полтава, 2011. №  3 (43). – 192 с. – С. 45-49.
8. Лещук В.П. Фінансово-промислові групи в реалізації інвестиційних проектів / Віктор Лещук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник  / [за ред.. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7. – Т.1. – 319 с. – С. 237-241.
9. Лещук В.П. Банківська система України в умовах глобалізації / Віктор Лещук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2012, - №1 (13). – 299 с. – С. 136-139.
10. Юрій С.І., Лещук В.П. Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем / С.І. Юрій, В.П. Лещук // Світ фінансів. 2012. – Випуск 1 (26). – С. 24-30.
11. Лещук В. П. Фінансовий капітал фінансово-промислових груп на фінансовому ринку / В.П. Лещук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск ХVІІІ, №1. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2012. – 360 с. – С.
12. Лещук В. П. Діяльність фінансово-промислових груп та шляхи її удосконалення / В.П. Лещук // Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції: зб. наук. праць / ДонДУУ, 2012. – 299 с. – С. 137-147.
 
 
 
Зовнішній тел. / факс: (0332) 25-84-56 (факс);
77-17-41.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: v.leshchuk@tneu.edu.ua

 Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ

Дата: 28-07-2011, 09:24

Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ
На сьогоднішній день організацію начального процесу у Луцькому НКЦ забезпечує адміністративно-допоміжний персонал у кількості 6 осіб, до складу якого входять:

 

 

 

 

 

 

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ
1. Лещук Віктор Пилипович
Посада: директор Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 258-456 (факс); 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail:  v.leshchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: № 6а.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ
2. Капітан Ніна Михайлівна
Посада: заступник директора Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 25-84-56.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: nina.k.m@tneu.edu.ua.
Кабінет: № 7.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ
3. Дацків Марія Мирославівна
Посада: спеціаліст І-ї категорії Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: mariya.datskiv@tneu.edu.ua.
Кабінет: № 7.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ
4. Борисюк Ірина Володимирівна
Посада: спеціаліст І-ї категорії Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: borusiykira[at]i.ua.
Кабінет: № 5.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ
5. Прус Наталія Володимирівна
Посада: інженер Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: surp.ua[at]i.ua.
Кабінет: № 5.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ
6. Дубовик Ольга Йосифівна
Посада: спеціаліст І-ї категорії Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 258-456 (факс); 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: julenka69[at]i.ua.
Кабінет: № 6.